Премини към основното съдържание

Списание „Статистика“, бр. 1/2020

Публикувано на: 13.03.2020 - 10:40
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 1 за 2020 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:
  • Статистически изследвания и анализи
  • Българската статистика в три столетия
  • Информации, рецензии, консултации
  • 140 години държавна статистика в България - автор д-р Богдан Богданов, заместник-председател на Националния статистически институт - София

Изразява се почит към тези, които създават и институционализират българската статистика като необходимост за държавата и обществото. Отбелязва се  голямата отговорност на статистиците при предоставянето на достоверна информация за общественозначими явления и процеси в страната. Посочени са задачите, които са на дневен ред за позитивното развитие на Националния статистически институт. Отбелязва се важната роля на поколения статистици, които с труда си през десетилетията допринасят за успеха на тази държавна институция.

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:

  • Необходими промени в учебните планове по статистика - автор проф. Димитър Радилов, Икономически университет - Варна

Академичните и образователните научни позиции за статистическата наука в международен план са свързани с UNESCO, Международния статистически институт, Кралското статистическо общество на Обединеното кралство и Американската статистическа асоциация. Индийският статистик проф. Махаланобис в едно свое изследване за статистическото обучение в социалните науки през 1957 г. предлага двете направления на статистиката, едното от които се занимава със събиране и анализ на информация за правителството и за цели на планирането, а другото - с моделиране и правене на изводи от разнородна информация, да се слеят. Категориите „съвкупност“ и „множество“ са взаимносвързани. Те дават различни представи при измерване на масовите явления в единното битие на света - материално-веществено и абстрактно. Единното битие „е реална действителност. Има вътрешна логика на развитие. Обхваща природата като цялостен универсум, който е бил, съществува и ще бъде. Човекът и обществото, които някога са възникнали, съществуват и ще съществуват още дълго време. Човекът е носител на съзнание. То е осъзнато битие“. Научното определение на битието „според принципите на философията“ включва две съставки. Те са природата и обществото. Държавата се състои от законодателна, изпълнителна и съдебна власт, гражданското общество - от политически партии, медии, етнически, религиозни и културни общности, синдикати, фондации и други институции. Домакинствата включват следните активности: възпроизводствена, социална, осигурителна, застрахователна и други. Институционалните сектори обхващат нефинансовите и финансовите предприятия. В условията на пазарна икономика статистическата информация е стока, за която съществува търсене и предлагане на пазара на информацията. Считам, че идеята за методологическо преустройство на фазите на статистическото изучаване от три на пет отговаря на философията на пазарното стопанство. Терминът „наука за данните“ е предложен от Кливланд, който твърди, че статистическата наука трябва да смени името си. Оттогава насам терминът „наука за данните“ е станал израз, описващ учебна дисциплина, която по правило представлява комбинация от статистика и мащабни компютърни изчисления.

Ключови думи: съвкупност, множество, държава, гражданско общество, домакинства, институционални сектори, наука за данните.  

  • Преброяването на земеделските стопанства в България през 2020 г. - цели и предизвикателства пред селскостопанската статистика - автор Гиргина Николова, Национален статистически институт - София  

Публикацията е посветена на предстоящото преброяване на земеделските стопанства в България, което Министерството на земеделието, храните и горите ще проведе през втората половина на 2020 година. В нея се прави кратък исторически преглед на преброяванията в селското стопанство от създаването на статистическата институция в България до наши дни. Представена е организационно-методологическата рамка на преброяването, като акцентът е поставен върху целите на преброяването и правната рамка на изследванията за структурата на земеделските стопанства в ЕС - Регламент (ЕС) 2018/1091, и националното законодателство - Закон за преброяване на земеделските стопанства в България. Представена е информация за референтния период, наблюдаваните променливи, етапите и органите на преброяването и използваните иновативни методи за събиране и обработка на информацията за стопанствата. В публикацията е отделено внимание на предизвикателствата пред статистиците, осъществяващи най-широкомащабното изучаване в областта на селскостопанската статистика, както и на ролята и задълженията на Националния статистически институт при неговата организация и провеждане. В края на публикацията е представена таблица с данни по основни статистически показатели от проведените две преброявания на земеделските стопанства в България съгласно действащото европейско законодателство.

В рубриката Българската статистика в три столетия са включени статиите:

  • Спомените на един статистик. Опит за биографично есе (част I)  - автор   д-р Богдан Богданов, заместник-председател на Националния статистически институт - София

 Авторът разказва спомени за своя професионален път в държавната статистика. Обхванат е периодът от 1976 до 1991 година. Това е разказ равносметка за изминалото време, когато започва неговият трудов стаж в Централното статистическо управление (сега Национален статистически институт). Описани са любопитни моменти, събития и случки от живота на статистиците по това време. Представени са знакови срещи с известни личности, оглавяващи статистиката през този период. Направени са изводи за работата на държавната статистика и нейното развитие през годините, преди страната да тръгне по пътя на демокрацията и пазарната икономика след промените от края на 1989 година.

Есето е посветено на 140 години от създаването на българската държавна статистика.

  • За професор Нигрета Величкова, оставила забележителни следи в областта на статистиката и в сърцата на студентите и колегите си - автор проф. Веселка Павлова, Университет за национално и световно стопанство - София

Един живот, отдаден на статистиката - като наука, практика и преподаване. Така най-кратко може да се характеризира животът на проф. д.ик.н. Нигрета Рангелова Величкова (1936 - 2013).

В статията са представени кратки биографични бележки. Акцентирано е върху преподавателската и научноизследователската ѝ дейност. Тя е била титуляр на множество учебни дисциплини, които е преподавала на студенти от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в редовна и дистанционна форма на обучение.

Придобила е научните степени „доктор“ и „доктор на икономическите науки“. Била е заместник-декан на факултет „Икономическа информация“, заместник-ректор по научноизследователската дейност на УНСС и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“.

Основните приноси в публикациите на проф. Величкова са свързани с: иконометричния анализ, приложението на корелационния и регресионния анализ при моделиране на икономическите процеси; състоянието, проблемите и перспективите на услугите от съобщенията; жизненото равнище на населението и проблемите при статистическия анализ на икономически временни редове. 

  • Преброяване на населението и жилищния фонд в България през 1910 година - автор Соня Златанова, Национален статистически институт - София

Шестото преброяване в България започва на 31 декември 1910 г. съгласно Указ № 326 на цар Фердинанд от 12 юли 1910 година. С него се постановява да се извърши общо преброяване на населението, сградите и домашния добитък според наредбите и упътванията на Главна дирекция на статистиката.

С цел популяризиране на преброяването като общонационална задача са издадени специални брошури. Големи афиши са разлепени по улиците на видни места във всички градове и села на Царството. Листовки с покана към българските граждани да участват в преброяването са разпространени сред населението в периода  27 - 31 декември 1910 година.

Първа излиза от печат през 1911 г. публикацията „Предварителни резултати от преброяване на населението в Царство България на 31 декември 1910 г. Броят на населението по населени места“, която предоставя на държавата данни за броя на населението в страната.

Втората серия публикации е съставена от три тома със заглавие „Общи резултати от преброяване на населението в Царство България на 31 декември 1910 г.“ с данни за населението по различни показатели.

Третата серия публикации в 12 тома представя данни за населението по окръзи, а четвъртата серия в два тома съдържа информация за сградите и жилищния фонд в Царство България по общини и населени места.

Публикациите от преброяването на населението и жилищния фонд през 1910 г. са дигитализирани и са със свободен безплатен достъп в дигиталната библиотека на НСИ. Дигиталната колекция съдържа 2 486 страници статистическа  информация.

В рубриката Информации, рецензии, консултации е представена информацията:  

  • Преброяване на индустриалните предприятия в България през 1904 година - автор Соня Златанова, Национален статистически институт - София

На 31 декември 1904 г. се провежда първото преброяване на индустриалните предприятия в България, които са насърчавани от държавата. Целта е да се съберат данни за зараждащата се едра и насърчаваната от държавата индустрия, да се получи ясна представа за техническото състояние, до което е достигнала, и да се регистрира нейната производителна способност, както и нуждите на индустриалните предприятия.

Дирекцията на статистиката събира сведенията за индустрията чрез специално подготвени формуляри. Всяко лице, притежаващо индустриално предприятие, което влиза в категорията на насърчаваните от държавата, попълва по един въпросник, който съдържа въпроси от първостепенна важност, отнасящи се за състоянието и продуктивността на индустриалното заведение. Всеки работник във фабриката или административен служител в канцеларията също попълва по указания на Дирекцията по една лична карта, която показва неговото положение и функции във фабриката.

Личната карта на работниците и работничките съдържа 25 въпроса.

Дадени са и указания за попълването на въпросника и на личната карта. В приложение е публикуван списъкът на индустриалните предприятия, които са се ползвали от облагите на Закона за насърчаване на местната индустрия. Техният брой е 183 и са разпределени по окръзи.

Годишен абонамент (4 броя): 24.00 лева. 
Цена за бр. 1/2020 (електронно издание): 6.00 лева. 
 
Изданието може да бъде закупено в: 
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038. 
• Териториалните статистически бюра на НСИ. 
 
Заплащането се извършва: 
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
2. По банков път 
Банкова сметка на НСИ: 
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01 
BIC: BNBGBGSD 
БНБ - СОФИЯ