Премини към основното съдържание

Календар за публикуване на докладите за качество


Данни, за които се изготвя доклад за качество Период, за който се отнасят данните Срок за изпращане на доклад за качеството в Евростат за валидиране Срок на публикуване на доклада за качество на сайта на НСИ (след валидиране от Евростат) Забележка
Данни, отнасящи се до изследването "Дейност на местата за настаняване" 2023 30.9.2024 не се публикува на сайта на НСИ  
Данни, отнасящи се до изследването "Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението" 2023 30.9.2024 не се публикува на сайта на НСИ  
Индекс на разходите за труд 2023 30.8.2024 30.11.2024  
Статистика на свободните работни места 2023 30.8.2024 30.11.2024  
Наблюдение на структурата на заплатите 2022 31.12.2024 30.3.2025  
Иновационна дейност 2022 31.10.2024 едновременно с публикуване на данните  
Използване на ИКТ в предприятията 2024 5.11.2024 едновременно с публикуване на данните  
Използване на ИКТ в домакинствата и от лицата 2024 5.1.2025 едновременно с публикуване на данните  
Статистика на доходите и условията на живот (SILC) 2024 31.5.2025 След приключване на процедурата по валидиране на доклада от Евростат  
Раждаемост
Смъртност
Миграция
Население
Бракове
Разводи
2023 30.06.2024
31.08.2024
31.12.2024
След приключване на процедурата по валидиране на доклада от Евростат Доклади за различни колекции данни
2024 (предварителни данни) 30.11.2024
2024 30.6.2025
Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България (съгласно Регламент (ЕС) 2020/851 на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 862/2007 относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила, чл. 6 от Регламент 862/2007, Директива 2009/50/EC и чл. 15 от Директива 2011/98/ЕС) 2023 30.6.2024 След приключване на процедурата по валидиране на доклада от Евростат  
2024 30.06.2025 След приключване на процедурата по валидиране на доклада от Евростат  
Наблюдение на работната сила (LFS) Q1 2024 10.06.2024 След приключване на процедурата по валидиране на доклада от Евростат Сроковете за изпращане са ориентировъчни (две седмици след изпращане на данните на Евростат)
Q2 2024 16.09.2024 След приключване на процедурата по валидиране на доклада от Евростат Сроковете за изпращане са ориентировъчни (две седмици след изпращане на данните на Евростат)
Q3 2024 16.12.2024 След приключване на процедурата по валидиране на доклада от Евростат Сроковете за изпращане са ориентировъчни (две седмици след изпращане на данните на Евростат)
Q4 2024 14.3.2025 След приключване на процедурата по валидиране на доклада от Евростат Сроковете за изпращане са ориентировъчни (две седмици след изпращане на данните на Евростат)
Q1 2025 10.6.2025 След приключване на процедурата по валидиране на доклада от Евростат Сроковете за изпращане са ориентировъчни (две седмици след изпращане на данните на Евростат)
2023 28.06.2024 След приключване на процедурата по валидиране на доклада от Евростат  
2024 30.06.2025 След приключване на процедурата по валидиране на доклада от Евростат Ориентировъчна дата, съгласно сроковете на Евростат.
Образование в Република България 2022/2023 учебна година 31.1.2025 След приключване на процедурата по валидиране на доклада от Евростат След приключване на процедурата по валидиране на доклада от Евростат
Умирания по причини и смъртност по причини 2022 31.12.2024 След приключване на процедурата по валидиране на доклада от Евростат  
Доклад по качеството за външната търговия със стоки ноември      
Отпадъци 2022 30.6.2024 до 90 дни изготвя се на 2 години (отчитат се се четните години)
Емисии във въздуха 2008-2022 30.9.2024 до 45 дни  
Екологични стоки и услуги 2019-2022 31.10.2024 до 60 дни  
Разходи за опазване и възстановяване на околната среда 2008-2022 31.12.2024 до 75 дни  
Сметки за водите(доброволно докладване) 2022 31.12.2024 до 180 дни  
Екологични данъци 2008-2023 30.4.2025 до 90 дни  
Материални потоци в икономиката 2000-2023 30.4.2025 до 90 дни  
Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти 2022-2024 (за шестмесечие и година) 15.6.2025 до 30 дни Докладите за качество се изготвят на всеки 3 години съгласно параграф 3 на Регламент (ЕС) 2016/1952 относно европейската статистика за цените на електрическата енергия и природния газ и Регламент за изпълнение(ЕС) 2019/803 относно техническите изисквания към съдържанието на докладите за качество на европейските статистически данни за цените на електрическата енергия и природния газ. Последно изготвен и изпратен доклад за качество на Евростат на 15.06.2022 година.
GNI RQ / БНД 2023 30.9.2024 Съгласно член 4 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1049/2001 НА EВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, Докладът за качество за БНД на страните членки е с ограничен достъп.  
 
Данни отнасящи се до изследването "Дейност на местата за настаняване" 2024 30.9.2025 не се публикува на сайта на НСИ  
Данни отнасящи се до изследването "Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението" 2024 30.9.2025 не се публикува на сайта на НСИ  
Доклад по качеството за външната търговия със стоки - годишен предходна година - 2024 1.11.2025   юни 2025 г. с данни за 2020 - 2024 г.
Наблюдение на работната сила (LFS) Q2 2025 16.9.2025 След приключване на процедурата по валидиране на доклада от Евростат Сроковете за изпращане са ориентировъчни (две седмици след изпращане на данните на Евростат)
Q3 2025 16.12.2025 След приключване на процедурата по валидиране на доклада от Евростат Сроковете за изпращане са ориентировъчни (две седмици след изпращане на данните на Евростат)
2024 30.6.2025 След приключване на процедурата по валидиране на доклада от Евростат Ориентировъчна дата, съгласно сроковете на Евростат
Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) 2023 31.10.2025 едновременно с публикуване на данните  
Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) 2023 31.10.2025 едновременно с публикуване на данните  
Използване на ИКТ в предприятията 2025 5.11.2025 едновременно с публикуване на данните  
Индекс на разходите за труд 2024 29.8.2025 1.12.2025  
Статистика на свободните работни места 2024 29.8.2025 1.12.2025  
Наблюдение на структурата на заплатите 2022 31.12.2024 31.3.2025  
Население
URESPOP - Постоянно налично население
2024 31.8.2025 не се публикува на сайта  
Раждаемост
Смъртност
Население
(предварителни данни)
NOWCAST
2025 г. (предварителни данни) 30.11.2025 не се публикува на сайта  
Раждаемост
Смъртност
Миграция
Население
Бракове
Разводи
(POPSTAT - Статистика на населението)
2024 31.12.2025 на сайта на НСИ се публикуват съответните метаданни за отделните изследвания едновременно с оповестяване на данните  
Емисии във въздуха 2008-2023 30.9.2025 до 45 дни  
Модул Сметки за сектора на екологични стоки и услуги
Environmental goods and services sector (EGSS) Data Collection
Environmental goods and services sector (env_egs)
Reference Metadata in Single Integrated Metadata Structure (SIMS)
2023 31.10.2025 до 60 дни Съгласно последна актуализирана версия на доклада за качество на сайта на Евростат за 2021 година
Разходи за опазване и възстановяване на околната среда 2008-2023 31.12.2025 до 75 дни  
Статистка на водите(доброволно докладване) 2023 31.12.2025 до 180 дни  
Сметки за физическите енергийни потоци 2023 30.9.2025 до 75 дни 16.12.2025 - възможна дата за публикуване
Икономически сметки за селското стопанство 2023 31.12.2025 до 60 дни Докладите за качество се разработват на всеки пет години

За всички изброени набори от данни (ДСС) се съставя национален доклад за качество на данните, който се публикува на сайта на НСИ едновременно с последните актуални данни. В случай на необходимост, след валидацията от Евростат докладите се актуализират.