Потребление на домакинствата


Доходи, разходи и потребление на домакинствата - Доходи, разходи и потребление на домакинствата
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Статистика на условията на живот“

Лице за контакт

Росица Балъкова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

София 1038, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

RBalakova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 654

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване14 ноември 2014 г.
Дата на публикуване14 ноември 2014 г.
Дата на последно актуализиране14 ноември 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването на домакинските бюджети осигурява достоверни и представителни данни за доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението, както и за измененията в тях, които настъпват по години.

· Доходът на домакинството представлява всички приходи на домакинството и неговите членове през периода на участие в наблюдението на домакинските бюджети. Доходите биват общи и парични. Паричният доход включва регулярните приходи от източниците работна заплата и извън нея, самостоятелна заетост, собственост, пенсии, социални обезщетения и помощи, регулярни трансфери от други домакинства, както и еднократни приходи от продажби и други. Общият доход включва паричния и остойностените натурални приходи.

· Разходът на домакинството представлява всички средства, изразходвани от домакинството и неговите членове през периода на участие в наблюдението на домакинските бюджети. Разходите биват общи и парични. Паричният разход включва потребителските разходи за храна и безалкохолни напитки, алкохолни напитки и тютюневи изделия, облекло и обувки, жилища, вода, електроенергия и горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома, здравеопазване, транспорт, съобщения, свободно време, културен отдих и образование, други стоки и услуги, както и разходи за данъци, социални осигуровки, регулярни трансфери към други домакинства и други непотребителски разходи. Общият разход включва паричния и остойностените натурални разходи.

Показателите за доходите и разходите на домакинствата са представени средно на домакинство, средно на лице и като структура.

· Потреблението на домакинството представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и не включва консумацията в заведения за обществено хранене. Показателите за потреблението на домакинствата са оценени от изследването на домакинските бюджети. Те се изчисляват с помощта на балансов метод и са представени средно на лице.

· Жилищните условия включват големина на жилището, брой стаи, наличие в жилището на ел. захранване, водопровод, калализация, централно или локално отопление, баня и тоалетна.

· Снабденост със стоки за дълготрайна употреба – наличие на лек автомобил, телевизор, автоматична пералня, хладилник/фризер, персонален компютър и други.

По методика утвърдена от Министерски съвет данните от наблюдението на домакинските бюджети се използват за изчисляване на индикатори за бедност и на официалната линия на бедност за страната.

Използвани класификации

· Класификация на приходите, разработена за нуждите на изследването на домакинските бюджети. От 2008 г. тя е актуализирана и хармонизирана с изискванията на Евростат за EU-SILC.

· Класификация на разходите за крайно потребление по цели (КОИКОП/НДБ(COICOP/HBS));

· Класификация на индивидуално потребление по цели на петзначен цифров код (КОИКОП-5);

· Международна стандартна класификация на образованието (МСКО 2011);

· Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011;

· Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008);

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Изследването на домакинските бюджети е извадково с прилагане на двустепенен гнездови подбор. Общата съвкупност, от която се формира извадката, представлява всички обикновени домакинства в страната.

Колективните домакинства не са обект на изучаване от това изследване.

Единица на наблюдението е всяко случайно избрано домакинство независимо от броя на лицата и тяхното имуществено и лично положение. От 2002 г. извадката за наблюдението включва 3000 домакинства, а от 2010 г. - 3060 домакинства за тримесечие.

Понятия и дефиниции

Брутен доход

Брутният доход на домакинството е сумарна величина на всички регулярни доходи на домакинството и на неговите членове получени от: труд, собственост, пенсии, обезщетения за безработни, социални добавки за деца, други обезщетения и помощи и регулярни трансфери от други домакинства.

Разполагаем доход

Разполагаемият доход на домакинството се получава като брутния доход се намали със сумата на платените данъци и социални осигуровки.

Потребителски разход

Потребителският разход на домакинството включва всички разходи на домакинството направени с цел задоволяване на потребностите на цялото домакинство или на отделни членове от домакинството.

Домакинство

Домакинство са две или повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище, имат общ бюджет и се хранят заедно.

Домакинство е и едно лице което живее в самостоятелно жилище, стая или част от нея към дадено жилище и има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и разходите за задоволяване на други потребности.

Еквивалентна единица

За пресмятане на индикаторите за бедност се използва общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица. Поради различния състав и брой лица в домакинствата се прилагат еквивалентни скали. Използва се модифицираната ОЕСД скала, според която първият възрастен на 14 и повече години получава тегло 1-ца, вторият възрастен на 14 и повече години получава тегло 0.5 и всяко дете под 14 години получава тегло 0.3. Теглата се присъждат на всеки член на домакинството и се сумират, за да се получи еквивалентен размер на домакинството. Общият разполагаем нетен доход за всяко домакинство се разделя на неговия еквивалентен размер и така се получава общият разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.

Статистическа единица

Домакинство (обикновено домакинство).

Статистическа съвкупност

Съвкупността от всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение.

Колективните домакинства са изключени като цяло от целевата съвкупност.

Географски обхват (територия)

Според Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Времеви обхват

2001 - 2009 (месечни и годишни данни), от 2010 г. - тримесечни и годишни данни.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Лева, процент (%), килограм, литър, брой, брой лица, килокалории.

Отчетен период

Месец (до 2009 г.); тримесечие (от 2010 г.); година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Джентълменско споразумение с Евростат.

Споделяне на данни

Не е приложимо.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (подтискат се), спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датите за публикуване на статистическата информация са посочени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за доходите, разходите и потреблението на домакинствата за тримесечието се обявява 45 дни след изтичането на съответния отчетен период, а за годишните данни - през месец април на следващата календарна година.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интeрнeт сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Доходи и разходи на домакинствата в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Месечно (до 2009 г. вкл.), тримесечно (от 2010 г), годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Доходи, разходи и потребление на домакинствата – тримесечно и годишно

Публикации

· Публикация „Бюджети на домакинствата в Република България“ - детайлна годишна информация за доходите, разходите и потреблението на домакинствата по различни групи домакинства (по местоживеене, брой членове, брой заети лица, брой деца под 18 г., годишен общ доход на лице от домакинство, наличие на пенсионери, професионален и икономически статус на главата на домакинството, децилни групи) и калорийно съдържание на потребените продукти;

· Дипляна „Наблюдение на домакинските бюджети“;

· Общи издания на НСИ.

Онлайн база данни

Подробни данни за домакинските бюджети са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Доходи и разходи на домакинствата: http://www.nsi.bg/bg/node/3168

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методология и организация на изучаване на бюджетите на домакинствата: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/HH_HBS_Metodology.pdf

· Инструкция за изучаване на бюджетите на домакинствата.

Документация за качеството

Национални доклади за качество за 2005 и 2010 година. Доклад на Евростат за качеството на информацията от НДБ (HBS) във всички страни членки на ЕС през 2005 година.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Контрол на работата на терен и пълнотата на записите в дневниците.

Оценка на качеството
Приложимост
Потребности на потребителите

Информацията се ползва от широк кръг потребители в страната (органи на държавното управление, обществени организации, научни институти, граждани и други) и от международни организации - Евростат, ООН, Уницеф, МОТ, Световна банка и други.

Удовлетвореност на потребителите

Проучена чрез анкета в началото на 2014 г.

Пълнота
Точност и надеждност
Обща точност

Максималната грешка на оценките по основни показатели от наблюдението е от 2 до 5 %.

Извадкови грешки

Данните са обременени с известна стохастическа грешка, която произлиза от извадковия характер на изследването. Изчислените за основни показатели грешки се публикуват в годишното издание „Бюджети на домакинствата в Р България“.

Неизвадкови грешки

Броят на подменените домакинства и причините за тяхното неучастие са описани подробно в методологичните бележки към всяка годишна публикация „Бюджети на домакинствата в Р. България“.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Тримесечните данни се публикуват 45 дни след приключване на отчетния период. Годишната информация се публикува в средата на април следващата година.

Точност на представяне

Спазват се обявените срокове: за тримесечните данни - 45 дни след отчетния период, а за годишните - три месеца и половина след отчетната година.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не е приложимо.

Сравнимост във времето

Дълъг динамичен ред.

Съгласуваност между предметни области

Изследването на разходите на домакинствата се съгласува с наблюденията ИПЦ, ППС и Национални сметки.

Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност

Заплащане на домакинството - по 20 лв. за всеки месец на участие. Натовареност на респондентите – 4 месеца в годината по средно 2 ч. и 30 мин. на месец.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не е приложимо.

Ревизия на данните - практика

Не е приложимо.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни документи на изследването на домакинските бюджети:

· дневник на домакинството;

· пет броя анкетни карти.

Честота на събиране на данни

Месечно (до 2009 г.), тримесечно (от 2010г.).

Събиране на данни

Домакинствата записват в дневника всички получени през месеца на участие:

· парични и натурални приходи, а от 2010 г. и някои нерегулярни приходи от предходните два месеца;

· парични и натурални разходи, а от 2010 г. и някои нерегулярни разходи от предходните два месеца.

Анкетьорът провежда на място два пъти в месеца беседа с членовете на домакинството и проверява пълнотата и достоверността на записаните в дневника и ретроспективните карти данни и попълва карти 2 и 3. Карта 1 се попълва при първото посещение на домакинството.

Валидиране на данни

В процеса на въвеждане на информация се извършва логически контрол на получената информация.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва със специално разработен за нуждите на изследването софтуер.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Потребление на домакинствата
  • Тримесечни данни
  • Годишни данни
 • четвъртък, 15 февруари 2018 - 11:00

  Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 1 449 лв. и нараства с 9.3% спрямо същото тримесечие на 2016 година.

  Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 1 368 лв. и се увеличава с 13.2% спрямо същото тримесечие на 2016 година.

  Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2017 г. се променя спрямо същото тримесечие на 2016 година.

 • четвъртък, 16 ноември 2017 - 11:00

  Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2017 г. е 1 431 лв. и нараства с 9.4% спрямо същото тримесечие на 2016 година.

  Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2017 г. е 1 382 лв. и се увеличава с 13.0% спрямо същото тримесечие на 2016 година.

  През третото тримесечие на 2017 г. няма съществена промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство спрямо същия период на 2016 година.

 • вторник, 15 август 2017 - 11:00

  Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2017 г. е 1 355 лв. и спрямо същия период на 2016 г. се повишава с 9.4%. 

  Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2017 г. е 1 195 лв. и се увеличава с 11.1% спрямо същото тримесечие на 2016 година.

  Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2017 г. не се променя съществено спрямо същото тримесечие на 2016 година.

 • четвъртък, 15 юни 2017 - 11:30

  След публикация на „Инфограф“ на тема „Странни данни за доходите в София (област)“ беше извършена проверка и открита техническа грешка, допусната при обработката на годишните данни за 2016 г. от Наблюдението на домакинските бюджети за областите София и София (столица).

  Данните, публикувани в информационна система „Инфостат“, са ревизирани на 15.06.2017 година. Ревизията се отнася до следните таблици:

  • Общ доход по източници на доходи (общо за страната, по статистически райони и области)

  • Паричен доход по източници на доходи (общо за страната, по статистически райони и области)

  • Общ разход по групи разходи (общо за страната, по статистически райони и области)

   Паричен разход по групи разходи (общо за страната, по статистически райони и области)

  • Потребление на основни хранителни продукти и напитки (общо за страната, по статистически райони и области) (средно на лице).

  НСИ изказва благодарност на екипа на „Инфограф“ за откритата грешка и се извинява за причиненото неудобство на потребителите на статистическа информация в област „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“.

 • вторник, 16 май 2017 - 11:00

  Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2017 г. е 1 281 лв. и спрямо същия период на 2016 г. се повишава с 3.5%.

  Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2017 г. е 1 133 лв. и се увеличава с 2.1% спрямо същото тримесечие на 2016 година.

  Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство  през първото тримесечие на 2017 г.  не се променя съществено спрямо същото тримесечие на 2016 година.

 • вторник, 18 април 2017 - 11:00

  През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 167 лв. и нараства с 4.3% спрямо 2015 година.

  През 2016 г. домакинствата са изразходвали по 4 755 лв. средно на лице, което е с 1.9% повече в сравнение с 2015 година.

  Променя се структурата на потреблението на българските домакинства. 

 • четвъртък, 16 февруари 2017 - 11:00

  През четвъртото тримесечие на 2016 г. общият доход средно на лице от домакинство е 1 325 лв. и нараства с 5.0% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

  Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 1 209 лв. и се увеличава с 4.1% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

 • сряда, 16 ноември 2016 - 11:00

  През третото тримесечие на 2016 г. общият доход средно на лице от домакинство е 1 309 лв. и нараства с 3.7% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

  Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2016 г. е 1 223 лв. и се увеличава с 4.7% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

  През третото тримесечие на 2016 г. няма съществена промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство спрямо същия период на 2015 година.

 • понеделник, 15 август 2016 - 11:00
  През второто тримесечие на 2016 г. общият доход средно на лице от домакинство е 1 239 лв. и нараства с 3.0% спрямо същото тримесечие на 2015 година.
   
  Общият разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2016 г. е 1 076 лв. и намалява с 1.5% спрямо същото тримесечие на 2015 година.
   
  Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2016 г. не се променя съществено спрямо същото тримесечие на 2015 година.
   
   
 • понеделник, 16 май 2016 - 11:00

  Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2016 г. е 1 237 лв. и спрямо същия период на 2015 г. се повишава с 4.2%.

  Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2016 г. е 1 110 лв. и се увеличава с 0.9% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

  Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство  се променя през първото тримесечие на 2016 г. спрямо същото тримесечие на 2015 година.

Страници

 • Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2005 - 2016 година
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2005 - 2016 година.
 • Бюджети на домакинствата в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) публикация Бюджети на домакинствата в Република България 2016.
 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2004 - 2015 година
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2004 - 2015 година.
 • Бюджети на домакинствата в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) публикация Бюджети на домакинствата в Република България 2015.
 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Бюджети на домакинствата в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Бюджети на домакинствата в Република България 2014.
 • Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2003 - 2014 година
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2003 - 2014 година.
 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Бюджети на домакинствата в Република България 2013
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Бюджети на домакинствата в Република България 2013.

Страници