Премини към основното съдържание

Европейски консултативен съвет за статистическо управление (ESGAB)

Целта на Европейския консултативен съвет за статистическо управление (ESGAB) е да се осигури независим преглед на Европейската статистическа система по отношение на прилагането на Кодекса на европейската статистическа практика.

ESGAB консултира Комисията (Евростат) относно подходящи мерки за улесняване на прилагането на Кодекса, как той да се разпространява до потребителите и доставчиците на данни, както и да актуализира Кодекса на европейската статистическа практика. ESGAB може също да предоставя съвети по отношение на въпроси, свързани с доверието на потребителите в европейската статистика.

В допълнение, ESGAB изготвя годишен доклад до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на Кодекса на европейската статистическа практика, доколкото той е свързан с Комисията (Евростат). Този доклад включва оценка на прилагането на Кодекса в Европейската статистическа система като цяло.

ESGAB се състои от седем независими члена с изключително висока компетентност в областта на статистиката. ESGAB обикновено заседава шест пъти годишно.