Премини към основното съдържание

Често задавани въпроси относно използването на ИС „Статистика на околната среда“

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

Какво ми е необходимо, за да използвам информационната система (ИС) "Статистика на околната среда"?

За да използвате системата, следва да разполагате с персонален компютър или лаптоп с инсталирана операционна система, която е в поддръжка от производителя и с предварително инсталиран софтуер за работа с електронен подпис – BISS (Browser Independent Signing Service). BISS е софтуер за подписване с електронен подпис при извършване на операции в Интернет браузъра.

Има ли изисквания за операционната система на устройството ми ?

Системата поддържа и работи успешно със следните операционни системи:

 • Windows 10 (32bit и 64bit);
 • Linux (32bit и 64bit);
 • OSX (64bit).

Системата с всички уеб браузери ли работи?

ИС "Статистика на околната среда" поддържа основните уеб браузери:

 • Firefox – версия 68 или по-нова;
 • Chrome – версия 76 или по-нова;
 • Edge.

Какво ми е необходимо за да се регистрирам в системата?

За да се регистрирате в системата е необходимо:

 • да сте изпълнили инструкциите за инсталиране на квалифицирания електронен подпис (КЕП) на избрания доставчик на удостоверителни услуги;
 • да сте изтеглили и стартирали услугата BISS.

Има две възможности за регистрация като външен потребител - респондент и счетоводна къща, каква е разликата помежду им?

Разликата е, че респондентът може да подава отчети само за себе си, а счетоводната къща със собствения си КЕП (или цифров сертификат) - за всички респонденти, които обслужва.

Ако в едно предприятие има повече от един служител, който ще работи със системата, колко потребители следва да се регистрират?

Ако в едно предприятие има повече от един служител, който ще работи със системата, те НЕ трябва да се регистрират като отделни потребители. За работа със системата служителите трябва да ползват валиден КЕП с ЕИК на фирмата.

Системата с всички електронни подписи ли работи?

"Статистика на околната среда" работи с вписаните доставчици в Регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги в България, поддържан от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Вписаните от КРС в националния доверителен списък доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги са:

 • „Борика“ АД;
 • „Евротръст Технолъджис“ АД;
 • „Инфонотари“ ЕАД;
 • „Информационно обслужване“ АД ;
 • „СЕП България“ АД.

Може ли да попълвам отчета на части?

Да, можете. Не е задължително да попълвате отчета и всички раздели от него наведнъж, в рамките на една работна сесия. Можете да попълвате в удобно за Вас време, като не забравяте бутон “Запази”, за да съхранявате желаните от Вас промени.

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

Кои изследвания са включени в ИС "Статистика на околната среда"?

В системата са включени изследванията в областта на околната среда: Емисии в атмосферата, Отпадъци от икономическата дейност, Битови и строителни отпадъци, Разходи за опазване и възстановяване на околната среда, Дълготрайни материални активи с екологично предназначение, Водопотребление, Водоползване за производство на хидроенергия (ВЕЦ/ПАВЕЦ), Обществено водоснабдяване, канализация и пречистване, Водоснабдяване чрез напоителни системи, Приходи и разходи за битови отпадъци и разходи за водоснабдителна инфраструктура, Пуснати на пазара опаковки, Наблюдение на подземните запаси, Екологични стоки и услуги.

Трябва ли да подам отчет по изследване в областта на околната среда?

Проверка на задълженията за подаване на отчет може да бъде извършена тук.

Изследванията за околна среда са годишни и отчетите се попълват от респондентите, чиято дейност има отношение към предмета на съответното изследване. Предоставянето на данни по изследванията за околна среда е задължително, съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, на основание на Националната статистическа програма.

В какви срокове трябва да попълня отчета си по изследванията за околната среда?

Сроковете за попълване на отчетите по изследванията за околната среда, съгласно Националната статистическа програма, можете да проверите тук.

Как да подам отчет, ако нямам квалифициран електронен подпис (КЕП)?

При липса на КЕП е предвидена възможност за отчитане чрез формуляр в PDF формат. Формулярите могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на НСИ, рубрика "За респондентите" - "Формуляри по теми" - "Сметки в околната среда и енергетиката".

След попълване отчетът трябва да бъде изпратен на съответния отдел "Статистически изследвания" (ОСИ) за въвеждане в ИС "Статистика на околната среда".

Как да постъпя, ако имам нужда от помощ при попълването и подаването на отчет по изследванията за околната среда?

Предоставяме Ви няколко възможности:

1. Запознайте се с Ръководството за респондента, публикувано на страницата на ИС "Статистика на околната среда". В него са налични указания за работа със системата и попълването на отчетите.

2. Запознайте се с указанията за попълване на съответния отчет, налични в системата и на интернет сайта на НСИ в рубрика "За респондентите" - "Формуляри по теми" - "Сметки в околната среда и енергетиката".

3. При необходимост от допълнителна помощ можете да се обърнете към експертите от ОСИ.

4. Позвънете на телефона за техническа помощ - 02/9078446, или ни пишете на адрес: [email protected].

Как да отчета специфични обстоятелства относно дейността на представляваното от мен дружество, свързани с подадения отчет?

Към отчетите в системата са налични полета "Забележки", в които в свободен текст можете да предоставите уточняваща информация или разяснения (например в случай, че през отчетната година дружеството не е извършвало дейност).

Как да разбера, дали отчетът ми се нуждае от корекция?

Подаденият от респондента отчет се проверява от ОСИ. При необходимост от корекции и/или уточнения по подадените данни, ОСИ ще върне отчета на респондента, за което той ще получи съобщение по електронната поща, указващо срока за извършване на корекция. Указанията на ОСИ за необходимите корекции са налични в ИС в полето "Забележки ОСИ" към съответния отчет.