Статистически данниПрессъобщения

петък, 30 декември 2016 - 11:00

През октомври 2016 г. спрямо септември 2016 г. нараства производството на твърди горива с 37.6%, пропан-бутанови смеси - с 12.5%, безоловен бензин - с 1.9%, дизелово гориво - с 10.6%, и електроенергия - с 3.2%. Производството на природен газ остава без изменение.

През октомври 2016 г. спрямо септември 2016 г. нарастват доставките на твърди горива с 37.4%, дизелово гориво - със 17.0%, природен газ - с 37.9%, и електроенергия - с 13.6%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 4.5%, и безоловен бензин - с 10.0%.

вторник, 27 декември 2016 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2016 г. са 373.5 хил., или с 22.4% над регистрираните през ноември 2015 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през ноември 2016 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 46.7%, следвани от пътуванията със служебна цел - 26.8%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 26.5%.

През ноември 2016 г. посещенията на чужденци в България са 524.1 хил., или с 20.0% повече в сравнение с ноември 2015 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 25.2%, с цел почивка и екскурзия - с 21.6%, и с други цели - с 16.9%.

вторник, 20 декември 2016 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през третото тримесечие на 2016 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.4% спрямо третото тримесечие на 2015 година.

вторник, 20 декември 2016 - 11:00

Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2015 година. Подробни данни по конкретните теми са поместени в рубриката „Околна среда” на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg.

понеделник, 19 декември 2016 - 11:00

Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2016 г. намалява спрямо 2015 г. с 16.4%. Нетният опериращ излишък/смесен доход намалява с 4.5%, а нетният доход по факторни разходи - с 4.1%.

вторник, 13 декември 2016 - 16:40

Потреблението на човек от населението варира от 53 до 137% от средното за ЕС-28 равнище.

понеделник, 12 декември 2016 - 11:00

Индексът на потребителските цени за ноември 2016 г. спрямо октомври 2016 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%.

понеделник, 12 декември 2016 - 11:00

През периода януари - октомври 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 10.6% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 11 973.0 млн. лв., a вносът спада с 9.8% и е на стойност 13 912.2 млн. лева.

През периода януари - октомври 2016 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 37 895.9 млн. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава  с 0.2%, а общата стойност на внесените стоки е 41 685.7 млн. лв. и спада с 2.3%.

понеделник, 12 декември 2016 - 11:00

През октомври 2016 г. в страната са функционирали 2 021 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 75.8 хил., а на леглата - 160.1 хиляди. В сравнение с октомври 2015 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава на същото ниво, а на леглата в тях нараства с 6.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2016 г., е 881.8 хил., или с 21.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през октомври 2016 г. достигат 44.4 млн. лв., или с 23.5% повече в сравнение с октомври 2015 година.

понеделник, 12 декември 2016 - 11:00

Резултатите от проведеното през 2016 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 63.5% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.4 процентни пункта спрямо предходната година.

Страници