Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” през 2009 година

петък, 22 октомври 2010 - 11:00

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2009 г. сектор „Държавно управление” отчита дефицит от 3 210.7 млн. лв., или 4.7% от БВП. Дългът на България за 2009 г. е в размер на 10 057 млн. лв., или 14.7% от БВП.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на пазарните цени на жилищата за третото тримесечие на 2010 година

петък, 22 октомври 2010 - 11:00

Индексът на пазарните цени на жилищата за третото спрямо второто тримесечие на 2010 г. е 98.8%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 1.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за септември 2010 година

сряда, 13 октомври 2010 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за септември 2010 г. спрямо август 2010 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за септември 2010 г. спрямо август 2010 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%.

Прессъобщение

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през първото шестмесечие на 2010 година

вторник, 12 октомври 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на 2010 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 14 656 извършени престъпления, което е с 1.4% по-малко спрямо съответното шестмесечие на 2009 година. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 15 930, като в сравнение със същия период на 2009 г. се наблюдава намаление с 3.4%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през август 2010 година

понеделник, 11 октомври 2010 - 11:00

По предварителни данни през август 2010 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, се увеличава с 1.1%, в сравнение с юли 2010 година. През август 2010 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 3.7% спрямо съответния месец на 2009 година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през август 2010 година

понеделник, 11 октомври 2010 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през август 2010 г. продукцията в сектор „Строителство”, изчислена въз основа на сезонно изгладени данни, бележи увеличение с 1.6% спрямо предходния месец. Календарно изгладените данни показват спад от 11.6% на строителната продукция през август 2010 г. в сравнение със същия месец на 2009 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на оборота в раздел “Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за август 2010

понеделник, 11 октомври 2010 - 11:00

По предварителни, сезонно изгладени данни на НСИ, през август 2010 г. оборотът, по съпоставими цени, в раздел “Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” е с 0.3% под нивото от предходния месец.

Прессъобщение

Търговия на България с трети страни за периода януари - август 2010 година (предварителни данни)

понеделник, 11 октомври 2010 - 11:00

През периода януари - август 2010 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 48.4% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 7.5 млрд. лева. Вносът на България от трети страни за първите осем месеца на 2010 г. се е увеличил с 10.2% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 9.7 млрд. лева.
През периода януари - август 2010 г. са изнесени стоки общо за 19.2 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2009 г. износът се е увеличил с 32.2%. Общо внесените стоки (по цени CIF) през периода януари - август 2010 г. са за 23.2 млрд. лв., или със 7.3 % повече в сравнение със същия период на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия на България с ЕС за периода януари - юли 2010 година (предварителни данни)

понеделник, 11 октомври 2010 - 11:00

През периода януари - юли 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 20.2% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на близо 10 млрд. лева.
Вносът на България от ЕС за периода януари - юли 2010 г. се е увеличил с 3.7% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 11.8 млрд. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2010 година

вторник, 5 октомври 2010 - 11:00

През второто тримесечие на 2010 г. средният тримесечен общ доход на лице от домакинство е 906 лв., което е с 0.9% по-малко спрямо същото тримесечие на 2009 година. Основната част от този доход - 95.2%, е получена под формата на текущи приходи от работна заплата, пенсии, социални помощи, детски надбавки, както и от приходи от предприемачество. Останалата част от отчетения общ доход - 4.8%, се дължи на продажби на имущество и други приходи.

Прессъобщение