Премини към основното съдържание

Наблюдение на структурата на заплатите 2014 - хартиен носител

Уважаеми дами и господа,

Наблюдението на структурата на заплатите е част от Националната статистическа програма за 2015 г. с предвиден задължителен характер на участие. Наблюдението е извадково и се провежда съгласно разпоредбите на Регламент на Съвета (ЕС) № 530/1999 и Регламент № 1738/2005 на Европейската комисия. Статистиката на структурата на заплатите има за цел да осигури подробна информация за часовата, месечната и годишната заплата на наетите лица по трудово или служебно правоотношение.

Наблюдението се провежда чрез попълване на статистическа карта, състояща се от две части. В част А се попълва обобщена информация за Вашето предприятие като цяло или за отделни негови местни единици (поделения, клонове, филиали). В част Б се попълват данни за определен брой наети лица по трудово или служебно правоотношение. Отчетни периоди на наблюдението са календарната 2014 г. и месец октомври на същата година.

Попълнената на хартиен носител информация се предоставя в Териториалното статистическо бюро до 15 август 2015 година. Препоръчваме Ви предварително да се запознаете с указанията за попълване на статистическата карта.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност. Националният статистически институт е регистриран като администратор на лични данни с идентификационен № 30229.

PDF Част А. Информация за местната единица

PDF Част Б. Информация за наетите лица

PDF Указания за попълване на статистическата карта

Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011

Контакти в ЦУ на НСИ и ТСБ за допълнителна информация.