Премини към основното съдържание

Демографска и социална статистика


ОБЛАСТ 1. ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА
Тема на изследването Дата Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
Тема 1.1. Демографска статистика
Население и демографски процеси 29 април 2022 г. 2021 г. - окончателни данни
Таблици за смъртност 20 май 2022 г. за периода 2019 - 2021 г.
Смъртност 11 април 2022 г.1 I тримесечие 2022 г. - предварителни данни
Смъртност 18 юли 2022 г. II тримесечие 2022 г. - предварителни данни
Смъртност 17 октомври 2022 г. III тримесечие 2022 г. - предварителни данни
Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България 4 юли 2022 г. 2021 г.
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година 3 октомври 2022 г. Окончателни данни
Тема 1.2. Пазар на труда
Годишна статистика на заетостта и разходите за труд 30 ноември 2022 г. 2021 г. - окончателни данни
Наблюдение на работната сила 17 февруари 2022 г. IV тримесечие 2021 г.
17 март 2022 г. 2021 г. - годишни данни
19 май 2022 г. I тримесечие 2022 г.
18 август 2022 г. II тримесечие 2022 г.
17 ноември 2022 г. III тримесечие 2022 г.
Тема 1.3. Образование и учене през целия живот
Образование в Република България 26 април 2022 г. 2021/2022 учебна година
Продължаващо професионално обучение на заетите лица 30 септември 2022 г. 2020 г.
Тема 1.4. Култура
Култура - библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи 23 май 2022 г. 2021 г.
Издателска дейност 27 юни 2022 г. 2021 г.
Тема 1.5. Обществено здраве и здравословни и безопасни условия на труд
Домове за медико-социални грижи за деца 06 април 2022 г. 2021 г.
Детски ясли 4 май 2022 г.1 2021 г.
Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения 17 юни 2022 г. 2021 г.
Умирания по причини и смърност по причини 28 юни 2022 г. 2021 г.
Система на здравни сметки 10 август 2022 г.1 2020 г.
Тема 1.6. Доходи и условия на живот
Доходи, разходи и потребление на домакинствата 15 февруари 2022 г. IV тримесечие 2021 г.
14 април 2022 г.1 2021 г.
16 май 2022 г. I тримесечие 2022 г.
15 август 2022 г. ІІ тримесечие 2022 г.
16 ноември 2022 г. III тримесечие 2022 г.
Статистика на доходите и условията на живот 29 април 2022 г. 2021 г.
Тема 1.7. Социална защита
Интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) 20 септември 2022 г. 2020 г.
Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) – Получатели на помощи за безработица 31 октомври 2022 г.    
Тема 1.8. Престъпност и правосъдие
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица 15 юли 2022 г. 2021 г.
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните 26 април 2022 г. 2021 г.
Изследване на насилието, основано на пол 29 ноември 2022 г. Предварителни данни

1 Датата е променена с цел подобряване на навременността при публикуване на резултатите от статистическите изследвания.