Премини към основното съдържание

Проект „Наблюдение на работната сила - статистическа инфраструктура в интегрираната европейска социална статистика - модул 2021“

Публикувано на: 08.12.2020 - 17:25

Националният статистически институт започва работа по проект „Наблюдение на работната сила - статистическа инфраструктура в интегрираната европейска социална статистика - модул 2021“, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101016529 - 2021-BG-LFS.

Наблюдението на работната сила е основният източник на информация за ситуацията и тенденциите на пазара на труда в страната. От 2021 г. нататък новият рамков регламент за интегрирана европейска социална статистика (Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета) и неговите регламенти за изпълнение изискват съществени промени в националното изследване на работната сила. Промените засягат значителна част от процеса на производство на данни: дефиниции, нови или ревизирани променливи, които трябва да бъдат събирани, реорганизация на работата на терен чрез въвеждане на различни начини на събиране на данни, разработване на методология за импутация на липсваща информация за доходите и т.н.

Основната цел на проекта е постигане на съответствие със законовите разпоредби, уреждащи Европейското Наблюдение на работната сила от 2021 г., както е посочено в Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета, и по-специално Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2240 на Комисията за изследването на работната сила. Актът за изпълнение включва и събиране на данни за първия набор от осемгодишни променливи (регулярен модул) за анализ на положението на мигрантите и техните преки потомци на пазара на труда.

Получените данни  от модула ще предоставят важна информация за изготвяне на политиките за интеграция на мигрантите, включително инициативи за подобряване на езиковите и професионалните умения и за улесняване на признаването на квалификациите и достъпа до пазара на труда.

Проектът е с продължителност 25 месеца и ще приключи през септември 2022 година.