Премини към основното съдържание

Отдел "Статистика на здравеопазването и правосъдието"

Д-р Евелин Йорданова
Началник на отдел "Статистика на здравеопазването и правосъдието"
 
Родена в гр. Монтана.
Доктор по статистика и демография – Българска академия на науките, Институт за  изследване на населението и човека. 
Магистър по икономика, специалност „Статистика и иконометрия“ – Университет за национално и световно стопанство – София. 
Работи в НСИ от 1999 г. като последователно заема различни експертни длъжности.
От 2011 г. е началник на отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“.
Владее английски, ползва немски и руски.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 459
 

 

Отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието” осъществява следните дейности:

1. осигурява изпълнението на съответната част от НСП чрез методологична работа в съответствие с европейското законодателство и международните договори в тази област, като организира и провежда статистически изследвания в областта на:

а) здравеопазването - годишни изследвания на дейността на: лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и здравните заведения; домовете за медико-социални грижи за деца; детските ясли; системата на здравните сметки (статистическа система за описание, класифициране и анализ на разходите за здраве и източниците на финансиране); провеждане на Европейско здравно интервю (на шест години);

б) правосъдието - статистически изследвания на престъпленията, обвиняемите и осъдените лица (престъпленията, завършили с осъждане, обвиняемите и осъдените лица с влезли в сила присъди), дейността на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и престъпленията на непълнолетните.

2. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

3. разработва нови и подобрява съществуващите методологии и методики за провеждане на статистически изследвания в областта на здравеопазването и правосъдието, като осигурява тяхното съответствие с изискванията на Евростат и други международни организации;

4. оказва методологична помощ и съдействие на другите органи на статистиката и на държавните органи, поддържащи административните източници, използвани за статистически цели, в областта на здравеопазването и правосъдието;

5. осъществява международния обмен на статистически данни и информация с Евростат и статистическите отдели на международните организации в областта на здравеопазването и правосъдието;

6. осъществява междуведомствена координация с други органи на статистиката и ведомства по отношение на статистиката на здравеопазването и правосъдието;

7. подготвя анализи, аналитични доклади, методологични разработки, предложения и становища в областта на здравеопазването и правосъдието;

8. участва в работата на ведомствени и междуведомствени работни групи по проблемите на статистиката на здравеопазването и правосъдието;

9. оказва методологична помощ на експертите от ТСБ при провеждане на наблюденията на здравеопазването и правосъдието.