Премини към основното съдържание

Статистически сборник на област Сливен 1996 - 2001

Публикувано на: 17.05.2004 - 14:12
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация регионалното печатно издание "Статистически сборник на област Сливен 1996 - 2001", което предстои да излeзe и на технически носител - CD.
Публикацията съдържа актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на област Сливен за периода 1996 - 2001 година.
Сборникът е оформен тематично по раздели, като за точното интерпретиране на показателите и данните е необходимо потребителите да ползват методологичните бележки в началото на публикацията.
Представената информация в сборника характеризира икономиката на областта на регионално ниво - брутен вътрешен продукт, инвестиции, финанси, пазар на труда, общи данни за икономиката, както и по отделни отрасли - промишленост, селско стопанство, транспорт и съобщения, търговия и други.
В отделни раздели са публикувани данни за климата и околната среда, територията, населението, образованието, здравеопазването, културата и туризма.
В подраздел към раздела за населението са представени данни за населението, домакинствата и инвалидите от последното преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства към 1.03.2001 година.
За първи път в изданието се публикуват данни за брутната добавена стойност и брутния вътрешен продукт на областта.
Данните в сборника са агрегирани на ниво област, община, по икономически сектори и отраслови групировки и по форма на собственост.
 
Цена: 9.60 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Териториално статистическо бюро - Сливен, бул. "Банско шосе" 5, стая 703;
тел. 044 / 61 34 19
• НСИ, отдел "Публикации", София, ул. "П. Волов" № 2, ет. 5, ст. 500, тел. 02/9857-142;