Премини към основното съдържание

Проект „Глобалните вериги стойности - изследване на международния сорсинг“

Публикувано на: 05.01.2021 - 14:50

Националният статистически институт започна работа по проект „Глобалните вериги стойности - изследване на международния сорсинг“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101016185 - 2020-BG-B5483-GVCIS.

Проектът е фокусиран върху внедряването и тестването на ревизираната методология и последната версия на въпросника за глобалните вериги стойности и международния сорсинг чрез провеждане на изследване, преди да стане част от регулярното събиране на данни и изготвянето на сравнима на европейско ниво статистика, съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвет от 27 ноември 2019 г. за европейската бизнес статистика.

За изпълнение на общата цел на проекта се планират следните основни дейности:

• Изготвяне на национален въпросник за „Глобалните вериги стойности“ за периода 2018 - 2020 г. и необходимите инструкции за попълване на въпросника;

• Разработване на технически инструмент за въвеждане на микроданни и логически и аритметичен контрол за валидиране на данни;

• Подготовка на изследването (дизайн на извадката, тестване на въпросника и на техническия инструмент);

• Обучение на персонала, участващ в проекта;

• Изпълнение и управление на изследването;

• Обработка на данни, валидиране и създаване на изходни таблици с резултатите от изследването в съответствие с изискванията на Евростат.

Очакваните резултати от проекта включват:

• Провеждане на изследването;

• Събиране на качествени национални данни за глобалните вериги стойности;

• По-нататъшно развитие и усъвършенстване на методологията, дизайна на извадката, въпросника, дефинициите и указанията.

Проектът е с продължителност 18 месеца и ще приключи през май 2022 година.