Статистически данниПрессъобщения

четвъртък, 13 април 2017 - 11:00

По данни от изследването разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2016 г. са с 1.6% по-малко в сравнение с 2015 година. Плановете на промишлените предприятия през 2017 г. са за свиване на инвестициите със 7.4% спрямо направените през предходната година.

сряда, 12 април 2017 - 11:00

Към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2015 г. населението на страната намалява с 51 925 души.

През 2016 г. в страната са регистрирани 64 984 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 966 деца.

Броят на умрелите през 2016 г. е 107 580 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.1‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 2 537 случая.

сряда, 12 април 2017 - 11:00

Индексът на потребителските цени за март 2017 г. спрямо февруари 2017 г. е 99.5%, т.е. месечната инфлация е минус 0.5%.

вторник, 11 април 2017 - 11:00

През февруари 2017 г. в страната са функционирали 1 832 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 54.2 хил., а на леглата - 109.8 хиляди. В сравнение с февруари 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 2.3%, а на леглата в тях - с 1.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2017 г., е 907.5 хил., или с 0.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през февруари 2017 г. достигат 45.8 млн. лв., или със 7.0% повече в сравнение с февруари 2016 година.

понеделник, 10 април 2017 - 11:00

По предварителни данни през февруари 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 3.7% в сравнение с януари 2017 година. През февруари 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 5.0% спрямо съответния месец на 2016 година.

понеделник, 10 април 2017 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през февруари 2017 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.2% спрямо предходния месец.

понеделник, 10 април 2017 - 11:00

По предварителни данни през февруари 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.2% над равнището от предходния месец. През февруари 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 0.5%.

понеделник, 10 април 2017 - 11:00

През периода януари - февруари 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 20.0% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 2 832.3 млн. лв., a вносът нараства с 31.0% и е на стойност 3 180.6 млн. лева.

През периода януари - февруари 2017 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за   7 787.4 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 12.7%, а общата стойност на внесените стоки е 8 644.5 млн. лв. и нараства с 18.5%.

понеделник, 10 април 2017 - 11:00

През януари 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава със 7.2% спрямо същия месец на 2016 г. и е в размер на 2 426.0 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 16.5% и е на стойност 2 641.1 млн. лева.

Страници