Премини към основното съдържание

Отдел „Планиране, координация и качество на статистическите изследвания”

Мариана Ангелова
И.д. началник на отдел "Планиране, координация и качество на статистическите изследвания"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 460
 

Отдел „Планиране, координация и качество на статистическите изследвания” осъществява следните дейности:

1. осигуряване на хармонизиране на методологията на статистическите изследвания с приетите в рамките на ЕСС регламенти;

2. идентифициране на нуждите от модернизиране на статистическите изследвания чрез използване на данни от алтернативни източници;

3. проучване на добри практики в областта на партньорството с частни държатели на данни, както и идентифициране на възможни формати за тяхното адаптиране на национално ниво;

4. внасяне на предложения за сключване на споразумения за партньорство между НСИ и частни държатели на данни;

5. координиране на дейностите в НСИ за осигуряване на достъп до данни на частни държатели;

6. осъществяване на комуникационни дейности, свързани с използването на алтернативните източници на данни за производство и разпространение на официална статистика;  

7. разработване и актуализиране указания за осигуряване на конфиденциалност на статистическите данни;

8. извършване на оценка на качеството на данните от статистически изследвания (извадкови и изчерпателни) и съгласуване на секторните доклади за качество;

9. разработване на методологии на изследвания по нови явления и процеси в обществото;

10. разработване на единна методология за измерване и управление на натоварването на респондентите (предприятия, домакинства и лица);

11. извършване на интердисциплинарни анализи;

12. организиране на обучение на експертите в НСИ по внедряване на нови методи за изследване, анализ и специализиран софтуер;

13. изготвяне на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планови и стратегически документи в областта на статистиката;

14. планиране, организиране и извършване на оперативната координация на статистическата дейност в НСИ;

15. осъществяване на взаимодействие с другите органи на статистиката при съставянето, изпълнението и отчитането на НСП;

16. осъществяване на координацията при организиране и провеждане на заседанията на Националния статистически съвет;

17. осъществяване на оперативната координация между ЦУ на НСИ и ТСБ;

18. организиране и координиране на съвместните дейности със статистическата служба на Европейския съюз (ЕС) - Евростат;

19. организиране и координиране на международните дейности и осъществяване на оперативен контакт с институциите на ЕС, както и с партньорски институции и международни организации;

20. координиране, планиране и контролиране на изпълнението на национални и европейски и международни програми и проекти и на участието на представители на НСИ в заседания на работни групи и комитети, семинари, конференции и обучения;

21. поддръжка на Системата за управление на качеството в НСС в съответствие с Кодекса на европейската статистическа практика и европейската рамка за осигуряване на качеството;

22. поддръжка на Интегрираната система за управление в НСИ съгласно стандарт ISO 9001;

23. разработване и поддържане националните статистически класификации и номенклатури самостоятелно или съвместно с други държавни институции;

24. оказване на методологична помощ по използване на класификациите в статистическата и социалната практика;

25. поддръжка на Информационна система „Статистически класификации”;

26. организиране на поддържането и функционирането на Националния регистър на населените места;

27. координиране на дейностите в НСИ по изпълнение на задълженията по Специалния стандарт за разпространение на данни Плюс (SDDS Plus) на МВФ към БНБ.