Премини към основното съдържание

Население и демографски процеси 2008

Публикувано на: 30.12.2009 - 12:30
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че излезе от печат годишната публикация “Население и демографски процеси 2008”.
Изданието е двуезично (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние на Република България през 2008 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.
Информацията за естественото и механичното движение на населението включва данни за регистрираните през годината бракове, раждания, умирания, бракоразводи и миграция. Всички тези събития са обособени в отделни раздели и са обвързани с основните демографски характеристики на лицата, за които са регистрирани. От 2007 г. механичното движение на населението (миграция) включва лицата, които са променили настоящия си адрес не само в рамките на страната, но и извън нея.
В публикацията са включени и таблици с данни за пребиваването на чужди граждани на територията на Република България, както и за движението и пребиваването на български граждани в някои европейски страни.
Изчислени са и основните показатели, характеризиращи раждаемостта, смъртността, брачността и бракоразводността.
В изданието е поместен и динамичен ред с данни за основните демографски показатели за продължителен период, което дава възможност за задълбочено изследване на демографските процеси в страната. Включени са и данни от разработените прогнози за развитие на населението до 2060 година.
Данните за населението и демографските събития са представени на национално и регионално ниво. Регионалният раздел съдържа данни по области, като данните по някои показатели са представени и по статистически райони и общини.
Интересна информация съдържа разделът, в който са публикувани данни по основни показатели за естественото движение на населението в европейските страни.
Изданието съдържа методологични бележки и анализ на основните тенденции в развитието на населението и демографските процеси в Република България.
Публикуваната в изданието информация е предназначена за органите на държавно управление, неправителствените организации, специалистите и изследователите в областта на демографията и други потребители, проявяващи интерес към тенденциите на развитие на демографските процеси в страната.
Националният статистически институт предлага и аналогична електронна версия на изданието (на CD).
 
Цена на печатното издание: 25.00 лева
Цена на електронното издание (CD): 17.00 лева
Цена на комплекта (печатно издание + CD): 32.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в книжарницата на НСИ,
гр. София 1038, ул. "П. Волов" № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ – СОФИЯ