Премини към основното съдържание

Методолози в ЦУ

Наименование на формуляр Методолог Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
Справка за предприятието  Димитър Димитров 683  
Теодора Мачканова 668  
Справка за местните единици  Димитър Димитров 683  
Теодора Мачканова 668  
Справка за група предприятия  Димитър Димитров 683  
Теодора Мачканова 668  
Счетоводен баланс към 31.12.  Веселина Маринова 106 0877140328
Десислава Тодорова 586 0877140328
Ивелина Тодорова 156 0877140495
Анелия Вихърова  129 0877140553
Ирена Янакиева 176 0877140553
Отчет за приходите и разходите  Веселина Маринова 106 0877140328
Десислава Тодорова 586 0877140328
Ивелина Тодорова 156 0877140495
Анелия Вихърова  129 0877140553
Ирена Янакиева 176 0877140553
Отчет за собствения капитал  Веселина Маринова 106 0877140328
Десислава Тодорова 586 0877140328
Ивелина Тодорова 156 0877140495
Анелия Вихърова  129 0877140553
Ирена Янакиева 176 0877140553
Отчет за паричните потоци  Веселина Маринова 106 0877140328
Десислава Тодорова 586 0877140328
Ивелина Тодорова 156 0877140495
Анелия Вихърова  129 0877140553
Ирена Янакиева 176 0877140553
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.  Ивелина Тодорова 156 0877140495
Ирена Янакиева 176 0877140553
Справка за таксите и комисионните  Мария-Магдалена Венкова 603  
Веселка Г. Маринова 514  
Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори  Мария-Магдалена Венкова 603  
Веселка Г. Маринова 514  
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи  Ирена Янакиева 176 0877140553
Справка за данъците и таксите  Ивайло Рангелов 642 0877368491
Зорка Борисова 108 0877140458
Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи  Мария-Магдалена Венкова 603  
Веселка Г. Маринова 514  
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда, (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници   Ивайло Рангелов 642 0877368491
Зорка Борисова 108 0877140458
Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.  Иванка Господинова 264  
Теодора Тодорова 609  
Паулина Георгиева 115  
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.  Иванка Господинова 264  
Теодора Тодорова 609  
Паулина Георгиева 115  
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд  Тодор Давидков 568 0877368498
Емилия Милошева 166 0877368498
Мартин Рендов 627  
Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.  Анелия Вихърова  129 0877140553
Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство  Веселина Маринова 106 0877140328
Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти  Анелия Вихърова  129 0877140553
Справка за продажбите и търговските обекти  Десислава Тодорова 586 0877140328
Справка за разходите на суровини и материали  Маргарита Цветкова 659  
Справка за потреблението на горива и енергия  Даниела Колева 590 0877368495
Ирина Денчева 625 0877368495
Антония Първанова 589 0877368495
Цветелина Веселинова 476 0877368495
Справка за производството и продажбите на енергийни продукти  Ивета Минкова 191 0877368495
Ирина Денчева 625 0877368495
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) Рени Петкова 103 0877368503
Надя Катеринкина 167 0877368503
Справка за международната организация и преместването (сорсинг) на стопанските дейности по бизнес функции Мария-Магдалена Венкова 603  
Ивелина Тодорова 156 0877140495
Справка за производството и продажбите на промишлени продукти  Елка Ерменкова 722 0877146983
Боряна Настанлиева 267 0877146983
Справка за възникнали бедствия, аварии, инциденти и кризи (попълва се само от общините) (Приложение 9) Арслан Ахмедов 751  
Майкъл Гердемски 488  
Справка за начислен премиен приход и изплатени претенции от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от ЗЗО (Приложение 5) Евелин Йорданова 459  
Предприятия с нестопанска цел (Приложение 4) – специфични отчети Десислава Асенова 477 0877146970
Катерина Кленовска 439 0877146970
Застрахователи (Приложение 5) – специфични отчети Десислава Асенова 477 0877146970
Катерина Кленовска 439 0877146970
Специализирани инвестиционни предприятия (Приложение 6) – специфични отчети Десислава Асенова 477 0877146970
Катерина Кленовска 439 0877146970
Пенсионноосигурителни дружества (Приложение 7) – специфични отчети Десислава Асенова 477 0877146970
Катерина Кленовска 439 0877146970
Пенсионни фондове (Приложения 8.1 и 8.2) – специфични отчети Десислава Асенова 477 0877146970
Катерина Кленовска 439 0877146970
Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори (попълва се само от търговските банки) (Приложение 9) Ивелина Тодорова 156 0877140495
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност (Приложение 3 и 10)  Ивелина Тодорова 156 0877140495
Анелия Вихърова  129 0877140553
Ирена Янакиева 176 0877140553
Консолидирани годишени отчети за дейността (Приложения 12, 13, 14 и 15) Ивелина Тодорова 156 0877140495
Ирена Янакиева 176 0877140553
Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лв. и за предприятия без дейност (Приложение 11) Росица Лисева 711 0877140328
Веселина Маринова 106 0877140328