Премини към основното съдържание

Отдел "Информационни системи и приложен софтуер"

Невелина Велева
Началник на отдел "Информационни системи и приложен софтуер"
 
Магистър инженер по Компютърни технологии в инженерната дейност, както и магистър инженер по Индустриален мениджмънт.
Работи в Национален статистически институт от 2018 г. до момента като заема различни експертни и ръководни длъжности в сферата на информационните системи и технологии.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 518
 
 
Отдел „Информационни системи и приложен софтуер” осъществява следните дейности:
 

1. разработва, внедрява, поддържа и усъвършенства приложните информационни системи за статистическите изследвания;

2. планира, координира и следи за успешното предоставяне на услугите от външни партньори, свързани с изграждането и развитието на приложни информационни системи, подпомага ефективното им управление чрез изготвяне на технически задания, препоръки и предложения;

3. осигурява взаимодействието на информационните системи в ЦУ и ТСБ;

4. реализира технологична обработка на данните от статистическите изследвания; 

5. разработва, внедрява и поддържа аналитични приложения чрез използване на SPSS Statistics Server  и други статистически софтуери;

6. планира и подготвя предложения за закупуване на нови среди за разработка и специализиран статистически софтуер;

7. осигурява дейностите по привеждане на приложния софтуер на НСИ в съответствие със световните стандарти и с изискванията на ЕС;

8. организира съвместно с отдел „Човешки ресурси” подготовката и повишаването на квалификацията на служителите на отделите в НСИ и ТСБ в областта на обработката на информационни масиви от данни.