Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 22 май 2017 - 11:00
 
През 2016 г. в страната функционират следните културни институции:
• 195 музея с музеен фонд 7 360 хил. фондови единици;
• 75 театъра, организирали 15 162 представления, посетени от 2 295 хил. зрители;
• 58 музикални колектива;
• 47 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици;
• 59 кина с 220 киноекрана.
 
вторник, 16 май 2017 - 15:30

Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.5% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%.

вторник, 16 май 2017 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват растеж от 3.4% през първото тримесечие на 2017 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

вторник, 16 май 2017 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2017 г. е 1 281 лв. и спрямо същия период на 2016 г. се повишава с 3.5%.

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2017 г. е 1 133 лв. и се увеличава с 2.1% спрямо същото тримесечие на 2016 година.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство  през първото тримесечие на 2017 г.  не се променя съществено спрямо същото тримесечие на 2016 година.

понеделник, 15 май 2017 - 11:00

Индексът на потребителските цени за април 2017 г. спрямо март 2017 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%.

понеделник, 15 май 2017 - 11:00

През първото тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица е 6.9%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 68.6%. 

понеделник, 15 май 2017 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2017 г. нарастват с 0.3% спрямо края на декември 2016 г. и достигат 2.28 милиона.

През първото тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 1.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. и достига 1 006 лева.

петък, 12 май 2017 - 11:00

През март 2017 г. в страната са функционирали 1 884 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.1 хил., а на леглата - 111.8 хиляди. В сравнение с март 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.8%, а на леглата в тях - с 3.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2017 г., е 782.6 хил., или с 5.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през март 2017 г. достигат 39.8 млн. лв., или с 13.9% повече в сравнение с март 2016 година.

петък, 12 май 2017 - 11:00

Към 31.12.2016 г. в страната функционират 829 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 611 места в тях, като в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в страната се увеличава с 571, или с 1.8%.

Децата в детски ясли в края на годината са 32 476, като 16 851 от тях са момчета, а 15 625 - момичета.

Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2016 г. общо за страната е 16.5%, а обхватът  на децата, отглеждани в тези заведения - 16.4%.

петък, 12 май 2017 - 11:00

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2014 - 2016 г., е 74.7 години.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.2 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.2 години. 

Страници