Премини към основното съдържание

Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс(ЕТ) и физическите лица, осъществяващи стопанска дейност през 2023 година

Уважаеми дами и господа,

Данните в годишния отчет се попълват от всички нефинансови предприятия, несъставящи баланс и физическите лица, осъществяващи стопанска дейност, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.29, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2023 г., а също и от физическите лица, осъществяващи стопанска дейност на основание на чл. 20, ал. 3 от Закона за статистиката, чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2024 г. и ЗДДФЛ, в срок от 01 януари до 01 юли 2024 година.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет се санкционира по чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от Закона за статистиката.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2024 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността за 2023 година по един от следните начини:

По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

повече

По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП

повече

Чрез формуляри на хартиен носител (за лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, които към момента на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ са с прекратена регистрация или нямат регистрация като едноличен търговец)

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

  Име Електронна поща Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите Веселина Маринова [email protected] 106 0877140328
Десислава Тодорова 586 0877140328
Ивелина Тодорова 156 0877140495
Анелия Вихърова  129 0877140553
Ирена Янакиева 176 0877140553
Справка за предприятието Димитър Димитров   683  
Теодора Мачканова   668  
Справка за заетите лица Тодор Давидков   568 0877368498
Емилия Милошева 166 0877368498
Мартин Рендов 627  
Справка за дълготрайните материални и нематериални активи Ирена Янакиева   176 0877140553
Ивелина Тодорова 156 0877140495
Справка за търговските обекти за продажби на дребно Десислава Тодорова   586 0877140328
Справка за вземанията и задълженията Иванка Господинова   264  
Теодора Тодорова 609  
Десислава Малинкова 192  
Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори Мария-Магдалена Венкова   603  
Веселка Г. Маринова 514  
Справка за данъците и таксите Ивайло Рангелов   642 0877368491
Зорка Борисова 108 0877140458
Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи Мария-Магдалена Венкова   603  
Веселка Г. Маринова 514  
Справка за производството и продажбите на промишлени продукти Елка Ерменкова   722 0877146983
Боряна Настанлиева 267 0877146983