Премини към основното съдържание

Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България, 2010 - 2018

Публикувано на: 28.02.2020 - 14:40
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация най-новата си електронна публикация „Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България, 2010 - 2018“ на български и на английски език.

Изданието е подготвено в рамките на проект № 08142.2017.002-2017.422, който се реализира с финансовата подкрепа на Евростат. Целта на проекта е да се осигури надеждна и международно сравнима информация за градовете и техните функционални урбанизирани ареали. 

Събраните в рамките на проекта данни за демографското, социалното и икономическото развитие на градовете и техните урбанизирани зони могат да се използват като основа за разработване на регионални и градски планове за развитие с цел постигане на просперитет и устойчиво развитие.

Публикацията е оформена тематично по раздели, като информацията във всеки раздел е илюстрирана с карти, таблици и графики.

Публикацията е предназначена за държавните и местните органи на управление, бизнес средите, политици, научни работници, преподаватели, студенти, специалисти и всички граждани, проявяващи интерес към социално-икономическото и пространственото развитие и планиране на регионите в Република България. 

Статистическа област