Индекси на цени производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността


ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР В ПРОМИШЛЕНОСТТА - Индекси на цени на производител на вътрешния пазар; Индекси на цени на производител на международния пазар; Общ индекс на цени на производител
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Краткосрочна бизнес статистика“

Лице за контакт

Гергана Маева

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

Gmaeva@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 101

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване14 август 2014 г.
Дата на публикуване14 август 2014 г.
Дата на последно актуализиране14 август 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

НСИ изчислява три ценови индекса в промишлеността:

· Общ индекс на цени на производител;

· Индекс на цени на производител на вътрешния пазар;

· Индекс на цени на производител на международния пазар.

Индексите на цени на производител са един от основните краткосрочни икономически показатели, характеризиращи икономическата конюнктура в страната. Индексите измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия на базата на постоянна извадка от групи продукти, произведени от дейността и продадени на вътрешния пазар или директно изнесени на международния пазар, която е представителна за цялото производство.

ИЦП не измерват действителното равнище на цените, те се ограничават до измерване на средното изменение на цените между два времеви периода.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008);

· Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ);

· Основни производствени групировки.

Обхват

Индексите на цени на производител се изчисляват за икономическите дейности от добивната, преработващата промишленост и производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива и доставянето на вода (Сектори B, C, D и раздел Е36 от КИД-2008).

Изчисляват се индекси по икономически дейности с 2-значен код на КИД - 2008, по сектори, по основни производствени групировки (Продукти за междинно потребление, Инвестиционни продукти, Потребителски дълготрайни продукти, Потребителски недълготрайни продукти и Енергийни продукти) и общо за Промишленост.

Понятия и дефиниции

За целите на наблюдението на цени на производител наблюдаваната цена се определя като нетен приход, който се получава от определено предприятие за определен продукт, продаден в определен ден от месеца.

При цените на производител на международния пазар наблюдаваната цена има следните допълнителни характеристики:

· Различните валути.  Цените на избраните продукти се наблюдават в съответната валута, в която се извършва транзакцията. Тъй като индексите на цени за износ трябва да отразяват изменението на курса на съответната валута, преизчисляването на цените в ‘Лева’ се прави в НСИ, като се използва средно месечния курс на съответната валута, по данни от БНБ.

· Държавата, за която се изнася. Направлението на доставка е друга определяща цената за износ характеристика и ако има повече от един договор с различни клиенти от една страна, се специфицира и конкретния договор или конкретният купувач.

· Условия за доставка. При износа продажбите може да се осъществяват при различни условия на доставка, при което в цената се включват някои транспортни разходи, разходи по товарене, разтоварване и други. Ако предприятието не може да посочи цена на ‘вратата на предприятието’ се посочва цена при съответните условия на доставка.

Статистическа единица

Наблюдаваната единица е предприятие.

Статистическа съвкупност

Обект на наблюдение са около 10 000 промишлени фирми, които произвеждат и продават на вътрешния пазар или директно изнасят на международния пазар промишлени продукти. От тях месечно с цени на производител на вътрешния пазар се наблюдава извадка от 1 700 промишлени предприятия, а в изследването на цени на производител на международния пазар са включени 530 фирми.

Географски обхват (територия)

На национално ниво: Индексите се изчисляват и публикуват общо за територията на България

На европейско ниво: Евростат изчислява и публикува обобщени данни за страните членки на ЕС (EU27) и за страните в Евро-зоната (EU17). Евростат публикува и данните, получени от 27-те страни членки на ЕС, Норвегия и 3-те кандидатстващи за членство в ЕС страни (Турция, Хърватска и Бивша Югославска Република Македония).

Времеви обхват

Индексите се публикуват като динамичен ред от януари 2000 година.

Базисен период

Индексите се изчисляват и публикуват при база 2010 година.

Мерна единица

Индекси (%)

Отчетен период

Месец

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Национално законодателство: В Закона за статистиката (Член 20) се постановява, че лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие.

Задължение на отчетните единици да предоставят данни: Изследването е включено в Националната статистическа програма, следователно е задължително. Законът  за статистиката включва разпоредби, свързани с глобите, които могат да бъдат наложени в случай на отказ, липса на отговор или закъснение от сроковете. Те са определени в Глава 9 „ Административни разпоредби“, член 52.

Европейско законодателство: Регламент (ЕС) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика; · Регламент (ЕС) № 1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета, променящ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;· Регламент № 1503/2006 на Европейската комисия, внедряващ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика по отношение на дефинициите и периодичността на показателите; Регламент на Комисията (ЕС) № 656/2007 от 17 юни 2007 г. относно краткосрочната статистика по отношение на дефинициите на Основните производствени групировки. 

Споделяне на данни

Показателите се предават на Евростат едновременно с националната им публикация.

Индексите на цени на производител се предоставят на ООН и МВФ.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕК) № 223/2009 за европейската статистика (чл.20, ал.4) от 11 март 2009, поставя условие за въвеждане на общи принципи и указания, които да осигурят конфиденциалност на използваните данни за производството на европейските статистики и достъпа до тези конфиденциални данни при необходимост за научно-техническа и развойна дейност и нужди на потребителите в демократичното общество.

Национално законодателство: Закона за статистиката включва разпоредби, свързани с поверителността на данните и опазването на тайната, които са в съответствие със законодателството на ЕС и стандартна европейска практика. В Закона е посочено, че индивидуалните данни, получени и събрани по време на статистическите изследвания са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни, получени за целите на статистическите изследвания, не могат да се използват като доказателство на органите на изпълнителната и съдебната власт. Изисквания, задълженията и мерките за защита на данните, както и глоби, които могат да бъдат наложени, са третирани в отделни глави на Закона за статистиката, а именно Глава 6 за "Опазване на тайната" и Глава 9 „Административнонаказателни разпоредби“.

Конфиденциалност - защита на данните

Член 25 от Закона за статистиката определя критериите, според които данните не могат да се разпространяват или публикуват: Статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три статистически единици или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на една единица, е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.

Данни, които според закона за статистиката са конфиденциални не се публикуват.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Индексите на цени на производител в промишлеността се публикуват 30 дни след края на отчетния месец.

Достъп до календара за разпространение

Календар за предоставяне на резултатите от статистическите изследвания: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се предоставят едновременно на всички потребители чрез месечното прессъобщение за индексите на цени на производител в промишлеността.

Индексите на цени на производител се публикуват на интернет сайта на НСИ, с което стават достъпни едновременно за всички потребители: http://www.nsi.bg/bg/node/1166

Честота на разпространение

Месечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

НСИ публикува регулярно месечно прессъобщение за Индексите на цени на производител в промишлеността 30 дни след края на отчетния месец.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Базата данни е достъпна на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/1166

Достъп до микроданни

Микро данни не се разпространяват, нито предоставят на потребителите.

Други формати на разпространение

Разпространение по заявка: Специални таблици с данни могат да бъдат получени по заявка от отдел „Връзки с потребителите и е-услуги” в НСИ.

Методологични документи

· Методология „Индекси на цени на производител в промишлеността“: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/IND_PPI_Methodology_0.pdf;

· Методологическо ръководство на Евростат по краткосрочна бизнес статистика: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/documents/KS-BG-06-001-EN.pdf

Документация за качеството

Регламент (ЕС) №1165/98 и променящият го Регламент (ЕС) №1158/2005 по краткосрочна статистика задължават Европейската комисия (Евростат) редовно (през три години) да докладва пред Парламента на Европа за приложимостта на краткосрочните данни, тяхното качество и за ревизиите на данните. През март 2004 г. започна проект за отчитане на качеството на Краткосрочните показатели, като всяка година страните членки представят на Евростат подробна информация за качеството на определен краткосрочен показател, който е част от Основните европейски икономически показатели. Доклад за качеството на Индексите на цени на производител на вътрешния пазар беше подготвен и предаден на Евростат през 2005 година.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Законовата рамка, която регулира производството на данни от краткосрочната бизнес статистика постановява, че статистическите данни, събрани в рамките на системата на ЕС трябва да бъде със задоволително качество и това качество, както и тежестта, която произтича от това, трябва да са съпоставими между отделни страни членки. Поради това са изготвени критерии, по които да се следи дали тези изисквания са изпълнени и които намират отражение в изготвяните доклади за качеството на отделните краткосрочни показатели (вкл. Индексите на цени на производител в промишлеността).

Оценка на качеството

Качеството на краткосрочните показатели се измерва от всяка страна членка в съответствие с установени общи критерии. Качеството на показателите се оценява редовно, като се сравняват с друга статистическа информация, при възможност количествено се измерват показателите за качеството, в допълнение тези показатели се проверяват за вътрешна съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на информацията:

· Европейски и международни институции - Евростат и други основни дирекции на ЕК, ЕЦБ, ООН, МВФ, СБ и други;

· Президентство, Народно събрание, Министерства, БНБ и други представители на централната и местната власт;

· Научни институти, университети;

· Медии, браншови организации, бизнес;

· Вътрешни потребители: Дирекция “Макроикономическа статистика”.

Индексите на цени на производител имат следните основни приложения:

· Основен краткосрочен бизнес показател, който предсказва тенденциите в изменението на инфлацията; ИЦП може да се разглеждат и като ранен измерител на текущия инфлационен процес в икономиката;

· Дефлатор за изчисляване на обемите в съпоставими цени (например за дефлиране на текущите обеми при изчисляване на индекса на промишленото производство);

· Безпристрастен измерител на цените при сключване на договори;

· Краткосрочен показател, изискван от различни международни организации: Евростат, Международния валутен фонд, Европейската централна банка, които го използват за международни сравнения и икономическо наблюдение.

Удовлетвореност на потребителите

Удовлетвореността на потребителите не е измервана.

Пълнота

Всички равнища на детайлизация, които се изискват от Регламентите по краткосрочна бизнес статистика за индексите на цени на производител (Общ индекс, Индекс на цени на вътрешния пазар и Индекс на цени на международния пазар) се изчисляват и предоставят на Евростат. На национално ниво се публикуват Индексите на цени на вътрешния пазар и Обшия индек на цени на производител в промишлеността.

Точност и надеждност
Обща точност

Информация за изчисляване на индексите се получава от месечните наблюдения на цените на производител на вътрешния пазар и на цените на производител на международния пазар. С наблюденията на цени на производител целта е: (1) Да се сравняват цените на конкретни специфични продукти, с еднакво качество и в двата периода; (2) Да се коригират цените при промяна на качеството на конкретните продукти.

Извадковатa техника прилагана при наблюдението на цени на производител на вътрешния пазар преминава през три етапа – извадка от продуктови позиции в Номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ-2010), извадка от предприятия и извадка от представителни продукти. Извадката включва 1700 промишлени предприятия, 925 ПРОДПРОМ групи и 7700 конкретни продукти (спецификации).

Извадковатa техника прилагана при наблюдението на цени на производител на международния пазар преминава през два етапаИзвадка от предприятия и Извадка от представителни продукти/транзакции. Извадката включва 530 промишлени предприятия (директни износители на промишлени продукти), 440 ПРОДПРОМ групи и 2200 конкретни продукти (спецификации).

Основният източник на грешки на грешки при измерването, които възникват в процеса на събиране на данните и може да се дължат на различни причини, например, респондентът не разбира каква информация се изисква, или непредоставяне на точно желаната информация. НСИ полага усилия да се избегнат тези грешки чрез предоставяне на помощ на отчетните единици, подобряване на инструкциите, приложени към въпросника, подпомагане на статистиците в териториалните статистически бюра

Повечето грешки на измерването се откриват и коригират чрез логическия и аритметически контрол, заложен в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ (Онлайн информационна система за събиране, проверка и обработка на данните от краткосрочната бизнес статистика). Системата извършва заложения задължителен и предупредителен контрол и в случай, че има грешки, тя извежда предупредителен диалогов прозорец за откритите несъответствия в отчета. Системата не позволява приключване на отчета, докато не се коригират всички неизпълнени задължителни контроли.

Подсистеми "Индекси на цените на производител на вътрешния пазар“ и „Индекси на цени на производител на международния пазар", които са част от Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ дават възможност за проверка на качеството на онлайн получените микро данни, както и за откриване и анализ на възможните източници на грешки. Пълнота и съгласуваността на данните се контролират чрез различни контролни таблици, които са част от функционалността на подсистемите:

 • Контролна таблица за липсващите цени - липсващите цени трябва да бъдат заменени;
 • Контролна таблица за месечни изменения на цените (спрямо предходния месец) извън границите от-15% до + 15%. Тези цени се считат за "невероятни цени" и те трябва да бъдат специално обяснени от предприятията
Извадкови грешки

Извадкови грешки не се изчисляват.

Неизвадкови грешки

Неотговорили:

Към неотговорилите се подхожда много внимателно поради влиянието, което те оказват върху оценките. Действията за намаляване на неотговорилите включват:

 • Изпращане на информиращи и напомнящи писма;
 • В зависимост от значимостта на неотговорилото предприятие по отношение на големината и представителността на дейността, в която е класифицирано, напомнящите писма може да бъдат съпроводени с телефонно обаждане и/или директен контакт за събиране на данните.

Третиране на липсващите цени:

Цените за временно липсващи продукти се оценяват по един от следните методи: (1) искане на предприятието за оценка на липсващата цена, (2) оценка на липсващата цена на база промяната в цените на продуктите на съответното предприятие от същата ПРОДПРМ група (3) оценка на липсващата цена на база на изменението на цената за определен сходен продукт от подобно предприятие, (4) оценка на липсващата цена на база на изменението в цените от елементарните агрегати или (5) повтаряне на последната отчетена цена.
Когато даден специфичен продукт, обект на наблюдението, спре да се произвежда, се заменя с нов продукт от същата продуктова група, който приблизително ще замести старият продукт на пазара. Заместването на спецификациите се осъществява чрез свързването на простите индекси на стария и заместващият го представителен продукт.

Подход при сезонни продукти: При формиране на извадката от продукти се гарантира, че са избрани продукти, които се произвеждат във всеки месец на годината. Това се постига чрез работи в тясно сътрудничество с респондентите. Когато цената на определен сезонен продукт не е налична, импутазията се прави на база краткосрочното изменение в цената на съвпадащата извадка от спецификации от същата група продукти или предприятия

Навременност и точност на представяне
Навременност

НСИ представя информация за индексите на цени на производител (общ индекс, индекси на вътрешния и индекси на международния пазар) 30 дни след края на отчетния месец.

Точност на представяне

Регламентите, отнасящи се до краткосрочна бизнес статистика изискват Индексите на цени на производител да се предоставят 30 дни след края на отчетния месец. НСИ изпраща показателите на Евростат в деня на националната им публикация.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Индексите на цени на производител в промишлеността са представителни общо за страната, нямат представителност по региони.

За изчисляване на индексите на цени на производител в промишлеността на вътрешния и на международния пазар НСИ прилага методология, която е в съответствие с международните стандарти. В този смисъл сравнимостта на показателите между страните може да се приеме като много добра.

Сравнимост във времето

Месечните индекси са представени като динамичен ред от януари 2000 година.

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 472/2008, от януари 2009 г. в краткосрочната статистика, беше внедрена нова версия на класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). Данните за всички предходни периоди, назад до 2000 г., бяха преизчислени по КИД-2008 и публикувани в интернет сайта на НСИ. За преизчисляването на редовете с данни беше приложен ‘макро’ методът. Индексите по старата класификация са преизчислени по КИД-2008 с помощта на преходни коефициенти, създадени от преходни матрици, базирани на микро данни.

Регламент (ЕС) № 1165/98 изисква „на всеки пет години страните членки да сменят базисната година за краткосрочната статистика, като за базисни години се използват годините, завършващи с 0 или на 5. Всички показатели трябва да бъдат пребазирани, в рамките на три години след края на новата базова година“. В изпълнение на тези изисквания, от началото на 2013 г. беше сменена базисната година за краткосрочната бизнес статистика. От януари 2013 г. всички краткосрочни показатели, представяни във формата на индекси се изчисляват и публикуват при база 2010 година. Динамичните редове са преизчислени при новата базисна година и са публикувани в интернет сайта на НСИ.

Съгласуваност между предметни области

Вътрешна съгласуваност на показателите в рамките на въпросниците се проверява на чрез изчисляване на съотношенията между цените на спецификациите. Проверява се и съгласуваността на резултатите, по отношение на данните от предходни години.

Индексите на цените на производител се сравняват с изменението на средните цени, изчислени от годищнота ПРОПРОМ изследване, кедето е възможно се правят сравнения с индекса на потребителските цени

Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност

От началото на 2012 г. НСИ започна внедряването на онлайн Информационна система за събиране, проверка и обработка на данните от краткосрочна бизнес статистика. С Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ се постига по-ефективен начин за събиране на данни от предприятията. С тази нова система се спестяват ресурси, намалява безпокойството на отчетните единици и се подобрява качеството на краткосрочни показатели.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Индексите на цени на производител в промишлеността обикновено се считат за окончателни при първото им публикуване.

Ревизия на данните - практика

Индексите на цени на производител в промишлеността се считат за окончателни при първото им публикуване.

Статистическа обработка
Източници на данни

Информация за изчисляване на индексите на цени на производител в промишлеността се получава от месечните наблюдения на цените на производител на вътрешния пазар и на цените на производител на международния пазар. С наблюденията на цени на производител целта е: (1) Да се сравняват цените на конкретни специфични продукти, с еднакво качество и в двата периода; (2) Да се коригират цените при промяна на качеството на конкретните продукти.

За целите на наблюдението на цени на производител наблюдаваната цена се определя като нетен приход, който се получава от определено предприятие за определен продукт, продаден в определен ден от месеца.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Извадкови изследвания:

Индекси на цени на производител на вътрешния пазар - Извадковатa техника преминава през три етапа – извадка от продуктови позиции в Номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ), извадка от предприятия и извадка от представителни продукти.

На база на годишното наблюдение на производството и продажбите на промишлени продукти (ПРОДПРОМ) е направена извадка от продуктови групи. След това за всяка една от избраните ПРОДПРОМ групи е формирана извадка от предприятия, които ще участват в наблюдението. Прилаганата извадкова техника на този етап е ‘Извадка с вероятност пропорционална на размера’, с която се осигурява необходимият обхват. Тази техника предполага определяне на страти, които ще участват със сигурност в наблюдението (вероятност = 1) и извадкови страти, от които групите или единиците се избират на база на относителния им дял в продажбите на вътрешния пазар. Броят на единиците в извадката зависи от степента на концентрация на предприятията в съответната ПРОДПРОМ група.

За всяко предприятие със съответната продуктова група, попаднало в извадката за наблюдение на цените, оценката на индекса се базира на извадка от представителни конкретни продукти. За всяко предприятие, произвежданите от него продуктови позиции се декомпозират на групи от стоки, показващи едно и също поведение по отношение на изменението на цените и от всяка група се избират представителните продукти, които най-добре отразяват изменението на цените за групата. На този етап се прилага ‘целева извадка’ или ‘експертен избор’, при който продуктите се избират от специалисти, така че да бъдат представителни по отношение на изменението на цените.

Индекси на цени на производител на международния пазар. Извадковатa техника преминава през два етапа - извадка от предприятия и извадка от представителни продукти/трансакции.

Извадката от предприятия е направена на база на годишната информация за приходите от продажби за износ и в нея се включват предприятията с по-значим обем износ, които в момента са около 530.

При определяне на наблюдаваните продукти се прилагат същите основни дефиниции както при наблюдението на цените на вътрешния пазар.

Методи за събиране на данните:

 • Онлайн, чрез Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“;
 • Хартиен формуляр – изпраща се на респондентите, събира се от ТСБ, които въвеждат информацията в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“.

За намаляване на неотговорилите Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ има функционалност за изпращане на информиращи и напомнящи писма:

 • Автоматично формиране на електронни информиращи писма до респондентите за предстоящите наблюдения, в които са включени. Създадена е възможност към тях да се прикачват и отчетните формуляри в PDF формат и официални писма;
 • Осигуряване на автоматично изпращане на електронни напомнящи писма на респондентите, неподали до момента отчет (при наближаване крайния срок за подаване на отчети по съответната подсистема).
Валидиране на данни

Валидиране на входните данни:

При запис на данните Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ извършва задължителен и препоръчителен контрол, съобразно зададените валидационни правила.

Ако попълнените данни в даден отчет не изпълняват задължителните или препоръчителните условия за валидация, системата извежда съответните съобщения за грешка на потребителския екран. Системата не позволява да се приключи отчет, докато не се коригират грешките и задължителния контрол не бъде изпълнен.

Проверка на изходните данни:

Изходните данни се проверяват на ниво група по отношение на предходния месец, съответния месец на предходната година, а също и по отношение на екстремните стойности. Ако е необходимо, отново се валидират индивидуалните данни на статистическите единици.

Обработка на данни

Изчисляване на индексите на цени на производител на вътрешния и на международния пазар

Индексите на цени се изчисляват при фиксирана база по формулата на Ласпер. След получаване на информацията от предприятията за цените на представителните продукти се изчисляват единични индекси на всеки един от тях (ценовото съотношение на цената за текущия месец към средногодишната цена през базисната година), след което се претеглят със структурата на продажбите на различни нива на агрегация през базисната година.

Индексите на цени на различните нива на агрегация се получават като претеглени средни чрез възходяща система за претегляне, определена от структурата на КИД-2008.

В системата за претегляне съществуват две категории тегла в зависимост от нивото на агрегация на индекса:

 • На ниво 3-ти знак на КИД -2008 индексите се получават като ценовите изменения се претеглят със структурата на продажбите на вътрешния или на международния пазар на групите, получени от годишното ПРОДПРОМ наблюдение през базисната година;
 • Индексите на по-високите нива на агрегация се изчисляват чрез претегляне със структурата съответно на оборота на вътрешния и на международния пазар от базисната година.

Изчисляване на общ индекс на цени на производител в промишлеността

Обшият индекс на цени на производител за всяко ниво на агрегация се изчислява от индексите на цени на вътрешния и на международния пазар, претеглени със структурата на оборота на вътрешния и на международния пазар към общия оборот на съответното агрегационно ново.

Изглаждане
Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • петък, 30 декември 2016 - 11:00

  Общият индекс на цените на производител през ноември 2016 г. нараства с 0.5% в сравнение с предходния месец, а спрямо ноември 2015 г. няма изменение. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2016 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 0.6%.

 • сряда, 30 ноември 2016 - 11:00

  Общият индекс на цените на производител през октомври 2016 г. нараства с 0.6% в сравнение с предходния месец, а спрямо октомври 2015 г. е отчетено намаление от 0.7%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2016 г. е с 0.4% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 1.4%.

 • петък, 28 октомври 2016 - 11:00

  Общият индекс на цените на производител през септември 2016 г. нараства с 0.5% в сравнение с предходния месец, а спрямо септември 2015 г. е отчетено намаление от 2.0%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2016 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 2.4%. 

 • петък, 30 септември 2016 - 11:00

  Общият индекс на цените на производител през август 2016 г. намалява с 0.3% в сравнение с предходния месец, а спрямо август 2015 г. е отчетено намаление от 2.7%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2016 г. е с 0.2% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 2.7%. 

 • вторник, 30 август 2016 - 11:00

  Общият индекс на цените на производител през юли 2016 г. намалява с 0.2% в сравнение с предходния месец, а спрямо юли 2015 г. е отчетено намаление от 4.3%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юли 2016 г. е с 0.1% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 3.8%. 

 • петък, 29 юли 2016 - 11:00

  Общият индекс на цените на производител през юни 2016 г. нараства с 0.6% в сравнение с предходния месец, а спрямо юни 2015 г. е отчетено намаление от 4.5%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2016 г. е с 0.4% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 4.2%. 

 • четвъртък, 30 юни 2016 - 11:00

  Общият индекс на цените на производител през май 2016 г. нараства с 0.2% в сравнение с предходния месец, а спрямо май 2015 г. е отчетено намаление от 5.6%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2016 г. е с 0.1% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 4.5%.

 • понеделник, 30 май 2016 - 11:00

  Общият индекс на цените на производител през април 2016 г. намалява с 0.4% в сравнение с предходния месец, а спрямо април 2015 г. е отчетено намаление от 5.2%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2016 г. е с 0.4% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 4.1%. 

 • четвъртък, 28 април 2016 - 11:00

  Общият индекс на цените на производител през март 2016 г. нараства с 1.2% в сравнение с предходния месец, а спрямо март 2015 г. е отчетено намаление от 5.5%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2016 г. е с 0.5% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 4.1%. 

 • сряда, 30 март 2016 - 11:00
  Общият индекс на цените на производител през февруари 2016 г. намалява с 0.5% в сравнение с предходния месец, а спрямо февруари 2015 г. е отчетено намаление от 5.2%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2016 г. е с 0.4% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 4.0%.
   

Страници