Премини към основното съдържание

Енергийни баланси 2007

Публикувано на: 24.02.2009 - 16:34
Публикацията съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2003 -2007 година.
Публикацията представя подробна информация за:
• балансите на енергийните продукти - въглища и продукти от тях, нефт и нефтени продукти, природен газ, възобновяеми енергийни източници, електроенергия и топлоенергия;
• общия енергиен баланс;
• производството на първична енергия;
• брутното вътрешно потребление на енергия;
• преобразуваните енергийни ресурси;
• крайното потребление на енергийни ресурси;
• дефинициите на енергийните ресурси;
• показателите на енергийния баланс;
• коефициентите за превръщане на енергийните ресурси от специфична мярка в ГДж.
Общият енергиен баланс на страната за 2006 и 2007 г. е представен чрез три матрици съгласно принципите и методите на статистическата служба на Европейския съюз - Евростат:
• матрица на първичните източници на енергия;
• матрица на преобразуваната енергия;
• матрица на крайното потребление.
Включена е подробна информация за вложените горива в електроцентралите и топлоцентралите.
В публикацията са включени таблици с международни сравнения на основни енергийни показатели, за които са използвани публикациите на Международната енергийна агенция - ‘Energy Statistics and Balances of Non-OECD Countries’ и ‘Energy Statistics and Balances of OECD Countries’, издания 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 година.
Съдържащите се в публикацията данни са изразени във физически мерни единици - тонове, кубични метри, киловатчасове и техните кратни. За съставянето на общия енергиен баланс като единна мярка е използван тон нефтен еквивалент. Между отделните мерни единици е в сила зависимостта:

1 ГДж = 0.239 Гкал = 278 кВтч = 0.0239 т н.е.

Периодичността на публикацията е годишна.
Издава се на български и английски език.
Разпространява се на електронен носител.
 
Цена: 15.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Статистическите бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област