Статистически данниПрессъобщения

петък, 9 юни 2017 - 11:00

През периода януари - март 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 12.2% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 7 915.2 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 11.4% и е на стойност 8 773.0 млн. лева.

През март 2017 г. износът за ЕС се увеличава с 18.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 960.6 млн. лв., а вносът нараства с 10.1% и е на стойност 3 309.6 млн. лева.

петък, 9 юни 2017 - 11:00

През периода януари - април 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 22.1% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 5 653.2 млн. лв., a вносът нараства с 38.5% и е на стойност 6 870.5 млн. лева.

През периода януари - април 2017 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 16 072.4 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 13.0%, а общата стойност на внесените стоки е 18 627.4 млн. лв. и нараства с 19.9%.

петък, 9 юни 2017 - 09:30

Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.6% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.9%.

четвъртък, 8 юни 2017 - 11:00

По предварителни данни през април 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.2% в сравнение с март 2017 година. През април 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 4.8% спрямо съответния месец на 2016 година.

четвъртък, 8 юни 2017 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през април 2017 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени намалява с 0.5% спрямо предходния месец.

четвъртък, 8 юни 2017 - 11:00

По предварителни данни през април 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.8% под равнището от предходния месец. През април 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 2.0%.

сряда, 7 юни 2017 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2017 г. БВП на един зает се увеличава с 2.6% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

сряда, 7 юни 2017 - 11:00

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.5% на БВП през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2016 година.

вторник, 30 май 2017 - 11:00

През май 2017 г. общият показател на бизнес климата нараства с 3.2 пункта в сравнение с април, като ръст на показателя се регистрира във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

вторник, 30 май 2017 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през април 2017 г. нараства с 0.9% в сравнение с предходния месец, а спрямо април 2016 г. е отчетено увеличение с 5.4%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2017 г. е с 1.3% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 3.9%. 

Страници