Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през ноември 2024


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
4 ноември 2024 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" септември 2024 г.
4 ноември 2024 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство ІІІ тримесечие 2024 г.
7 ноември 2024 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради III тримесечие 2024 г. - предварителни данни
7 ноември 2024 г. Наблюдение на потребителите октомври 2024 г.
7 ноември 2024 г. Индекси на производството в услугите август 2024 г.
7 ноември 2024 г. Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени септември 2024 г.
8 ноември 2024 г. Индекси на промишленото производство септември 2024 г.
8 ноември 2024 г. Индекси на строителната продукция септември 2024 г.
11 ноември 2024 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни август 2024 г.
11 ноември 2024 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни септември 2024 г.
11 ноември 2024 г. Места за настаняване септември 2024 г.
13 ноември 2024 г. Наети лица и средна работна заплата ІІІ тримесечие 2024 г.
14 ноември 2024 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - експресни оценки ІІІ тримесечие 2024 г.
14 ноември 2024 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата ІІІ тримесечие 2024 г.
15 ноември 2024 г. Индекси на потребителските цени октомври 2024 г.
15 ноември 2024 г. Индекси на цените в селското стопанство ІІІ тримесечие 2024 г.
15 ноември 2024 г. Наблюдение на работната сила ІІІ тримесечие 2024 г.
18 ноември 2024 г. Цени на производител в горското стопанство ІІІ тримесечие 2024 г.
22 ноември 2024 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни ІІІ тримесечие 2024 г.
22 ноември 2024 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи III тримесечие 2024 г.
25 ноември 2024 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) ІІІ тримесечие 2024 г.
27 ноември 2024 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България октомври 2024 г.
28 ноември 2024 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите ноември 2024 г.
29 ноември 2024 г. Производство и доставки на енергийни продукти септември 2024 г.
29 ноември 2024 г. Годишна статистика на заетостта и разходите за труд -окончателни данни 2023 г.
29 ноември 2024 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността октомври 2024 г.
29 ноември 2024 г. Дейност на нефинансовите предприятия, всички сектори - окончателни данни 2023 г.
29 ноември 2024 г. Промишлени продукти в натурално изражение по номенклатура ПРОДПРОМ 2023 - окончателни данни 2023 г.
29 ноември 2024 г. Чуждестранни преки инвестиции - окончателни данни 2023 г.
29 ноември 2024 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - окончателни данни 2023 г.
29 ноември 2024 г. Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство 2023 г.
29 ноември 2024 г. Продажби на едро и дребно по групи стоки 2023 г.
29 ноември 2024 г. Търговски обекти за продажби на дребно 2023 г.
29 ноември 2024 г. Пенсионни дружества и фондове - окончателни данни 2023 г.
29 ноември 2024 г. Специализирани инвестиционни предприятия - окончателни данни 2023 г.
29 ноември 2024 г. Предприятия с нестопанска цел - окончателни данни 2023 г.
29 ноември 2024 г. Застрахователни и презастрахователни предприятия - окончателни данни 2023 г.
29 ноември 2024 г. Статистика на фамилния бизнес 2023 г.
29 ноември 2024 г. Общ енергиен баланс 2023 г.
29 ноември 2024 г. Възобновяеми енергийни източници 2023 г.