Премини към основното съдържание

Отдел "Статистика на населението и жилищния фонд"

Д-р Кръстина Петкова - Танчева
Началник на отдел "Статистика на населението и жилищния фонд"
 
Родена в гр. София.
Доктор по география - Българска академия на науките, Географски институт  (сега Национален институт по геофизика, геодезия и география). 
Магистър по География – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет - София. 
Работи в НСИ от 2005 г. като последователно заема различни експертни длъжности. Началник на отдел „Статистика на населението и жилищния фонд“ от януари 2024 година.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 553
 

 

Отдел „Статистика на населението и жилищния фонд” осъществява следните дейности:

1. разработва нови и усъвършенства съществуващите методологии в областта на статистиката на населението, демографските процеси, жилищния фонд и прогнози за населението;

2. провежда статистическите изследвания, включени в НСП, в областта на статистиката на населението, демографските процеси (ражданията, умиранията, браковете и разводите, вътрешната и външната миграция) и прогнози за населението;

3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

4. оказва методологична помощ на другите органи на статистиката и на държавните органи, поддържащи административни регистри, използвани за статистически цели;

5. разработва, съгласува и актуализира нормативната база в областта на статистиката на населението, статистиката на демографските процеси, жилищния фонд и прогнози за населението в съответствие с изискванията на международните стандарти и Евростат;

6. подготвя методологични разработки, предложения и становища в областта на статистиката на населението, демографските процеси и прогнози за населението както в системата на НСИ, така и за Евростат;

7. подготвя и предоставя данни за населението, демографските процеси, жилищния фонд и прогнози за населението, необходими за общите и специализираните статистически издания, международни въпросници и за информационно обслужване на потребителите;

8. участва в работата на ведомствени и междуведомствени работни групи по проблемите на статистиката на населението, демографските процеси, жилищния фонд и прогнози за населението;

9. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на работни групи, целеви групи, семинари и други, свързани с демографската статистика;

10. участва в разработването и поддържането на регистри, класификации и номенклатури в частта им за населението;

11. отговаря за съхранението на статистическата информация в съответствие със Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни;

12. поддържа и актуализира информационна система „Демография”;

13. оказва методологична помощ на ТСБ при обработката на първичните съобщения за демографските събития;

14. актуализира, поддържа и осигурява достъп до данните в генералната съвкупност от лица и домакинства, от които се формират извадките за изследванията на НСИ;

15. усъвършенства методологията и разработва основните насоки за провеждането на преброяванията на населението и жилищния фонд съгласно българското и европейското законодателство и международните препоръки;

16. осъществява международния обмен на статистическа информация с Евростат и статистическите отдели на международните организации в областта на методологията на преброяванията на населението и жилищния фонд;

17. осъществява координация на дейностите по подготовка и съгласуване на инструментариума на преброяванията на населението и жилищния фонд с други държавни органи на управление и академичната общност;

18. сътрудничи с други структурни звена на НСИ, имащи компетенции в областта на преброяванията на населението и жилищния фонд, включително и чрез обмен на данни.