Премини към основното съдържание

Престъпления и осъдени лица 2019

Публикувано на: 20.10.2020 - 15:50

Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2019 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.

Изданието съдържа основни данни за престъпленията, завършили с осъждане, обвиняемите и осъдените лица. Публикувана е информация за дейността на окръжните, районните и военните съдилища, както и на Специализирания наказателен съд по наказателните дела от общ, частен и административен характер. Представени са сравнителни данни за престъпленията, завършили с осъждане, и за осъдените лица с влезли в сила присъди през периода 1989 - 2019 година. Включени са основни методологични бележки и аналитичен материал за престъпленията, завършили с осъждане, и за осъдените лица с влезли в сила присъди.

Информацията е систематизирана в два раздела - „Общ преглед“ и „Регионален преглед“.

В раздел „Общ преглед“ са включени данни за престъпленията, завършили с осъждане, и за осъдените лица с влезли в сила присъди по видове престъпления, пол, възраст, наложени наказания и гражданство. В отделни таблици са представени данни за престъпленията, завършили с осъждане, и за осъдените лица на възраст 14 - 17 години по пол, възраст и наложени наказания.

Регионалният преглед съдържа данни за престъпленията, завършили с осъждане, и за осъдените (включително и за осъдените непълнолетни лица) по местоизвършване на престъплението. Административно-териториалните единици „области“ са представени съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а териториалните единици за статистически цели - „статистически зони“ и „статистически райони“ - съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS на Евростат.

Изданието се публикува на сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).

Цена на CD: 15.00 лева.

Изданието може да бъде закупено в:

• НСИ, отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“,

ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.

• Териториалните статистически бюра на НСИ.

 

Заплащането се извършва по следния ред:

• В брой - в касата на НСИ, 

гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2.

• По банков път

Банкова сметка на НСИ

IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01

BIC: BNBGBGSD

БНБ - СОФИЯ

Статистическа област