Премини към основното съдържание

Отдел "Годишна бизнес статистика"

Мая Симеонова
И. д. началник на отдел "Годишна бизнес статистика"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 179
 

Отдел „Годишна бизнес статистика” организира, координира, контролира и участва в разработването и провеждането на политиката на НСИ в областта на структурната бизнес статистика, статистиката на предприятията под чуждестранен контрол (FATS), производството и продажбите на промишлени продукти (PRODCOM), статистиката на финансовите и нефинансовите предприятия и годишните специфични изследвания по икономически дейности. Във връзка с това отделът осъществява следните дейности:

1. разработва нови и подобрява съществуващите методологии и методики за провеждане на статистически изследвания в посочените области, като осигурява тяхното съответствие с изискванията на Евростат;

2. разработва и актуализира инструментариума за събиране на годишните отчети за дейността на предприятията и отговаря за поддържането и разширяването на информационната система „Бизнес статистика” (ИСБС);

3. провежда статистически изследвания, включени в НСП, в посочените области;

4. валидира и произвежда ежегодни данни и поддържа динамични редове в областта на структурната бизнес статистика, статистиката на нефинансовите предприятия, на финансовите предприятия и на дружествата с нестопанска цел, чуждестранните преки инвестиции, разходите за придобиване и придобитите дълготрайни материални активи, приходите на строителните предприятия по видове строителство, продажбите на едро и дребно по групи стоки и търговски обекти по вид и стокова специализация, производството и продажбата на вътрешния пазар на основни промишлени продукти в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство;

5. предоставя статистически данни на Евростат и на държавни и общински органи на управление, както и информация в изпълнение на индивидуални заявки на потребители и на сключени договори и споразумения с професионални, браншови, обществени и други организации;

6. провежда мероприятия за подобряване на качеството на събираната и предоставяна статистическа информация;

7. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ, на други органи на статистиката и на потребителите на статистическа информация относно провежданите от отдела статистически изследвания.