Премини към основното съдържание

Сравнение на португалския и българския индекси на потребителските цени

Публикувано на: 13.01.2004 - 00:00
Автори: Албена Данчева (Национален статистически институт, България)
Руи Еванджелиста (Национален статистически институт, Португалия)
Страници: 30
Забележка: Материалът е наличен само на английски език.

Резюме

Сравнението има две основни цели. На първо място, да сравни португалския индекс на потребителските цени (ИПЦ) и българския ИПЦ и статистическите практики на двете страни по конструирането и производството на ИПЦ. На второ място, да посочи областите, в които двата индекса е възможно да бъдат усъвършенствани. Документът е организиран в шест раздела. В първия раздел е дадено кратко описание на организационната структура на двата статистически института като предпоставка за производството на ИПЦ. Вторият раздел се фокусира върху разликите в методологията за изчисляването на двата индекса. Третият раздел засяга някои практически въпроси на производството на ИПЦ в двете страни: регистрация на цените, процедури по оценки на качеството, контрол на качеството на данните и разпространението на крайните резултати. В четвъртия раздел са представени методите за изчисляване на три суб-индекса (електроенергия, автомобили и телекомуникационни услуги). Петият раздел дава кратко описание на другите ценови индекси (освен ИПЦ), изчислявани и публикувани в двете страни. В последният раздел са представени главните изводи и заключения.