Статистически данниПрессъобщения

вторник, 8 ноември 2016 - 11:00

По предварителни данни през септември 2016 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.5% под равнището от предходния месец. През септември 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 10.0%.

понеделник, 7 ноември 2016 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2016 г. е 476, а новопостроените жилища в тях са 2 379. Спрямо третото тримесечие на 2015 г. сградите са със 101 по-малко, или със 17.5%, а жилищата в тях намаляват със 77, или с 3.1%.

петък, 4 ноември 2016 - 11:00

През октомври 2016 г. общият показател на доверие на потребителите запазва приблизително равнището си от юли.

сряда, 2 ноември 2016 - 11:00

През третото тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 183 жилищни сгради с 4 937 жилища, на 51 административни сгради/офиси и на 1 170 други сгради. Започнал е строежът на 830 жилищни сгради с   3 144 жилища в тях, на 32 административни сгради/офиси и на 585 други сгради.

понеделник, 31 октомври 2016 - 11:00

През 2015 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 847.2 млн. лв., което е с 27.4% повече в сравнение с предходната година.

петък, 28 октомври 2016 - 11:00

През октомври 2016 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.3 пункта в сравнение с предходния месец. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството запазва приблизително равнището си от септември. Единствено в сектора на услугите стопанската конюнктура се подобрява.

петък, 28 октомври 2016 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през септември 2016 г. нараства с 0.5% в сравнение с предходния месец, а спрямо септември 2015 г. е отчетено намаление от 2.0%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2016 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 2.4%. 

петък, 28 октомври 2016 - 11:00

През август 2016 г. спрямо юли 2016 г. нараства производството на природен газ - с 16.7%, и електроенергия - с 1.0%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 0.2%, пропан-бутанови смеси - с 18.2%, безоловен бензин - с 5.8%, и дизелово гориво - с 16.7%.

През август 2016 г. спрямо юли 2016 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 2.2%, и природен газ - с 2.5%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 0.2%, безоловен бензин - със 17.0%, дизелово гориво - с 19.3%, и електроенергия - с 0.8%. 

четвъртък, 27 октомври 2016 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2016 г. са 510.3 хил., или с 13.2% над регистрираните през септември 2015 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2016 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 46.8%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 33.0%, и пътуванията със служебна цел - 20.2%.

През септември 2016 г. посещенията на чужденци в България са 1 192.3 хил., или с 12.9% повече в сравнение със септември 2015 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 31.1%, с цел почивка и екскурзия - с 15.5%, и с други цели - с 3.7%.

петък, 21 октомври 2016 - 14:45

По окончателни данни на Евростат през 2015 г. дефицитът на институционален сектор „Държавно управление” на ЕС-28 възлиза на 347 618 млн. евро, или 2.4% от БВП, и бележи спад спрямо 2014 година.

Страници