Премини към основното съдържание

Статистически сборник на Ловешка област

Публикувано на: 07.01.2005 - 14:38
Териториално статистическо бюро - гр. Ловеч, предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация регионалното електронно издание "Ловеч - 2004".
Публикацията съдържа данни за демографското, икономическото и социалното развитие на Ловешка област за периода 1998 - 2002 г. Данните са агрегирани на ниво област, община, по икономически сектори и отраслови групировки и по форма на собственост.
Представената информация е оформена тематично в самостоятелни раздели, като за точното интерпретиране на данните е необходимо потребителите да ползват поместените в публикацията методологични бележки.
Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
Изданието е предназначено за широк кръг потребители: държавни и местни органи на управление, бизнес средите, научни работници, преподаватели, студенти и ученици, както и за широката общественост.
 
Изданието се предлага на технически носител - CD с цена 10.00 лв. и може да бъде закупено в:
• Териториално статистическо бюро - Ловеч, ул. "Съйко Съев" № 56, тел. 068/686068
• Отдел "Публикации" на НСИ на ул. П. Волов № 2, ет. 5, стая 501, София.