Премини към основното съдържание

Комитет на Европейската статистическа система (ESSC)

Сърцевината на ЕСС е Комитетът на Европейската статистическа система (ESSC /КЕСС/), който бе създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика.

Задачата на Комитета е да "осигури професионално ръководство на ЕСС за разработването, производството и разпространението на европейска статистика" (чл. 7 от Регламента).

На практика това означава, че Комисията ще се консултира с Комитета на ЕСС по отношение на:

а. мерките, които Комисията възнамерява да предприеме за разработването, производството и разпространението на европейска статистика, нейната обосновка въз основа на разходната ефективност, средствата и сроковете за тяхното постигане, отчетната тежест върху респондентите от изследванията;

б. предложените развития и приоритети в Европейската статистическа програма;

в. годишната работна програма за следващата година;

г. инициативи да се приложи в практиката реприоритизация и намаляване на тежестта за респондентите;

д. въпроси, свързани със статистическата конфиденциалност;

е. по-нататъшното развитие (преразглеждане или актуализация) на Кодекса на европейската статистическа практика;

ж. всички други въпроси, по-специално методологически въпроси, произтичащи от създаването или изпълнението на статистически програми.

КЕСС се председателства от Комисията (Евростат) и негови членове са представители на Националните статистически институти на държавите членки. Представители на Националните статистически институти на страните от ЕИП и ЕАСТ участват като наблюдатели. Наблюдатели от ЕЦБ, ОИСР и др. също могат да участват в заседанията на КЕСС.