Премини към основното съдържание

Отдел "Статистика на пазара на труда"

Тодор Давидков
Началник на отдел "Статистика на пазара на труда"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 568
 

Отдел „Статистика на пазара на труда” осъществява следните дейности:

1. събира, обработва и разпространява официална краткосрочна и годишна статистическа информация за състоянието и динамиката на заетостта, безработицата, свободните работни места и разходите за труд в националната икономика;

2. осъществява наблюдение на работната сила с цел да се осигури информация за най-важните характеристики на заетостта и безработицата в Република България;

3. организира, провежда и отговаря за изследванията по краткосрочна статистика на заетостта и разходите за труд с цел да се осигури месечна и тримесечна информация за трудовите възнаграждения, разходите на работодателите, свързани с използвания от тях наемен труд, и свободните работни места;

4. организира, провежда и отговаря за изследванията по годишна статистика на заетостта и разходите за труд с цел да се осигурят годишни данни за средната работна заплата и разходите за труд съгласно изискванията на европейското законодателство;

5. осъществява наблюдение на структурата на заплатите с цел да се осигури детайлна и съпоставима на европейско ниво информация за разпределението и връзката между размера на трудовото възнаграждение, индивидуалните характеристики на наетите лица и тези на техния работодател;

6. разработва методологията и инструментариума на статистическите изследвания по начин, осигуряващ в максимална степен съгласуваност с изискванията за качество на Европейска статистическа система и удовлетворяване на нуждите на потребителите в областта на статистиката на труда;

7. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

8. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ, на други органи на статистиката и на потребителите на статистическа информация относно провежданите от отдела статистически изследвания;

9. организира събирането и обработката на статистическа информация за заетостта, безработицата, свободните работни места, възнагражденията и разходите за труд;

10. разпространява официални статистически данни за основните показатели, характеризиращи пазара на труда;

11. участва в работата на Евростат под формата на работни срещи, семинари и пилотни проекти, както и в работата на междуведомствени и вътрешноведомствени експертни групи по теми, свързани със статистиката на пазара на труда.