Възобновяеми енергийни източници


Динамичен ред: Energy4.2.xls

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА 2017 ГОДИНА
(Хиляди тонове нефтен еквивалент)
  КИД 2008 Връзки Общо Водна енергия Вятърна енергия Слънчева фото-волтаична енергия Слънчева топлинна енергия Геотермална енергия Твърди биогорива
Производство на първична енергия   1 1 938.1 243.2 129.3 120.6 23.5 34.6 1 123.4
Възстановени и рециклирани продукти   2 - - - - - - -
Внос   3 100.2 - - - - - 20.2
Износ   4 107.3 - - - - - 101
Изменение на запасите   5 21 - - - - - 23.7
Брутна налична енергия   6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 1 951.9 243.2 129.3 120.6 23.5 34.6 1 066.3
Международна морска бункеровка   7 - - - - - - -
Брутно вътрешно потребление   8 = 6 -7 1 951.9 243.2 129.3 120.6 23.5 34.6 1 066.3
Международни полети   9 - - - - - - -
Общо доставена енергия   10 = 8 -9 1 951.9 243.2 129.3 120.6 23.5 34.6 1 066.3
Вложено за преобразуване   11 = 12 +13 +14 +15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 751 243.2 129.3 120.6 - - 47.8
Електроцентрали и топлоцентрали   12 577 243.2 129.3 120.6 - - 44.9
Коксови пещи   13 - - - - - - -
Доменни пещи   14 - - - - - - -
Предприятия за заводски газ   15 - - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   16 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   17 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   18 - - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   19 - - - - - - -
За смесване с природен газ   20 - - - - - - -
Смесени течни биогорива   21 171.2 - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   22 2.9 - - - - - 2.9
Предприятия за пререботване на газове в течи горива   23 - - - - - - -
Други за преобразуване   24 - - - - - - -
Получено от преобразуване   25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 +36 + 37 + 38 172.7 - - - - - -
Електроцентрали и топлоцентрали   26 - - - - - - -
Коксови пещи   27 - - - - - - -
Доменни пещи   28 - - - - - - -
Предприятия за заводски газ   29 - - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   30 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   31 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   32 - - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   33 - - - - - - -
За смесване с природен газ   34 - - - - - - -
Смесени течни биогорива   35 171.2 - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   36 1.5 - - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течи горива   37 - - - - - - -
Други за преобразуване   38 - - - - - - -
Енергиен сектор   39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 +51 + 52 + 53 + 54 + 55 0.7 - - - - - 0.7
Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия   40 0.7 - - - - - 0.7
Добив на въглища   41 - - - - - - -
Добив на нефт и природен газ   42 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   43 - - - - - - -
Коксови пещи   44 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   45 - - - - - - -
Предприятия за заводски газ   46 - - - - - - -
Доменни пещи   47 - - - - - - -
Нефтени рафинерии   48 - - - - - - -
Ядрена индустрия   49 - - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   50 - - - - - - -
Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ   51 - - - - - - -
Предприятия за газификация на биогаз   52 - - - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течи горива   53 - - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   54 - - - - - - -
Други от енергийния сектор   55 - - - - - - -
Загуби при разпределение   56 - - - - - - -
Налично за крайно потребление   57 = 10 - 11 +25 - 39 - 56 1 372.8 - - - 23.5 34.6 1 017.8
Крайно неенергийно потребление   58 - - - - - - -
Крайно енергийно потребление   59 = 60 + 74 + 81 1 378.2 - - - 23.5 34.6 1 023.2
Индустриален сектор   60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 238 - - - - - 201.9
Черна металургия 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 61 - - - - - - -
Химическа и нефтохимическа промишленост 20; 21 62 13.7 - - - - - 13.7
Цветна металургия 24.4; 24.53; 24.54 63 - - - - - - -
Неметални минерали 23 64 32.2 - - - - - -
Транспортно оборудване 29; 30 65 - - - - - - -
Машини, метални изделия и оборудване 25; 26; 27; 28 66 0.4 - - - - - 0.4
Добивна промишленост (без енергийните суровини) 07-07.21; 08-08.92; 09.9 67 - - - - - - -
Храни, напитки и тютюн 10; 11; 12 68 9.4 - - - - - 5.5
Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост 17 ; 18 69 138.3 - - - - - 138.3
Дървен материал и изделия от него - без мебели 16 70 38.2 - - - - - 38.2
Строителство 41; 42; 43 71 0.1 - - - - - 0.1
Текстил и кожи 13; 14; 15 72 1.8 - - - - - 1.8
Други в индустрията 22; 31; 32 73 3.9 - - - - - 3.9
Транспортен сектор   74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 166.2 - - - - - -
Железопътен транспорт   75 - - - - - - -
Автомобилен транспорт   76 166.2 - - - - - -
Вътрешни полети   77 - - - - - - -
Вътрешно корабоплаване   78 - - - - - - -
Тръбопроводен транспорт   79 - - - - - - -
Други в транспорта   80 - - - - - - -
Други сектори   81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 974 - - - 23.5 34.6 821.3
Търговия и обществени услуги и други неупоменати 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 82 196.7 - - - 13.5 34.6 55.1
Домакинства   83 769.6 - - - 10 - 759.6
Селско и горско стопанство 01; 02 84 7.8 - - - - - 6.6
Рибно стопанство 03 85 - - - - - - -
Невключени никъде другаде — (други)   86 - - - - - - -
Статистическа разлика   87 = 57 - 58 - 59 -5.4 - - - - - -5.4

"-" няма случай
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА 2017 ГОДИНА
(Продължение и край)
(Хиляди тонове нефтен еквивалент)
  КИД 2008 Връзки Общо Дървени въглища Биогазове Сметищни отпадъци - възобновяеми Течни биогорива Топлина от околната среда
Производство на първична енергия   1 1 938.1 - 46.8 32.2 97.1 87.4
Възстановени и рециклирани продукти   2 - - - - - -
Внос   3 100.2 2.9 - - 77.1 -
Износ   4 107.3 1.1 - - 5.2 -
Изменение на запасите   5 21 - - - -2.7 -
Брутна налична енергия   6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 1 951.9 1.8 46.8 32.2 166.2 87.4
Международна морска бункеровка   7 - - - - - -
Брутно вътрешно потребление   8 = 6 -7 1 951.9 1.8 46.8 32.2 166.2 87.4
Международни полети   9 - - - - - -
Общо доставена енергия   10 = 8 -9 1 951.9 1.8 46.8 32.2 166.2 87.4
Вложено за преобразуване   11 = 12 +13 +14 +15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 751 - 38.9 - 171.2 -
Електроцентрали и топлоцентрали   12 577 - 38.9 - - -
Коксови пещи   13 - - - - - -
Доменни пещи   14 - - - - - -
Предприятия за заводски газ   15 - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   16 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   17 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   18 - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   19 - - - - - -
За смесване с природен газ   20 - - - - - -
Смесени течни биогорива   21 171.2 - - - 171.2 -
Предприятия за дървени въглища   22 2.9 - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течи горива   23 - - - - - -
Други за преобразуване   24 - - - - - -
Получено от преобразуване   25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 +36 + 37 + 38 172.7 1.5 - - 171.2 -
Електроцентрали и топлоцентрали   26 - - - - - -
Коксови пещи   27 - - - - - -
Доменни пещи   28 - - - - - -
Предприятия за заводски газ   29 - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   30 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   31 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   32 - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   33 - - - - - -
За смесване с природен газ   34 - - - - - -
Смесени течни биогорива   35 171.2 - - - 171.2 -
Предприятия за дървени въглища   36 1.5 1.5 - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течи горива   37 - - - - - -
Други за преобразуване   38 - - - - - -
Енергиен сектор   39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 +51 + 52 + 53 + 54 + 55 0.7 - - - - -
Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия   40 0.7 - - - - -
Добив на въглища   41 - - - - - -
Добив на нефт и природен газ   42 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   43 - - - - - -
Коксови пещи   44 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   45 - - - - - -
Предприятия за заводски газ   46 - - - - - -
Доменни пещи   47 - - - - - -
Нефтени рафинерии   48 - - - - - -
Ядрена индустрия   49 - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   50 - - - - - -
Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ   51 - - - - - -
Предприятия за газификация на биогаз   52 - - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течи горива   53 - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   54 - - - - - -
Други от енергийния сектор   55 - - - - - -
Загуби при разпределение   56 - - - - - -
Налично за крайно потребление   57 = 10 - 11 +25 - 39 - 56 1 372.8 3.3 7.8 32.2 166.2 87.4
Крайно неенергийно потребление   58 - - - - - -
Крайно енергийно потребление   59 = 60 + 74 + 81 1 378.2 3.3 7.8 32.2 166.2 87.4
Индустриален сектор   60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 238 - 3.9 32.2 - -
Черна металургия 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 61 - - - - - -
Химическа и нефтохимическа промишленост 20; 21 62 13.7 - - - - -
Цветна металургия 24.4; 24.53; 24.54 63 - - - - - -
Неметални минерали 23 64 32.2 - - 32.2 - -
Транспортно оборудване 29; 30 65 - - - - - -
Машини, метални изделия и оборудване 25; 26; 27; 28 66 0.4 - - - - -
Добивна промишленост (без енергийните суровини) 07-07.21; 08-08.92; 09.9 67 - - - - - -
Храни, напитки и тютюн 10; 11; 12 68 9.4 - 3.9 - - -
Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост 17 ; 18 69 138.3 - - - - -
Дървен материал и изделия от него - без мебели 16 70 38.2 - - - - -
Строителство 41; 42; 43 71 0.1 - - - - -
Текстил и кожи 13; 14; 15 72 1.8 - - - - -
Други в индустрията 22; 31; 32 73 3.9 - - - - -
Транспортен сектор   74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 166.2 - - - 166.2 -
Железопътен транспорт   75 - - - - - -
Автомобилен транспорт   76 166.2 - - - 166.2 -
Вътрешни полети   77 - - - - - -
Вътрешно корабоплаване   78 - - - - - -
Тръбопроводен транспорт   79 - - - - - -
Други в транспорта   80 - - - - - -
Други сектори   81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 974 3.3 3.9 - - 87.4
Търговия и обществени услуги и други неупоменати 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 82 196.7 3.3 2.7 - - 87.4
Домакинства   83 769.6 - - - - -
Селско и горско стопанство 01; 02 84 7.8 - 1.2 - - -
Рибно стопанство 03 85 - - - - - -
Невключени никъде другаде — (други)   86 - - - - - -
Статистическа разлика   87 = 57 - 58 - 59 -5.4 - - - - -

"-" няма случай
30.11.2018
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Сметки в околната среда и енергетиката“

Лице за контакт

Антония Първанова - нефтени продукти

Иванка Цветкова - електрическа и топлинна енергия

Люба Янева - възобновяеми енергийни източници

Длъжност

държавен експерт

държавен експерт

държавен експерт

Адрес

ул. "П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

aparvanova@nsi.bg

itzvetkova@nsi.bg

lyaneva@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 589

+359 2 9857 590

+359 2 9857 621

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване11 август 2015 г.
Дата на публикуване11 август 2015 г.
Дата на последно актуализиране11 август 2015 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Енергийните баланси на ВЕИ представят данни за ресурсите, преобразуването и крайното потребление на енергия от възобновяеми източници. Енергийните баланси на възобновяемите енергийни продукти са представени в съответствие с методологията на Евростат.

Използвани класификации

· Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003) до 31.12.2007 година;

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 година;

· Номенклатура на енергийните продукти като част от Продпром до 2007 година;

· Номенклатура на енергийните продукти (Проденерджи) от 01.01.2008 година.

Обхват

Включва данни от всички производители, големи вносители и износители, и потребители на първични и преобразувани енергийни продукти от всички икономически дейности, съгласно Регламент 1099/2008 относно статистиката за енергийния сектор, изменен с Регламент 147/2013.

Понятия и дефиниции

Данните се отнасят за възобновяемите енергийни продукти, за които информацията е представена в три основни аспекта:

· Първична енергия;

· Преобразувана енергия;

· Крайно използване на енергия.

Статистическа единица

Не се прилага.

Статистическа съвкупност

Не се прилага.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

От 2007 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Хил. тонове нефтен еквивалент

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно статистиката за енергийния сектор (Приложения А и Б): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1099:20101020:BG:PDF изменен с Регламент 147/2013, който прави актуализации за месечните и годишните статистически данни и заменя всички четири приложения (А-Г):

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:050:0001:0058:BG:PDF

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0164:0173:bg:PDF

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е 30 ноември в годината, следваща отчетната година. Тази дата е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Енергийните баланси на ВЕИ се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Енергетика в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

· Енергийни баланси;

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Енергийните баланси на ВЕИ са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Отраслова статистика - Енергетика - Възобновяеми енергийни източници: http://www.nsi.bg/bg/node/4201

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

Приложения А и Б на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент на Съвета от 22 октомври 2008 година относно статистиката за енергийния сектор, заменени с приложения А и Б на Регламент 147/2013.

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Данните предоставят информация за възобновяемите енергийни продукти, която е съпоставима с другите страни, тъй като е произведена съгласно Методологията на Евростат.

Приложимост
Потребности на потребителите

Информацията се ползва за аналитични, прогнозни и управленски цели от Министерства и други ведомства и организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е налична допълнителна информация за потребители на тeзи данни, тъй като тe са със свободен достъп на интернет сайта на НСИ. Не е провеждано наблюдение за удовлетвореност на потребителите от тези данни.

Пълнота

Данните изцяло покриват изискванията на Регламент 1099/2008 (изменени с Регламент 147/2013) по отношение на обхват на енергийните продукти, структура на потребление.

Точност и надеждност
Обща точност

Статистическите данни са с добра точност и надеждност.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

До 5% грешка, дължаща се на непълен обхват на респондентите, грешно декларирани данни от респондентите – липсващи данни или грешка в мярката. Механизмът на верифициране включва редактиране на данни.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данни от респондентите, използвани за изготвяне на енергийните баланси на ВЕИ се получават до 3 месеца след отчетния период. Анализът, верифицирането, обработката и изготвяне на енергийните баланси на ВЕИ се извършва до края на месец ноември след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се публикуват, съгласно Календара за разпространение (30 ноември след отчетната година).

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се изготвят на национално ниво.

Сравнимост във времето

Данните в целия динамичен ред са изчислени по една методология и са сравними. Няма прекъсване в динамичния ред, първият период в който е 2007 година.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

При установяване на некоректни данни – пропуски или неточности в представените данни от респондентите.

Ревизия на данните - практика

Коригиране на данните.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за разработване на енергийните баланси на ВЕИ са статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма, за възобновяемите енергийни източници от производители, големи вносители и износители и потребители (нефинансови предприятия, съставящи баланс).

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателни наблюдения за възобновяемите енергийни продукти с електронни статистически формуляри:

· Реализация на основни групи суровини, материали, електрическа енергия и горива – по електронна поща;

· Потребление на горива и енергия – онлайн в ИСБС, или на хартия;

· Баланс на енергопреобразуващите процеси – по електронна поща;

· Производство на електроенергия и топлоенергия – по електронна поща;

· Доставки на биогорива – по електронна поща.

Валидиране на данни

Прави се сравнителен анализ на предоставените данни от респондентите, с данни от други статистически наблюдения, с административни данни, както и с данните от предходни периоди.

Обработка на данни

Валидираните данни се агрегират на национално ниво по схемата на енергийните баланси.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX файлов формат: ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • четвъртък, 29 ноември 2018 - 11:00

  През септември 2018 г. спрямо август 2018 г. нараства производството на твърди горива - с 29.7%. Същевременно намалява производството на пропан-бутанови смеси - с 20.0%, дизелово гориво - с 3.5%, и електроенергия - с 9.2%. Производството на безоловен бензин и природен газ остава без изменение.

  През септември 2018 г. спрямо август 2018 г. нарастват доставките на твърди горива - с 28.6%, и  природен газ - с 16.4%. Същевременно намаляват доставките на безоловен бензин - с 14.3%, дизелово гориво - с 8.3%, и електроенергия - с 5.6%. Доставките на пропан-бутанови смеси остават без изменение.

 • вторник, 30 октомври 2018 - 11:00

  През август 2018 г. спрямо юли 2018 г. нараства производството на твърди горива - с 0.9%, дизелово гориво - с 2.4%, и електроенергия - с 4.8%. Същевременно намалява производството на безоловен бензин - с 13.0%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

  През август 2018 г. спрямо юли 2018 г. нарастват доставките на твърди горива - с 0.3%, пропан-бутанови смеси - с 23.7%, безоловен бензин - с 8.9%, дизелово гориво - с 0.9%, и електроенергия - с 1.9%. Същевременно намаляват доставките на природен газ - с 5.4%. 

 • петък, 28 септември 2018 - 11:00

  През юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. нараства производството на пропан-бутанови смеси - с 25.0%, безоловен бензин - със 7.6%, дизелово гориво - с 9.6%, и електроенергия - с 6.3%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 11.8%.

  През юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. нарастват доставките на безоловен бензин - със 7.1%, дизелово гориво - със 7.0%, и електроенергия - с 4.7%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 10.4%, пропан-бутанови смеси - с 11.6%, и природен газ - с 9.7%. 

 • сряда, 29 август 2018 - 11:00

  През юни 2018 г. спрямо май 2018 г. нараства производството на твърди горива - с 28.3%, и електроенергия - с 19.3%. След проведения през март - април 2018 г. планов ремонт на производствени мощности е възстановено производството на нефтени продукти до обичайните нива.

  През юни 2018 г. спрямо май 2018 г. нарастват доставките на твърди горива - с 28.2%, безоловен бензин - с 40.0%, дизелово гориво - с 12.4%, и електроенергия - с 2.5%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 10.4%, и природен газ - с 10.1%.

 • понеделник, 30 юли 2018 - 11:00

  През май 2018 г. спрямо април 2018 г. нараства производството на твърди горива - с 22.8%. След проведения през март - април 2018 г. планов ремонт на производствени мощности бе възстановено производството на нефтени продукти до нива, близки до обичайните. Същевременно намалява производството на електроенергия - с 1.7%.

  През май 2018 г. спрямо април 2018 г. нарастват доставките на твърди горива - с 22.0%, пропан-бутанови смеси - със 17.1%, природен газ - с 3.0%, и електроенергия - с 3.6%. Същевременно намаляват доставките на безоловен бензин - с 30.2%, и дизелово гориво - с 1.1%.

 • петък, 29 юни 2018 - 11:00

  През април 2018 г. спрямо март 2018 г. се наблюдава незначително увеличение на производството на нефтени продукти, което се дължи на продължаващия през този период  планов ремонт на производствени мощности. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 36.1%, и електроенергия - с 25.6%.

  През април 2018 г. спрямо март 2018 г. нарастват доставките на безоловен бензин - с 2.4%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 35.5%, пропан-бутанови смеси - с 4.7%, природен газ - с 39.6%, и електроенергия - с 27.6%. Доставките на дизелово гориво остават без изменение.

 • сряда, 30 май 2018 - 11:00

  През март 2018 г. спрямо февруари 2018 г. нараства производството на твърди горива - с 6.5%, и електроенергия - с 4.9%. Наблюдава се значителен спад в производството на нефтени продукти, който се дължи на проведен планов ремонт на производствени мощности през март 2018 г., като намалява производството на безоловен бензин - с 99.2%, и дизелово гориво - с 87.0%. Няма производство на пропан-бутанови смеси. 

  През март 2018 г. спрямо февруари 2018 г. нарастват доставките на твърди горива - с 4.2%, пропан-бутанови смеси - с 22.9%, безоловен бензин - с 16.7%, и дизелово гориво - с 22.4%. Същевременно намаляват доставките на природен газ - с 5.9%, и електроенергия - с 0.9%.

 • понеделник, 30 април 2018 - 11:00

  През февруари 2018 г. спрямо януари 2018 г. намалява производството на твърди горива - с 21.8%, безоловен бензин - с 19.4%, дизелово гориво - с 31.3%, и електроенергия - с 6.1%. Производството на пропан-бутанови смеси няма изменение.

  През февруари 2018 г. спрямо януари 2018 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 6.1%, безоловен бензин - с 9.1%, и дизелово гориво - с 18.5%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 20.2%, природен газ - с 9.5%, и електроенергия - с 11.7%.

 • петък, 30 март 2018 - 11:00

  През януари 2018 г. спрямо декември 2017 г. нараства производството на електроенергия с 0.5%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 4.1%, безоловен бензин - с 1.2%, и дизелово гориво - с 9.2%. Производството на пропан-бутанови смеси няма изменение.

  През януари 2018 г. спрямо декември 2017 г. нарастват доставките на безоловен бензин - с 3.1%, природен газ - със 7.1%, и електроенергия - с 9.2%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 4.9%, пропан-бутанови смеси - с 21.4%, и дизелово гориво - с 25.3%.

 • сряда, 28 февруари 2018 - 11:00

  През декември 2017 г. спрямо ноември 2017 г. нараства производството на твърди горива - с 6.8%, пропан-бутанови смеси - с 11.1%, безоловен бензин - с 5.2%, дизелово гориво - с 6.7%, и електроенергия - с 2.7%.

  През декември 2017 г. спрямо ноември 2017 г. нарастват доставките на твърди горива - със 7.7%, дизелово гориво - с 1.2%, природен газ - с 10.6%, и електроенергия - със 7.1%. Същевременно намаляват доставките на безоловен бензин с 36.0%. Доставките на пропан-бутанови смеси нямат изменение.

Страници

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2018. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Енергийни баланси 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2016“. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2010 - 2016 година.
   
  Представена е подробна информация за:
 • България 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2017. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Енергийни баланси 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2015”. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2009 - 2015 година.
  Представена е подробна информация за:
 • България 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2016. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Енергийни баланси 2014

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2014”. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2008 - 2014 година.

  Представена е подробна информация за:

Страници