Документи за промяна

Филтри за търсене

Идентификационен код
Вид
Име
Транслитерация
Институция, издала документа
Номер
Дата на издаване на документа
Дата на влизане в сила на документа
Брой на "Държавен вестник"
Дата на издаване на вестника
21
150
Закон
Закон за изменение на Конституцията на Народна република България от 15.11.1990 г.
Law on amendment of "Constitution of the People's of the Republic of Bulgaria" ( 15.11.1990)
Народно събрание
\
15/11/1990
27/11/1990
94
23/11/1990
22
1355
Закон
Закон за изменение на чл.2 от закона за разделяне територията на Републиката на окръзи от 29.12.1950
Президиум на Народното събрание
\
25/12/1950
02/01/1951
1
02/01/1951
23
488
Закон
Закон за изменения в състава на някои общини, околии и окръзи в страната от 12.12.1955 г.
Law on amendment in composition of some municipalities, hundrets and divisions in the country ( 12.12.1955)
Народно събрание
\
12/12/1955
17/12/1955
100
13/12/1955
24
1054
Закон
Закон за изм. и доп. на Наредбата-закон за градските общини и Наредбата-закон за селските общини
Law on amendment and supplement of "Decree of minicipality" and of "Decree of commune"
Народно събрание
\
10/12/1943
29/12/1943
296
29/12/1943
25
573
Закон
Закон за МСМА от 17.09.1991 г.
Law for the local government and the local administration ( 17.09.1991)
Народно събрание
\
17/09/1991
17/09/1991
77
17/09/1991
26
642
Закон
Закон за народните съвети на депутатите на трудещите се от 27.11.1951 г.
Law on People's Councils of Working People's Deputies ( 27.11.1951)
Народно събрание
\
27/11/1951
01/12/1951
95
27/11/1951
27
856
Закон
Закон за обявяване на села и селища за градове и селища от градски тип от 11.09.1964 г.
Law for promulgation of villages and populated places to towns and villages of town type ( 11.09.1964)
Народно събрание
\
11/09/1964
15/09/1964
73
15/09/1964
28
1093
Закон
Закон за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София от 04.11.1961 г.
Law of the approval and application of the Sofia city general city plan ( 04.11.1961)
Народно събрание
\
04/11/1961
07/11/1961
89
07/11/1961
29
1445
Закон
Закон за преобръщане Казанлъшката селска община в градска, за прехвърляне Асеновска и Николаевска се
Народно събрание
\
18/02/1925
26/03/1925
287
26/03/1925
30
1476
Закон
Закон за променение названията на села от 20.11.1906 г.
Law on changes of names of villages (20.11.1906)
Народно събрание
\
20/11/1906
21/12/1906
281
21/12/1906
31
1207
Закон
Закон за разделяне територията на Републиката на окръзи от 17.09.1949 г.
Law for division of republic territory of districts (17.09.1949)
Народно събрание
\
19/09/1949
22/09/1949
219
22/09/1949
32
172
Закон
Закон за регионалното развитие от 05.02.2004 г.
Law for the regional development ( 05.02.2004)
Народно събрание
\
05/02/2004
20/02/2004
14
20/02/2004
33
218
Закон
Закон за регионалното развитие от 11.03.1999 г.
Law for the regional development ( 11.03.1999)
Народно събрание
\
11/03/1999
23/03/1999
26
23/03/1999
34
1483
Закон
Закон за регионалното развитие от 15.05.2008 г.
Law for the regional development (15.05.2008)
Народно събрание
\
15/05/2008
31/08/2008
50
30/05/2008
35
10
Закон
Закон за създаване на административно-териториални единици - области от 21.08.1987 г.
Law on creation of the administrative territorial units - districts ( 21.08.1987)
Народно събрание
\
21/08/1987
21/08/1987
65
21/08/1987
36
489
Закон
Закон за създаване на общини в гр. София
Law on creation of the municipalities in Sofia (10.12.1987)
Народно събрание
\
10/12/1987
15/12/1987
97
15/12/1987
37
4
Закон
Закон за територалното деление на столичната община и големите градове от 12.07.1995 г.
Law for the territorial division of the capital municipality and of the big cities ( 12.07.1995)
Народно събрание
\
12/07/1995
29/07/1995
66
25/07/1995
38
1086
Заповед
Заповед 1068 на Министерство на вътрешните работи от 31.05.1945 г.
Ordinance №1068/31.05.1945 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
1068
31/05/1945
11/06/1945
132
11/06/1945
39
1087
Заповед
Заповед 1112 на Министерство на вътрешните работи от 07.06.1945 г.
Ordinance №1112/07.06.1945 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
1112
07/06/1945
16/06/1945
137
16/06/1945
40
1088
Заповед
Заповед 1179 на Министерство на вътрешните работи от 15.06.1945 г.
Ordinance №1179/15.06.1945 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
1179
15/06/1945
25/06/1945
144
25/06/1945

Моля изчакайте