Статистически данниПрессъобщения

вторник, 10 януари 2017 - 11:00

По предварителни данни през ноември 2016 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1.6% в сравнение с октомври 2016 година. През ноември 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 4.3% спрямо съответния месец на 2015 година.

четвъртък, 5 януари 2017 - 11:00

Александър и Виктория са най-предпочитаните имена за проплакалите бебета в България през 2016 година.

петък, 30 декември 2016 - 11:00

През декември 2016 г. общият показател на бизнес климата остава на нивото си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура се регистрира в промишлеността и строителството, докато в търговията на дребно и сектора на услугите се отчита понижение.

петък, 30 декември 2016 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през ноември 2016 г. нараства с 0.5% в сравнение с предходния месец, а спрямо ноември 2015 г. няма изменение. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2016 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 0.6%.

петък, 30 декември 2016 - 11:00

През октомври 2016 г. спрямо септември 2016 г. нараства производството на твърди горива с 37.6%, пропан-бутанови смеси - с 12.5%, безоловен бензин - с 1.9%, дизелово гориво - с 10.6%, и електроенергия - с 3.2%. Производството на природен газ остава без изменение.

През октомври 2016 г. спрямо септември 2016 г. нарастват доставките на твърди горива с 37.4%, дизелово гориво - със 17.0%, природен газ - с 37.9%, и електроенергия - с 13.6%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 4.5%, и безоловен бензин - с 10.0%.

вторник, 27 декември 2016 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2016 г. са 373.5 хил., или с 22.4% над регистрираните през ноември 2015 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през ноември 2016 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 46.7%, следвани от пътуванията със служебна цел - 26.8%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 26.5%.

През ноември 2016 г. посещенията на чужденци в България са 524.1 хил., или с 20.0% повече в сравнение с ноември 2015 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 25.2%, с цел почивка и екскурзия - с 21.6%, и с други цели - с 16.9%.

вторник, 20 декември 2016 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през третото тримесечие на 2016 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.4% спрямо третото тримесечие на 2015 година.

вторник, 20 декември 2016 - 11:00

Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2015 година. Подробни данни по конкретните теми са поместени в рубриката „Околна среда” на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg.

понеделник, 19 декември 2016 - 11:00

Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2016 г. намалява спрямо 2015 г. с 16.4%. Нетният опериращ излишък/смесен доход намалява с 4.5%, а нетният доход по факторни разходи - с 4.1%.

Страници