Премини към основното съдържание

Методолози в ЦУ

Наименование на формуляр Методолог Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
1 Справка за предприятието (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10) Теодора Мачканова 691 0877364088
Катерина Герасимова 584 0877147265
Красимира Недева 668 0877364088
2 Справка за местните единици (Приложения 2, 4, 5, 6, 7 и 9) Димитър Димитров 683 0877364088
Катерина Герасимова 584 0877147265
Красимира Недева 668 0877364088
3 Справка за група предприятия (Приложения 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 и 15) Димитър Димитров 683 0877364088
Теодора Мачканова 691 0877364088
Красимира Недева 668 0877364088
4 Счетоводен баланс към 31.12. (Приложения 2, 3, 4 и 10) Ивелина Тодорова 156 0877140495
Анелия Вихърова  129 0877140553
Ирена Янакиева 176 0877140553
5 Отчет за приходите и разходите (Приложения 1, 2, 3, 4 и 10) Ивелина Тодорова 156 0877140495
Анелия Вихърова  129 0877140553
Ирена Янакиева 176 0877140553
Раздел V. Дивиденти  (Приложения  2 и 4)      
6 Отчет за собствения капитал (Приложение 2, 4, 5, 6 и 7) Ивелина Тодорова 156 0877140495
Анелия Вихърова  129 0877140553
Ирена Янакиева 176 0877140553
7 Отчет за паричните потоци (Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10)  Ивелина Тодорова 156 0877140495
Анелия Вихърова  129 0877140553
Ирена Янакиева 176 0877140553
8 Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. (Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 и 15) Веселинка Горанова 224  
Лиляна Дудева 114  
9 Справка за таксите и комисионните (Приложения 1, 2, 5 и 6) Ивелина Тодорова 156 0877140495
10 Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори (Приложения 1, 2, 4, 5, 6 и 7) Ивелина Тодорова 156 0877140495
11 Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (Приложения 1,2, 4, 5, 6, 7 и 9) Ирена Янакиева 176 0877140553
12 Справка за данъците и таксите (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 ) Зорка Борисова 108 0877140458
Ивайло Рангелов 642 0877368491
13 Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи (Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 9) Ивелина Тодорова 156 0877140495
14 Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда, (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници  (Приложения 2 и 9). Зорка Борисова 108 0877140458
Ивайло Рангелов 642 0877368491
15 Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12. (Приложения 2, 4 и 6) Иванка Господинова 264  
Теодора Тодорова 609  
Анета Запрянова 115  
16 Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12. година (Приложения 2, 4, 5, 6, 7 и 8) Иванка Господинова 264  
Теодора Тодорова 609  
Анета Запрянова 115  
17 Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10) Тодор Давидков 568 0877368498
Емилия Милошева 166 0877368498
Мартин Рендов 627  
18 Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12. (Приложение 2) Анелия Вихърова  129 0877140553
19 Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство (Приложение 2) Росица Лисева 711 0877140328
20 Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти (Приложение 2) Анелия Вихърова  129 0877140553
21 Справка за продажбите и търговските обекти (Приложения 1 и 2) Десислава Тодорова 586 0877140328
22 Справка за разходите на суровини и материали (Приложение 2) Маргарита Цветкова 659  
23 Справка за потреблението на горива и енергия (Приложение 2) Даниела Колева 590 0877368495
Ирина Денчева 625 0877368495
Антония Първанова 589 0877368495
24 Справка за производството и продажбите на енергийни продукти (Приложение 2) Ивета Минкова 191 0877368495
Люба Янева 621 0877368495
25 Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) (Приложения 2, 4, 5, 6 и  9) Рени Петкова 103 0877368503
Надя Катеринкина 167 0877368503
26 Справка за производството и продажбите на промишлени продукти (Приложения 1 и 2) Елка Ерменкова 722 0877146983
Боряна Настанлиева 267 0877146983
Яна Велева 184  
27 Справка за възникнали бедствия, аварии, инциденти и кризи през 2021 година (попълва се само от общините) (Приложение 9) Ралица Стефанова 531  
Валерия Ангелова-Тошева 562  
28 Справка за начислен премиен приход и изплатени претенции от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от ЗЗО (Приложение 5) Евелин Йорданова 459  
29 Предприятия с нестопанска цел (Приложение 4) – специфични отчети Десислава Асенова 477 0877146970
Катерина Кленовска 439 0877146970
30 Застрахователи (Приложение 5) – специфични отчети Десислава Асенова 477 0877146970
Катерина Кленовска 439 0877146970
31 Специализирани инвестиционни предприятия (Приложение 6) – специфични отчети Десислава Асенова 477 0877146970
Катерина Кленовска 439 0877146970
32 Пенсионноосигурителни дружества (Приложение 7) – специфични отчети Десислава Асенова 477 0877146970
Катерина Кленовска 439 0877146970
33 Пенсионни фондове (Приложения 8.1 и 8.2) – специфични отчети Десислава Асенова 477 0877146970
Катерина Кленовска 439 0877146970
34 Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори (попълва се само от търговските банки) (Приложение 9) Ивелина Тодорова 156 0877140495
35 Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от………до ……..  2021 година (Приложение 3)  Ивелина Тодорова 156 0877140495
Анелия Вихърова  129 0877140553
Ирена Янакиева 176 0877140553
35 Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от………до ……..  2022 година (Приложение 10)  Ивелина Тодорова 156 0877140495
Анелия Вихърова  129 0877140553
Ирена Янакиева 176 0877140553
37 Консолидирани годишени отчети за дейността (Приложения 12, 13, 14 и 15) Анелия Вихърова  129 0877140553
Ирена Янакиева 176 0877140553
38 Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лв. и за предприятия без дейност (Приложение 11) Росица Лисева 711 0877140328
Десислава Тодорова 586 0877140328