Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 10 юли 2017 - 11:00

По предварителни данни през май 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 2.7% в сравнение с април 2017 година. През май 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 9.6% спрямо съответния месец на 2016 година.

понеделник, 10 юли 2017 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през май 2017 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 1.3% спрямо предходния месец.

понеделник, 10 юли 2017 - 11:00

По предварителни данни през май 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 3.7% над равнището от предходния месец. През май 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 12.0%.

понеделник, 10 юли 2017 - 11:00

През периода януари - май 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 26.0% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 7 244.4 млн. лв., a вносът нараства с 34.8% и е на стойност 8 647.9 млн. лева.

През периода януари - май 2017 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 20 522.5 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 15.7%, а общата стойност на внесените стоки е 23 558.2 млн. лв. и нараства с 20.1%.

понеделник, 10 юли 2017 - 11:00

През периода януари - април 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 8.6% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 10 418.6 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 11.3% и е на стойност 11 758.5 млн. лева.

През април 2017 г. износът за ЕС намалява с 1.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 503.4 млн. лв., а вносът нараства с 10.8% и е на стойност 2 985.5 млн. лева.

петък, 30 юни 2017 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през май 2017 г. намалява с 1.2% в сравнение с предходния месец, а спрямо май 2016 г. е отчетено увеличение с 3.9%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2017 г. е с 0.5% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 3.5%. 

петък, 30 юни 2017 - 11:00

През 2016 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) възлизат на 187.5 млн. лв., като в сравнение с 2015 г. намаляват с 11.8%.

четвъртък, 29 юни 2017 - 11:00

През април 2017 г. спрямо март 2017 г. нараства производството на пропан-бутанови смеси - с 22.2%, безоловен бензин - с 26.6%, дизелово гориво - с 39.7%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 1.3%, природен газ - с 10.0%, и електроенергия - с 13.4%.

През април 2017 г. спрямо март 2017 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 18.4%, безоловен бензин - с 2.5%, и дизелово гориво - със 17.8%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 2.0%, природен газ - със 17.1%, и електроенергия - с 10.3%.

сряда, 28 юни 2017 - 11:00

През юни 2017 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта спрямо предходния месец в резултат на неблагоприятните мнения на стопанските ръководители в промишлеността и услугите.

Страници