Премини към основното съдържание

Население и демографски процеси 2007

Публикувано на: 12.11.2008 - 16:55
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че излезе от печат годишната публикация “Население и демографски процеси 2007”.
Изданието е двуезично (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2007 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.
Информацията за естественото и механичното движение на населението включва данни за регистрираните през годината граждански бракове, раждания, умирания, бракоразводи и миграция. Всички тези събития са обособени в отделни раздели и са обвързани с основните демографски характеристики на лицата, за които са регистрирани. От 2007 г. механичното движение на населението (миграция) включва лицата, които са променили настоящия си адрес не само в рамките на страната, но и извън нея.
В публикацията са включени и таблици с данни за движението на български граждани от и към страната, както и за пребиваването на чужди граждани на територията на Република България.
Изчислени са и основните показатели, характеризиращи раждаемостта, смъртността, брачността и бракоразводността.
В изданието е поместен и динамичен ред с данни за основните демографски показатели за период по-голям от петдесет години, което дава възможност за едно по-задълбочено и професионално изследване на демографските процеси в страната.
Данните за населението и демографските събития са представени на национално и регионално ниво. Регионалният раздел съдържа данни по области, като данните по някои показатели са представени и по райони за планиране и общини.
Интересна информация съдържа разделът, в който са публикувани данни по основни показатели за естественото движение на населението в европейските страни.
Изданието съдържа методологични бележки и анализ на основните тенденции в развитието на населението и демографските процеси в Република България.
Публикуваната в изданието информация е предназначена за органите на държавно управление, неправителствените организации, специалистите и изследователите в областта на демографията и други потребители, проявяващи интерес към тенденциите на развитие на демографските процеси в страната.
Националният статистически институт предлага и електронна версия на изданието.
 
Цена на печатното издание: 25.00 лева
Цена на електронното издание (на CD): 19.00 лева
Комплект: 37.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Статистическите бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в касата на НСИ
гр. София 1038
ул. „Панайот Волов“ № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ