Премини към основното съдържание

Отдел "Статистика на условията на живот"

Десислава Димитрова
Началник на отдел "Статистика на условията на живот"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 183
 

Отдел „Статистика на условията на живот” осъществява следните дейности:

1. разработва нова и усъвършенства съществуващата методология в областта на статистическите изследвания „Наблюдение на домакинските бюджети” (HBS), „Статистика на доходите и условията на живот” (SILC), „Интегрирана статистика на социалната защита” (ESSPROS) и качеството на живот;

2. провежда статистическите изследвания, включени в НСП, в областта на статистиката на домакинските бюджети, доходите и условията на живот, интегрираната статистика на социалната защита и качеството на живот;

3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

4. оказва методологична помощ на другите органи на статистиката и на държавните органи, поддържащи административни регистри, използвани за статистически цели;

5. разработва, съгласува и актуализира нормативната база в областта на статистиката на домакинските бюджети, доходите и условията на живот, интегрираната статистика на социалната защита и качеството на живот в съответствие с изискванията на международните стандарти и Евростат;

6. подготвя методологични разработки, предложения и становища в областта на домакинските бюджети, доходите и условията на живот, интегрираната статистика на социалната защита и качеството на живот както в системата на НСИ, така и за Евростат;

7. подготвя и предоставя данни от домакинските бюджети, доходите и условията на живот, интегрираната статистика на социалната защита и качеството на живот, необходими за общите и специализираните статистически издания, международни въпросници и за информационно обслужване на потребителите;

8. участва в работата на ведомствени и междуведомствени работни групи по проблемите на статистиката на домакинските бюджети, доходите и условията на живот, интегрираната статистика на социалната защита и качеството на живот;

9. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на работни групи, целеви групи, семинари и др., свързани с домакинствата, семействата и провежданите в отдела изследвания;

10. участва в разработването и поддържането на регистри, класификации и номенклатури в частта им за домакинствата, семействата и провежданите в отдела изследвания;

11. отговаря за съхранението на статистическата информация в съответствие със Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни;

12. поддържа и актуализира базите с данни за домакинствата, семействата и провежданите в отдела изследвания;

13. оказва методологична помощ на експертите от ТСБ при обработката на първичните данни.