Премини към основното съдържание

Методолози в ЦУ

Наименование на формуляр
Методолог
Телефон фиксиран
Телефон мобилен
02/9857
(Виваком)
1
Справка за предприятието (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10)
Анелия Денкова
587
0877147265
Катерина Герасимова
584
0877147265
Красимира Недева
668
0877364088
2
Справка за местните единици (Приложения 2, 4, 5, 6, 7 и 9)
Анелия Денкова
587
0877147265
Катерина Герасимова
584
0877147265
Красимира Недева
668
0877364088
3
Справка за група предприятия (Приложения 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 и 15)
Анелия Денкова
587
0877147265
Катерина Герасимова
584
0877147265
Красимира Недева
668
0877364088
4
Счетоводен баланс към 31.12. (Приложения 2, 3, 4 и 10)
Ивелина Тодорова
156
0877140495
Анелия Вихърова
129
0877140553
Ирена Янакиева
176
0877140553
5
Отчет за приходите и разходите (Приложения 1, 2, 3, 4 и 10)
Ивелина Тодорова
156
0877140495
Анелия Вихърова
129
0877140553
Ирена Янакиева
176
0877140553
6
Отчет за собствения капитал (Приложение 2, 4, 5, 6 и 7)
Ивелина Тодорова
156
0877140495
Анелия Вихърова
129
0877140553
Ирена Янакиева
176
0877140553
7
Отчет за паричните потоци (Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10)
Ивелина Тодорова
156
0877140495
Анелия Вихърова
129
0877140553
Ирена Янакиева
176
0877140553
8
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. (Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 и 15)
Веселинка Горанова
224
 
Лиляна Дудева
114
 
11
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (Приложения 1,2, 4, 5, 6, 7 и 9)
Ирена Янакиева
176
0877140553
12
Справка за данъците и таксите (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 )
Зорка Борисова
108
0877140458
Ивайло Рангелов
642
0877368491
14
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда, (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници  (Приложения 2 и 9).
Зорка Борисова
108
0877140458
Ивайло Рангелов
642
0877368491
15
Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12. (Приложения 2, 4 и 6)
Иванка Господинова
264
 
Теодора Тодорова
609
 
Десислава Малинкова
192
 
16
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2019 година (Приложения 2, 4, 5, 6, 7 и 8)
Иванка Господинова
264
 
Теодора Тодорова
609
 
Десислава Малинкова
192
 
17
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10)
Тодор Давидков
568
0877368498
Емилия Милошева
166
0877368498
Мартин Рендов
627
 
18
Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12. (Приложение 2)
Анелия Вихърова
129
0877140553
19
Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство (Приложение 2)
Росица Лисева
711
0877140328
20
Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти (Приложение 2)
Анелия Вихърова
129
0877140553
21
Справка за продажбите и търговските обекти (Приложения 1 и 2)
Десислава Тодорова
586
0877140328
22
Справка за разходите на суровини и материали (Приложение 2)
Маргарита Цветкова
659
 
23
Справка за потребление на горива и енергия (Приложение 2)
Ирина Митова
476
0877368495
Ирина Денчева
625
0877368495
Антония Първанова
589
0877368495
24
Справка за производството и продажбите на енергийни продукти (Приложение 2)
Ивета Минкова
191
0877368495
Люба Янева
621
0877368495
Даниела Колева
590
0877368495
25
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) (Приложения 2, 4, 5, 6 и  9)
Рени Петкова
103
0877368503
Надя Катеринкина
167
0877368503
26
Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2016 - 2018 година (Приложения 2, 5, 6, 7 и 9)
Рени Петкова
103
0877368503
Надя Катеринкина
167
0877368503
27
Справка за производството и продажбите на промишлени продукти (Приложения 1 и 2)
Елка Ерменкова
722
0877146983
Боряна Настанлиева
267
0877146983
Яна Велева
184
 
28
Справка за загубите от кризисни събития (Приложение 9)
Ралица Стефанова
531
 
Валерия Ангелова-Тошева
562
 
29
Справка за начислен премиен приход и изплатени претенции от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от ЗЗО (Приложение 5)
Евелин Йорданова
459
 
30
Предприятия с нестопанска цел (Приложение 4) – специфични отчети
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
31
Застрахователи (Приложение 5) – специфични отчети
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
32
Специализирани инвестиционни предприятия (Приложение 6) – специфични отчети
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
33
Пенсионноосигурителни дружества (Приложение 7) – специфични отчети
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
34
Пенсионни фондове (Приложение 8) – специфични отчети
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
36
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от………до ……..  2020 година (Приложение 3)
Ивелина Тодорова
156
0877140495
Анелия Вихърова
129
0877140553
Ирена Янакиева
176
0877140553
37
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от………до ……..  2021 година (Приложение 10)
Ивелина Тодорова
156
0877140495
Анелия Вихърова
129
0877140553
Ирена Янакиева
176
0877140553
38
Консолидирани годишени отчети за дейността (Приложения 12, 13, 14 и 15)
Анелия Вихърова
129
0877140553
Ирена Янакиева
176
0877140553
39
Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лв. и за предприятия без дейност (Приложение 11)
Росица Лисева
711
0877140328
Десислава Тодорова
586
0877140328