Премини към основното съдържание

Годишен отчет 2018

Публикувано на: 20.06.2019 - 15:55
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите печатното издание на Годишния отчет на НСИ за 2018 година. Отчетът е предназначен за широка читателска аудитория и запознава обществеността с основните направления в работата на НСИ, приоритетите, новите моменти и постигнатите резултати. Той е подготвен на базата на Отчета за дейността на НСИ през 2018 г., приет с Решение № 42 на Министерския съвет от 25.01.2019 г., обн., ДВ, бр. 17/26.02.2019 година.

Изданието съдържа информация, която е систематизирана в няколко раздела, обхващащи изследванията и дейностите, осъществени за първи път през 2018 г., хоризонталните и специфичните приоритети от Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2013 - 2017 г. (удължена с Решение на Министерския съвет № 89 от 9 февруари 2018 до 2020 г.), практическата реализация на включените в Националната статистическа програма изследвания и задачи по отделни тематични области, както и изпълнението на приоритетните задачи в областта на международното сътрудничество. Представено е ресурсното осигуряване за изпълнение на дейността на НСИ, като са набелязани и приоритетите за 2019 година.

Публикацията е обогатена със снимков материал и графично представяне на по-значимите събития и данни от дейността на НСИ.