Статистически данниПрессъобщения

вторник, 7 март 2017 - 13:30

Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 0.5% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.9%.

вторник, 7 март 2017 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват растеж от 3.4% през четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

вторник, 7 март 2017 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2016 г. БВП на един зает се увеличава с 2.9% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

вторник, 28 февруари 2017 - 11:00

През февруари 2017 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително равнището си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството и сектора на услугите, докато в промишлеността и търговията на дребно се наблюдава понижение.

вторник, 28 февруари 2017 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през януари 2017 г. нараства с 0.6% в сравнение с предходния месец, а спрямо януари 2016 г. е отчетено увеличение с 4.3%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2017 г. е с 0.5% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 1.9%. 

вторник, 28 февруари 2017 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2017 г. са 369.5 хил., или с 20.4% над регистрираните през януари 2016 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през януари 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 50.7%, следвани от пътуванията със служебна цел - 27.1%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 22.2%.

През януари 2017 г. посещенията на чужденци в България са 454.6 хил., или с 10.9% повече в сравнение с януари 2016 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 27.6%, с други цели - с 9.1%, и с цел почивка и екскурзия - със 7.0%.

вторник, 28 февруари 2017 - 11:00

През декември 2016 г. спрямо ноември 2016 г. нараства производството на твърди горива - с 1.0%, пропан-бутанови смеси - с 11.1%, безоловен бензин - със 7.1%, природен газ - с 36.4%, и електроенергия - с 18.1%. Същевременно намалява производството на дизелово гориво с 0.7%.

През декември 2016 г. спрямо ноември 2016 г. нарастват доставките на твърди горива - с 0.3%, пропан-бутанови смеси - с 4.8%, безоловен бензин - с 35.1%, природен газ - с 21.3%, и електроенергия - с 18.7%. Същевременно намаляват доставките на дизелово гориво с 13.0%. 

понеделник, 27 февруари 2017 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2016 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. се наблюдава ръст както при превозените товари, така и при извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават с 2.8% спрямо същия период на предходната година, докато извършената работа намалява със 7.8%.

понеделник, 27 февруари 2017 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2016 г. намалява с 5.1% спрямо същото тримесечие на 2015 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се понижава с 4.2%, а на продукцията от животновъдството - с 11.2%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 3.3%, като спадът в растениевъдството е с 2.6%, а в животновъдството - със 7.3%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2016 г. е с 1.2% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 3.2% спрямо 2015 година.

четвъртък, 23 февруари 2017 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2016 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 3.1% спрямо третото тримесечие на 2016 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” общият индекс на оборота нараства с 4.0%.

Страници