Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 12 септември 2016 - 11:00

През 2015 г. са изнесени стоки за 44 949.5 млн. лв. и спрямо 2014 г. износът се увеличава с 4.0%. Внесените стоки (по цени CIF) през 2015 г. са за 51 549.0 млн. лв., или с 0.9% повече от предходната година.

петък, 9 септември 2016 - 11:00

По предварителни данни през юли 2016 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.6% в сравнение с юни 2016 година. През юли 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.3% спрямо съответния месец на 2015 година.

петък, 9 септември 2016 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през юли 2016 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени запазва равнището си от предходния месец.

петък, 9 септември 2016 - 11:00

По предварителни данни през юли 2016 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.4% под равнището от предходния месец. През юли 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 11.8%.

сряда, 7 септември 2016 - 11:10

Брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2016 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.7%.

петък, 2 септември 2016 - 11:00

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.0% на БВП през второто тримесечие на 2016 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2015 година.

петък, 2 септември 2016 - 11:00

По предварителни данни през второто тримесечие на 2016 г. БВП на един зает се увеличава с 1.4% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

сряда, 31 август 2016 - 11:00

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2015 г. възлизат на 23 127 млн. евро, което е със 7.2% повече в сравнение с 2014 година.

сряда, 31 август 2016 - 11:00

В Националния статистически институт по предварителни данни годишен отчет за дейността си през 2015 г. са представили 55 лицензирани застрахователи, 9 пенсионноосигурителни дружества и 28 управлявани от тях пенсионни фонда, 243 специализирани инвестиционни предприятия и 9 799 сдружения и фондации.

сряда, 31 август 2016 - 11:00

По предварителни данни в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2015 г. са представили общо 326 380 нефинансови предприятия, в които е произведена продукция за 140 024 млн. лв., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 44 765 млн. лв. и работят 1 921 578 заети лица.

Страници