Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 15 май 2017 - 11:00

През първото тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица е 6.9%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 68.6%. 

понеделник, 15 май 2017 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2017 г. нарастват с 0.3% спрямо края на декември 2016 г. и достигат 2.28 милиона.

През първото тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 1.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. и достига 1 006 лева.

петък, 12 май 2017 - 11:00

През март 2017 г. в страната са функционирали 1 884 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.1 хил., а на леглата - 111.8 хиляди. В сравнение с март 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.8%, а на леглата в тях - с 3.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2017 г., е 782.6 хил., или с 5.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през март 2017 г. достигат 39.8 млн. лв., или с 13.9% повече в сравнение с март 2016 година.

петък, 12 май 2017 - 11:00

Към 31.12.2016 г. в страната функционират 829 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 611 места в тях, като в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в страната се увеличава с 571, или с 1.8%.

Децата в детски ясли в края на годината са 32 476, като 16 851 от тях са момчета, а 15 625 - момичета.

Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2016 г. общо за страната е 16.5%, а обхватът  на децата, отглеждани в тези заведения - 16.4%.

петък, 12 май 2017 - 11:00

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2014 - 2016 г., е 74.7 години.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.2 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.2 години. 

четвъртък, 11 май 2017 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2017 г. е 462, а новопостроените жилища в тях са 1 751. Спрямо първото тримесечие на 2016 г. сградите са със 79 по-малко, или с 14.6%, а жилищата в тях намаляват с 559, или с 24.2%.

сряда, 10 май 2017 - 11:00

През периода януари - март 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 20.1% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 4 243.3 млн. лв., a вносът нараства с 41.8% и е на стойност 5 158.3 млн. лева.

През периода януари - март 2017 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за         12 161.3 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 14.8%, а общата стойност на внесените стоки е 13 927.7 млн. лв. и нараства с 21.0%.

вторник, 9 май 2017 - 11:00

През април 2017 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 1.6 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население.

вторник, 9 май 2017 - 11:00

По предварителни данни през март 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.8% в сравнение с февруари 2017 година. През март 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 5.9% спрямо съответния месец на 2016 година.

вторник, 9 май 2017 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през март 2017 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.8% спрямо предходния месец.

Страници