Премини към основното съдържание

Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2023 година

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността се попълва от всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.), създадени и регистрирани съгласно действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет в срок от 01 януари до 01 юли 2024 г. е задължително съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2024 година.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2024 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността за 2023 година по един от следните начини:

По електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” (задължително за данъчно задължените лица по ЗКПО)

повече

Чрез формуляри на хартиен носител

повече

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

  Име Електронна поща Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите Десислава Асенова [email protected] 477 0877146970
Катерина Кленовска 439 0877146970
Справка за предприятието Димитър Димитров   683  
Теодора Мачканова   668  
Справка за местните единици  Димитър Димитров   683  
Теодора Мачканова   668  
Справка за дълготрайните материални и нематериални активи Ирена Янакиева   176 0877140553
Ивелина Тодорова 156 0877140495
Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори Мария-Магдалена Венкова   603  
Веселка Г. Маринова 514  
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи  Ирена Янакиева   176 0877140553
Справка за данъците и таксите Ивайло Рангелов   642 0877368491
Зорка Борисова 108 0877140458
Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи Мария-Магдалена Венкова   603  
Веселка Г. Маринова 514  
Справка за вземанията и задълженията
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати
Иванка Господинова   264  
Теодора Тодорова 609  
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд Тодор Давидков   568 0877368498
Емилия Милошева 166 0877368498
Мартин Рендов 627  
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) Рени Петкова   103 0877368503
Надя Катеринкина 167 0877368503