Премини към основното съдържание

Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност през 2023 година

Уважаеми дами и господа,

На основание на чл. 20 от Закона за статистиката, декларацията се попълва от всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2023 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, както и от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) през 2023 година.

Представянето на декларацията за предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2023 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2024 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в срок от 01 януари до 01 юли 2024 година.

Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, могат да декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност, като подадат в НСИ декларация, в срок от 01 януари до 01 юли 2024 година.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2024 година НСИ Ви дава възможност да представите декларацията за 2023 година по един от следните начини:

По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) (задължително за данъчно задължените лица по ЗКПО)

повече

По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП

повече

По електронен път чрез изпращане на адрес (e-mail) на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра (само за предприятията без дейност)

e-mail

Чрез формуляри на хартиен носител

повече

ВАЖНО! Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч през 2023 г., се подава в Информационна система “Бизнес статистика”, на е-mail, подписана с КЕП, или на хартия в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра лично или чрез пълномощник.

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

  Име Електронна поща Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
За въпроси по съдържанието и попълването на декларацията Росица Лисева [email protected] 711 0877140328
Веселина Маринова 106 0877140328