Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Индекси на цени на производител в услугите през четвъртото тримесечие на 2023 година

петък, 1 март 2024 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на цените в областта на услугите спрямо предходното тримесечие е отчетено при дейности по почистване - със 7.7%. Понижение на цените е регистрирано при морски транспорт - с 5.8%. 

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „рубрика „Краткосрочна бизнес статистика“.

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2024 година

четвъртък, 29 февруари 2024 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се понижава с 1.8% през януари 2024 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.5%, в добивната промишленост - с 2.6%, и преработващата промишленост - с 0.2%,

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 1.8% през януари 2024 спрямо декември 2023 година. Понижение е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.7%, и в добивната промишленост - с 1.9%, докато в преработващата промишленост се наблюдава увеличение - с 0.4%. 

Общият индекс на цените на производител през януари 2024 г. е с 14.2% под нивото на същия месец на 2023 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 39.3%, в добивната промишленост - със 7.1%, в преработващата промишленост - с 1.1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява със 17.8% в сравнение с януари 2023 година. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 36.8%, в добивната промишленост - с 8.2%, и в преработващата промишленост - с 0.8%.

Прессъобщение

Производство и доставки на енергийни продукти, декември 2023 година

четвъртък, 29 февруари 2024 - 11:00

През декември 2023 г. спрямо ноември 2023 г. нараства производството на: твърди горива - с 22.1%, електрическа енергия - с 21.2%, и дизелово гориво - с 6.2%. Намалява производството на: пропан-бутанови смеси - с 25.0%, и автомобилен бензин - с 9.3%. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година нараства  производството на дизелово гориво - с 12.2%. Намалява производството на: пропан-бутанови смеси - с 50.0%, твърди горива - с 34.6%, електрическа енергия - с 13.9%, и автомобилен бензин - с 12.2%. Производството на природен газ остава без изменение.

През декември 2023 г. спрямо ноември 2023 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 25.7%, електрическа енергия - с 18.3%, твърди горива - с 16.5%, и природен газ - с 12.3%. Намаляват доставките на: автомобилен бензин - с 22.4%, и дизелово гориво - с 19.7%.

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на: природен газ - с 4.3%, и електрическа енергия - с 4.0%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 30.6%, пропан-бутанови смеси - с 20.0%, дизелово гориво - с 19.7% и автомобилен бензин - с 13.6%.

Статистическа област

Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - окончателни данни за 2022 година

четвъртък, 29 февруари 2024 - 11:00

Националният статистически институт публикува окончателни данни за 2022 година за научноизследователска и развойна дейност (НИРД). През 2022 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 1 265.6 млн. лв., което е със 17.8% повече в сравнение с предходната година. Персоналът, зает с НИРД, е 27 090 души (в еквивалент на пълна заетост), което е със 7.8% повече в сравнение с 2021 година.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Научноизследователска и развойна дейност (НИРД)“.

Стопанска конюнктура през февруари 2024 година

сряда, 28 февруари 2024 - 11:00

През февруари 2024 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително равнището си от предходния месец. Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността, докато в строителството и търговията на дребно запазва нивото си от януари. Единствено в сектора на услугите е регистрирано понижение.

Най-сериозните пречки за дейността на предприятията в секторите остават свързани с несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша, цените на материалите и недостатъчното търсене.

Прессъобщение
Статистическа област

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през януари 2024 година

вторник, 27 февруари 2024 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2024 г. са 537.5 хил., или с 6.6% повече от януари 2023 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 50.3%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 27.1%, и със служебна цел - 22.6%.

Посещенията на чужди граждани в България са 741.3 хил., или с 4.1% повече в сравнение със същият месец на предходната година. Преобладава делът на посещенията с други цели - 51.0%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35.9%, и със служебна цел - 13.1%.

Транзитните преминавания през страната са 32.6% (241.9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област

Превозени товари и пътници и извършена работа през четвъртото тримесечие на 2023 г. по видове транспорт (предварителни данни)

понеделник, 26 февруари 2024 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2022 г. превозените товари от сухопътния и водния товарен транспорт нарастват с 3.8%, а извършената работа намалява - с 16.8%. Данните са предварителни.

С 5.9% по-малко са превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт). При извършената работа е отчетено намаление с 0.3%.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 година:

  • Превозените товари от сухопътния транспорт са с 3.2% повече, докато извършената работа намалява със 17.3%.
  • Речният и морският транспорт са превозили 217.8 хил. т. повече, а при извършената работа, измерена в тонкилометри, увеличението е с 19.8%.
  • Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е с 5.7% по-малко, а извършената работа намалява с 1.4%.
  • При пътническия воден транспорт се наблюдава намаление на превозените пътници с 1.8 хил. пътника, при извършената работа намалението е с 0.6%.
  • Предприятията от градския електротранспорт са превозили с 4.4 хил. пътника по-малко, докато извършената работа нараства с 6.1%.
Прессъобщение
Статистическа област

Средна работна заплата през 2023 година (предварителни данни)

понеделник, 26 февруари 2024 - 11:00

През 2023 година средната брутна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 24 147 лева по предварителни данни на Националния статистически институт. В сравнение с 2022 година нарастването е с 13.7%, като в обществения сектор средната брутна заплата нараства с 14.9%, а в частния сектор - с 13.2%.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Пазар на труда“.

Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2023 година

петък, 23 февруари 2024 - 11:00

Индексът на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 2.9% през четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение с предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е регистрирано увеличение с 3.9%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. индексът на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 0.8% под равнището на същото тримесечие на 2022 година. При оборота в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е отчетен ръст с 13.8%. Данните са предварителни и календарно изгладени.

Прессъобщение
Статистическа област

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през четвъртото тримесечие на 2023 година

петък, 23 февруари 2024 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2023 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 10 173 млн. лв., което е с 50.9% повече в сравнение с предходното тримесечие. Данните са предварителни.

Подробни данни са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Инвестиции“.