Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 10 април 2017 - 11:00

През периода януари - февруари 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 20.0% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 2 832.3 млн. лв., a вносът нараства с 31.0% и е на стойност 3 180.6 млн. лева.

През периода януари - февруари 2017 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за   7 787.4 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 12.7%, а общата стойност на внесените стоки е 8 644.5 млн. лв. и нараства с 18.5%.

понеделник, 10 април 2017 - 11:00

През януари 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава със 7.2% спрямо същия месец на 2016 г. и е в размер на 2 426.0 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 16.5% и е на стойност 2 641.1 млн. лева.

петък, 31 март 2017 - 14:30

През 2015 г. регионалният БВП на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност, варира от близо 30% от средния за Европейския съюз (ЕС) в Северозападния район в България до 580% във Вътрешен Лондон - запад в Обединеното кралство.

Тази информация е взета от  данните, публикувани от Евростат - статистическата служба на Европейския съюз.

петък, 31 март 2017 - 11:00

През януари 2017 г. спрямо декември 2016 г. нараства производството на електроенергия с 3.5%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 5.0%, безоловен бензин - с 8.3%, дизелово гориво - с 6.9%, природен газ - с 20.0%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

През януари 2017 г. спрямо декември 2016 г. нарастват доставките на природен газ - с 15.8%, и електроенергия - с 15.2%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 4.4%, пропан-бутанови смеси - с 13.6%, безоловен бензин - с 24.0%, и дизелово гориво - с 27.4%.

четвъртък, 30 март 2017 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през февруари 2017 г. нараства с 1.0% в сравнение с предходния месец, а спрямо февруари 2016 г. е отчетено увеличение с 5.9%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2017 г. е с 0.6% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 2.9%.

сряда, 29 март 2017 - 11:00

През март 2017 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 2.9 пункта в сравнение с февруари, което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

вторник, 28 март 2017 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2017 г. са 366.8 хил., или с 30.4% над регистрираните през февруари 2016 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през февруари 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 55.0%, следвани от пътуванията със служебна цел - 26.1%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 18.9%.

През февруари 2017 г. посещенията на чужденци в България са 435.9 хил., или с 20.4% повече в сравнение с февруари 2016 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: с други цели - с 25.6%, със служебна цел - с 18.7%, и с цел почивка и екскурзия - с 16.8%.

понеделник, 20 март 2017 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2016 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 година.

сряда, 15 март 2017 - 11:00

През 2016 г. коефициентът на безработица е 7.6%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 67.7%.

Страници