Премини към основното съдържание

Многоотраслова статистика


ОБЛАСТ 5. МНОГООТРАСЛОВА СТАТИСТИКА
Тема на изследването Дата Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
Тема 5.1. Бизнес тенденции
Наблюдение на потребителите 05 февруари 2021 г. януари 2021 г.
07 май 2021 г. април 2021 г.
06 август 2021 г. юли 2021 г.
05 ноември 2021 г. октомври 2021 г.
Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите 28 януари 2021 г. януари 2021 г.
26 февруари 2021 г. февруари 2021 г.
30 март 2021 г. март 2021 г.
28 април 2021 г. април 2021 г.
28 май 2021 г. май 2021 г.
29 юни 2021 г. юни 2021 г.
29 юли 2021 г. юли 2021 г.
30 август 2021 г. август 2021 г.
29 септември 2021 г. септември 2021 г.
28 октомври 2021 г. октомври 2021 г.
29 ноември 2021 г. ноември 2021 г.
30 декември 2021 г. декември 2021 г.
Инвестиционна активност в промишлеността 12 април 2021 г. март 2021 г.
Тема 5.2. Показатели за мониторинг на национални и европейски политики
Ключови показатели за България 05 април 2021 г. последни данни към 5 април 2021 г.
05 юли 2021 г. последни данни към 5 юли 2021 г.
04 октомври 2021 г. последни данни към 4 октомври 2021 г.
31 декември 2021 г. Последни данни към 31 декември 2021 г.
Основни показатели за стратегия "Европа 2020" 08 ноември 2021 г. 2020 г.
Тема 5.3. Сметки в околната среда
Емисии на вредни вещества в атмосферата 21 декември 2021 г. 2020 г.
Отпадъци (селскостопански, производствени, битови). Данъчни приходи и общински такси; приходи от такси за битови отпадъци; извършени разходи за битови отпадъци 21 декември 2021 г. 2020 г.
Ведомствени наблюдения, свързани с околната среда 21 декември 2021 г. 2020 г.
Разходи за опазване и възстановяване на околната среда 21 декември 2021 г. 2020 г.
Движение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение 21 декември 2021 г. 2020 г.
Водопотребление, водоснабдяване и канализация 21 декември 2021 г. 2020 г.
Производство на опаковани стоки и опаковки 21 декември 2021 г. 2020 г.
Подземни запаси 21 декември 2021 г. 2020 г.
Екологични данъци 21 декември 2021 г. 2019 г.
Екологични стоки и услуги 21 декември 2021 г. 2019; 2020 г.
Тема 5.4. Статистика на жилищния фонд
Краткосрочна статистика на жилищните сгради 05 февруари 2021 г. IV тримесечие 2020 г. - предварителни данни
05 май 2021 г. 2020 г.
07 май 2021 г. I тримесечие 2021 г. - предварителни данни
06 август 2021 г. II тримесечие 2021 г. - предварителни данни
05 ноември 2021 г. III тримесечие 2021 г. - предварителни данни
Жилищен фонд 08 юни 2021 г. 2020 г.
Тема 5.5. Регионална статистика и географски информационни системи
Административно-териториално и териториално деление на Република България 5 май 2021 г. 2020 г.
Характеристика на състоянието на регионите 29 декември 2021 г. 2020 г.
Възникнали кризисни събития 31 август 2021 г. 2020 г. - предварителни данни
30 ноември 2021 г. 2020 г. - окончателни данни
Тема 5.6. Наука, технологии и иновации
Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) 26 февруари 2021 г. 2019 г. - окончателни данни
29 октомври 2021 г. 2020 г. - предварителни данни
Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност 30 юни 2021 г. 2020 г.
Тема 5.7. Информационно общество
Използване на ИКТ в домакинствата и от лицата 10 декември 2021 г. 2021 г.
Използване на ИКТ и е-търговията в предприятията 10 декември 2021 г. 2021 г.