Възобновяеми енергийни източници


Динамичен ред: Energy4.2.xls

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА 2016 ГОДИНА
(Хиляди тонове нефтен еквивалент)
  КИД 2008 Връзки Общо Водна енергия (без ПАВЕЦ) Вятърна енергия Слънчева (фото-волтаична) енергия Слънчева топлинна енергия Геотермална енергия Сметищни отпадъци - възобновяеми
Производство на първична енергия   1 1 563 339 123 119 22 35 -
Възстановени продукти   2 357 - - - - - 29
Внос   3 155 - - - - - -
Изменение на запасите   4 -2 - - - - - -
Износ   5 127 - - - - - -
Морска бункеровка   6 - - - - - - -
Брутно вътрешно потребление   7 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 1 946 339 123 119 22 35 29
Вложено за преобразуване   8 = 9 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 102 - - - - - -
Електроцентрали и топлоцентрали   9 = 10 + 11 98 - - - - - -
Обществени   10 68 - - - - - -
Заводски   11 30 - - - - - -
АЕЦ   12 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране   13 - - - - - - -
Коксуващи предприятия   14 - - - - - - -
Доменни предприятия   15 - - - - - - -
Предприятия за заводски газ   16 - - - - - - -
Рафинерии   17 - - - - - - -
Други   18 4 - - - - - -
Получено от преобразуване   19 = 20 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 2 - - - - - -
Електроцентрали и топлоцентрали   20 = 21 + 22 - - - - - - -
Обществени   21 - - - - - - -
Заводски   22 - - - - - - -
АЕЦ   23 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране   24 - - - - - - -
Коксуващи предприятия   25 - - - - - - -
Доменни предприятия   26 - - - - - - -
Предприятия за заводски газ   27 - - - - - - -
Рафинерии   28 - - - - - - -
Други   29 2 - - - - - -
Размени и трансфери, постъпления   30 = 31 + 32 + 33 -581 -339 -123 -119 - - -
Междупродуктови трансфери   31 -581 -339 -123 -119 - - -
Прекласифицирани продукти   32 - - - - - - -
Постъпления от нефтохимическата промишленост   33 - - - - - - -
Потребление на енергийния сектор   34 = 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 - - - - - - -
Производство и разпределение на електроенергия   35 - - - - - - -
ПАВЕЦ   36 - - - - - - -
Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи   37 - - - - - - -
Производство и разпределение на топлинна енергия   38 - - - - - - -
Добив на въглища   39 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране   40 - - - - - - -
Коксуващи предприятия   41 - - - - - - -
Доменни предприятия   42 - - - - - - -
Предприятия за заводски газ   43 - - - - - - -
Добив на нефт и газ   44 - - - - - - -
Нефтопроводи и газопроводи   45 - - - - - - -
Рафирении   46 - - - - - - -
Други в енергийния сектор   47 - - - - - - -
Загуби при разпределение   48 - - - - - - -
Налично за крайно потребление   49 = 7 - 8 + 19 + 30 - 34 - 48 1 265 - - - 22 35 29
Крайно неенергийно потребление   50 = 51 + 52 - - - - - - -
Химическа промишленост   51 - - - - - - -
Други отрасли   52 - - - - - - -
Крайно енергийно потребление   53 = 54 + 68 + 73 1 265 - - - 23 33 29
Индустрия   54 = 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 254 - - - - - 29
Черна металургия 241; 242; 243; 2451; 2452 55 - - - - - - -
Цветна металургия 244; 2453; 2454 56 - - - - - - -
Химическа промишленост 20; 21 57 1 - - - - - -
Неметални минерални суровини 23 58 29 - - - - - 29
Рудодобивна промишленост 07; 08 59 - - - - - - -
Хранително-вкусова промишленост 10; 11; 12 60 23 - - - - - -
Текстил, кожи и облекло 13; 14; 15 61 2 - - - - - -
Дървен материал и изделия от него - без мебели 16 62 39 - - - - - -
Целулозно-хартиена и полиграфическа промишленост 17 ; 18 63 156 - - - - - -
Машини, метални изделия и оборудване 25; 26; 27; 28 64 - - - - - - -
Превозни средства 29; 30 65 - - - - - - -
Строителство 41; 42; 43 66 - - - - - - -
Други в индустрията 22; 31; 32 67 4 - - - - - -
Транспорт   68 = 69 + 70 + 71 + 72 164 - - - - - -
Железопътен транспорт   69 - - - - - - -
Автомобилен транспорт   70 164 - - - - - -
Въздушен транспорт   71 - - - - - - -
Вътрешен воден транспорт   72 - - - - - - -
Домакинства, търговия, обществени организации и други   73 = 74 + 75 + 76 + 77 847 - - - 23 33 -
Домакинства   74 768 - - - 10 - -
Селско и горско стопанство 01; 02 75 18 - - - - - -
Рибно стопанство 03 76 - - - - - - -
Други 33; 36; 37; 38; 39; 45; 46; 47; 52;...; 99 77 61 - - - 13 33 -
Статистическа разлика   78 = 49-50-53 - - - - -1 2 -

"-" няма случай
"0" величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА 2016 ГОДИНА
(Продължение и край)
(Хиляди тонове нефтен еквивалент)
  КИД 2008 Връзки Общо Дърва за горене, дървени отпадъци и други растителни отпадъци Дървени въглища Сметищен биогаз Биогаз от канализа-ционни утайки Други видове биогаз Течни биогорива
Производство на първична енергия   1 1 563 792 - - 60 - 73
Възстановени продукти   2 357 328 - - - - -
Внос   3 155 34 2 - - - 119
Изменение на запасите   4 -2 -1 - - - - -1
Износ   5 127 97 1 - - - 29
Морска бункеровка   6 - - - - - - -
Брутно вътрешно потребление   7 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 1 946 1 056 1 - 60 - 162
Вложено за преобразуване   8 = 9 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 102 65 - - 37 - -
Електроцентрали и топлоцентрали   9 = 10 + 11 98 61 - - 37 - -
Обществени   10 68 39 - - 29 - -
Заводски   11 30 22 - - 8 - -
АЕЦ   12 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране   13 - - - - - - -
Коксуващи предприятия   14 - - - - - - -
Доменни предприятия   15 - - - - - - -
Предприятия за заводски газ   16 - - - - - - -
Рафинерии   17 - - - - - - -
Други   18 4 4 - - - - -
Получено от преобразуване   19 = 20 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 2 - 2 - - - -
Електроцентрали и топлоцентрали   20 = 21 + 22 - - - - - - -
Обществени   21 - - - - - - -
Заводски   22 - - - - - - -
АЕЦ   23 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране   24 - - - - - - -
Коксуващи предприятия   25 - - - - - - -
Доменни предприятия   26 - - - - - - -
Предприятия за заводски газ   27 - - - - - - -
Рафинерии   28 - - - - - - -
Други   29 2 - 2 - - - -
Размени и трансфери, постъпления   30 = 31 + 32 + 33 -581 - - - - - -
Междупродуктови трансфери   31 -581 - - - - - -
Прекласифицирани продукти   32 - - - - - - -
Постъпления от нефтохимическата промишленост   33 - - - - - - -
Потребление на енергийния сектор   34 = 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 - - - - - - -
Производство и разпределение на електроенергия   35 - - - - - - -
ПАВЕЦ   36 - - - - - - -
Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи   37 - - - - - - -
Производство и разпределение на топлинна енергия   38 - - - - - - -
Добив на въглища   39 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране   40 - - - - - - -
Коксуващи предприятия   41 - - - - - - -
Доменни предприятия   42 - - - - - - -
Предприятия за заводски газ   43 - - - - - - -
Добив на нефт и газ   44 - - - - - - -
Нефтопроводи и газопроводи   45 - - - - - - -
Рафирении   46 - - - - - - -
Други в енергийния сектор   47 - - - - - - -
Загуби при разпределение   48 - - - - - - -
Налично за крайно потребление   49 = 7 - 8 + 19 + 30 - 34 - 48 1 265 991 3 - 23 - 162
Крайно неенергийно потребление   50 = 51 + 52 - - - - - - -
Химическа промишленост   51 - - - - - - -
Други отрасли   52 - - - - - - -
Крайно енергийно потребление   53 = 54 + 68 + 73 1 265 991 3 - 22 - 164
Индустрия   54 = 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 254 225 - - - - -
Черна металургия 241; 242; 243; 2451; 2452 55 - - - - - - -
Цветна металургия 244; 2453; 2454 56 - - - - - - -
Химическа промишленост 20; 21 57 1 1 - - - - -
Неметални минерални суровини 23 58 29 - - - - - -
Рудодобивна промишленост 07; 08 59 - - - - - - -
Хранително-вкусова промишленост 10; 11; 12 60 23 23 - - - - -
Текстил, кожи и облекло 13; 14; 15 61 2 2 - - - - -
Дървен материал и изделия от него - без мебели 16 62 39 39 - - - - -
Целулозно-хартиена и полиграфическа промишленост 17 ; 18 63 156 156 - - - - -
Машини, метални изделия и оборудване 25; 26; 27; 28 64 - - - - - - -
Превозни средства 29; 30 65 - - - - - - -
Строителство 41; 42; 43 66 - - - - - - -
Други в индустрията 22; 31; 32 67 4 4 - - - - -
Транспорт   68 = 69 + 70 + 71 + 72 164 - - - - - 164
Железопътен транспорт   69 - - - - - - -
Автомобилен транспорт   70 164 - - - - - 164
Въздушен транспорт   71 - - - - - - -
Вътрешен воден транспорт   72 - - - - - - -
Домакинства, търговия, обществени организации и други   73 = 74 + 75 + 76 + 77 847 766 3 - 22 - -
Домакинства   74 768 758 - - - - -
Селско и горско стопанство 01; 02 75 18 3 - - 15 - -
Рибно стопанство 03 76 - - - - - - -
Други 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 77 61 5 3 - 7 - -
Статистическа разлика   78 = 49-50-53 - - - - 1 - -2

"-" няма случай
"0" величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
30.11.2017
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Сметки в околната среда и енергетиката“

Лице за контакт

Антония Първанова - нефтени продукти

Иванка Цветкова - електрическа и топлинна енергия

Люба Янева - възобновяеми енергийни източници

Длъжност

държавен експерт

държавен експерт

държавен експерт

Адрес

ул. "П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

aparvanova@nsi.bg

itzvetkova@nsi.bg

lyaneva@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 589

+359 2 9857 590

+359 2 9857 621

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване11 август 2015 г.
Дата на публикуване11 август 2015 г.
Дата на последно актуализиране11 август 2015 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Енергийните баланси на ВЕИ представят данни за ресурсите, преобразуването и крайното потребление на енергия от възобновяеми източници. Енергийните баланси на възобновяемите енергийни продукти са представени в съответствие с методологията на Евростат.

Използвани класификации

· Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003) до 31.12.2007 година;

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 година;

· Номенклатура на енергийните продукти като част от Продпром до 2007 година;

· Номенклатура на енергийните продукти (Проденерджи) от 01.01.2008 година.

Обхват

Включва данни от всички производители, големи вносители и износители, и потребители на първични и преобразувани енергийни продукти от всички икономически дейности, съгласно Регламент 1099/2008 относно статистиката за енергийния сектор, изменен с Регламент 147/2013.

Понятия и дефиниции

Данните се отнасят за възобновяемите енергийни продукти, за които информацията е представена в три основни аспекта:

· Първична енергия;

· Преобразувана енергия;

· Крайно използване на енергия.

Статистическа единица

Не се прилага.

Статистическа съвкупност

Не се прилага.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

От 2007 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Хил. тонове нефтен еквивалент

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно статистиката за енергийния сектор (Приложения А и Б): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1099:20101020:BG:PDF изменен с Регламент 147/2013, който прави актуализации за месечните и годишните статистически данни и заменя всички четири приложения (А-Г):

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:050:0001:0058:BG:PDF

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0164:0173:bg:PDF

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е 30 ноември в годината, следваща отчетната година. Тази дата е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Енергийните баланси на ВЕИ се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Енергетика в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

· Енергийни баланси;

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Енергийните баланси на ВЕИ са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Отраслова статистика - Енергетика - Възобновяеми енергийни източници: http://www.nsi.bg/bg/node/4201

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

Приложения А и Б на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент на Съвета от 22 октомври 2008 година относно статистиката за енергийния сектор, заменени с приложения А и Б на Регламент 147/2013.

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Данните предоставят информация за възобновяемите енергийни продукти, която е съпоставима с другите страни, тъй като е произведена съгласно Методологията на Евростат.

Приложимост
Потребности на потребителите

Информацията се ползва за аналитични, прогнозни и управленски цели от Министерства и други ведомства и организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е налична допълнителна информация за потребители на тeзи данни, тъй като тe са със свободен достъп на интернет сайта на НСИ. Не е провеждано наблюдение за удовлетвореност на потребителите от тези данни.

Пълнота

Данните изцяло покриват изискванията на Регламент 1099/2008 (изменени с Регламент 147/2013) по отношение на обхват на енергийните продукти, структура на потребление.

Точност и надеждност
Обща точност

Статистическите данни са с добра точност и надеждност.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

До 5% грешка, дължаща се на непълен обхват на респондентите, грешно декларирани данни от респондентите – липсващи данни или грешка в мярката. Механизмът на верифициране включва редактиране на данни.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данни от респондентите, използвани за изготвяне на енергийните баланси на ВЕИ се получават до 3 месеца след отчетния период. Анализът, верифицирането, обработката и изготвяне на енергийните баланси на ВЕИ се извършва до края на месец ноември след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се публикуват, съгласно Календара за разпространение (30 ноември след отчетната година).

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се изготвят на национално ниво.

Сравнимост във времето

Данните в целия динамичен ред са изчислени по една методология и са сравними. Няма прекъсване в динамичния ред, първият период в който е 2007 година.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

При установяване на некоректни данни – пропуски или неточности в представените данни от респондентите.

Ревизия на данните - практика

Коригиране на данните.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за разработване на енергийните баланси на ВЕИ са статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма, за възобновяемите енергийни източници от производители, големи вносители и износители и потребители (нефинансови предприятия, съставящи баланс).

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателни наблюдения за възобновяемите енергийни продукти с електронни статистически формуляри:

· Реализация на основни групи суровини, материали, електрическа енергия и горива – по електронна поща;

· Потребление на горива и енергия – онлайн в ИСБС, или на хартия;

· Баланс на енергопреобразуващите процеси – по електронна поща;

· Производство на електроенергия и топлоенергия – по електронна поща;

· Доставки на биогорива – по електронна поща.

Валидиране на данни

Прави се сравнителен анализ на предоставените данни от респондентите, с данни от други статистически наблюдения, с административни данни, както и с данните от предходни периоди.

Обработка на данни

Валидираните данни се агрегират на национално ниво по схемата на енергийните баланси.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX файлов формат: ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • петък, 28 септември 2018 - 11:00

  През юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. нараства производството на пропан-бутанови смеси - с 25.0%, безоловен бензин - със 7.6%, дизелово гориво - с 9.6%, и електроенергия - с 6.3%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 11.8%.

  През юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. нарастват доставките на безоловен бензин - със 7.1%, дизелово гориво - със 7.0%, и електроенергия - с 4.7%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 10.4%, пропан-бутанови смеси - с 11.6%, и природен газ - с 9.7%. 

 • сряда, 29 август 2018 - 11:00

  През юни 2018 г. спрямо май 2018 г. нараства производството на твърди горива - с 28.3%, и електроенергия - с 19.3%. След проведения през март - април 2018 г. планов ремонт на производствени мощности е възстановено производството на нефтени продукти до обичайните нива.

  През юни 2018 г. спрямо май 2018 г. нарастват доставките на твърди горива - с 28.2%, безоловен бензин - с 40.0%, дизелово гориво - с 12.4%, и електроенергия - с 2.5%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 10.4%, и природен газ - с 10.1%.

 • понеделник, 30 юли 2018 - 11:00

  През май 2018 г. спрямо април 2018 г. нараства производството на твърди горива - с 22.8%. След проведения през март - април 2018 г. планов ремонт на производствени мощности бе възстановено производството на нефтени продукти до нива, близки до обичайните. Същевременно намалява производството на електроенергия - с 1.7%.

  През май 2018 г. спрямо април 2018 г. нарастват доставките на твърди горива - с 22.0%, пропан-бутанови смеси - със 17.1%, природен газ - с 3.0%, и електроенергия - с 3.6%. Същевременно намаляват доставките на безоловен бензин - с 30.2%, и дизелово гориво - с 1.1%.

 • петък, 29 юни 2018 - 11:00

  През април 2018 г. спрямо март 2018 г. се наблюдава незначително увеличение на производството на нефтени продукти, което се дължи на продължаващия през този период  планов ремонт на производствени мощности. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 36.1%, и електроенергия - с 25.6%.

  През април 2018 г. спрямо март 2018 г. нарастват доставките на безоловен бензин - с 2.4%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 35.5%, пропан-бутанови смеси - с 4.7%, природен газ - с 39.6%, и електроенергия - с 27.6%. Доставките на дизелово гориво остават без изменение.

 • сряда, 30 май 2018 - 11:00

  През март 2018 г. спрямо февруари 2018 г. нараства производството на твърди горива - с 6.5%, и електроенергия - с 4.9%. Наблюдава се значителен спад в производството на нефтени продукти, който се дължи на проведен планов ремонт на производствени мощности през март 2018 г., като намалява производството на безоловен бензин - с 99.2%, и дизелово гориво - с 87.0%. Няма производство на пропан-бутанови смеси. 

  През март 2018 г. спрямо февруари 2018 г. нарастват доставките на твърди горива - с 4.2%, пропан-бутанови смеси - с 22.9%, безоловен бензин - с 16.7%, и дизелово гориво - с 22.4%. Същевременно намаляват доставките на природен газ - с 5.9%, и електроенергия - с 0.9%.

 • понеделник, 30 април 2018 - 11:00

  През февруари 2018 г. спрямо януари 2018 г. намалява производството на твърди горива - с 21.8%, безоловен бензин - с 19.4%, дизелово гориво - с 31.3%, и електроенергия - с 6.1%. Производството на пропан-бутанови смеси няма изменение.

  През февруари 2018 г. спрямо януари 2018 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 6.1%, безоловен бензин - с 9.1%, и дизелово гориво - с 18.5%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 20.2%, природен газ - с 9.5%, и електроенергия - с 11.7%.

 • петък, 30 март 2018 - 11:00

  През януари 2018 г. спрямо декември 2017 г. нараства производството на електроенергия с 0.5%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 4.1%, безоловен бензин - с 1.2%, и дизелово гориво - с 9.2%. Производството на пропан-бутанови смеси няма изменение.

  През януари 2018 г. спрямо декември 2017 г. нарастват доставките на безоловен бензин - с 3.1%, природен газ - със 7.1%, и електроенергия - с 9.2%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 4.9%, пропан-бутанови смеси - с 21.4%, и дизелово гориво - с 25.3%.

 • сряда, 28 февруари 2018 - 11:00

  През декември 2017 г. спрямо ноември 2017 г. нараства производството на твърди горива - с 6.8%, пропан-бутанови смеси - с 11.1%, безоловен бензин - с 5.2%, дизелово гориво - с 6.7%, и електроенергия - с 2.7%.

  През декември 2017 г. спрямо ноември 2017 г. нарастват доставките на твърди горива - със 7.7%, дизелово гориво - с 1.2%, природен газ - с 10.6%, и електроенергия - със 7.1%. Същевременно намаляват доставките на безоловен бензин с 36.0%. Доставките на пропан-бутанови смеси нямат изменение.

 • вторник, 30 януари 2018 - 11:00

  През ноември 2017 г. спрямо октомври 2017 г. нараства производството на дизелово гориво - със 7.6%, и електроенергия - със 17.3%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 16.7%, и пропан-бутанови смеси - с 10.0%. Производството на безоловен бензин остава без изменение.

  През ноември 2017 г. спрямо октомври 2017 г. нарастват доставките на безоловен бензин - с 35.1%, природен газ - с 33.1%, и електроенергия - с 11.5%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 16.2%, пропан-бутанови смеси - с 6.7%, и дизелово гориво - с 22.3%.

 • петък, 29 декември 2017 - 11:00

  През октомври 2017 г. спрямо септември 2017 г. нараства производството на твърди горива - с 13.0%, безоловен бензин - с 0.7%, и електроенергия - с 0.2%. Същевременно намалява производството на дизелово гориво - с 6.3%, и природен газ - с 25.0%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

  През октомври 2017 г. спрямо септември 2017 г. нарастват доставките на твърди горива - с 12.7%, пропан-бутанови смеси - с 2.3%, дизелово гориво - с 1.4%, природен газ - с 33.3%, и електроенергия - с 9.7%. Същевременно намаляват доставките на безоловен бензин - с 33.9%. 

Страници

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2018. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Енергийни баланси 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2016“. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2010 - 2016 година.
   
  Представена е подробна информация за:
 • България 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2017. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Енергийни баланси 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2015”. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2009 - 2015 година.
  Представена е подробна информация за:
 • България 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2016. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Енергийни баланси 2014

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2014”. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2008 - 2014 година.

  Представена е подробна информация за:

Страници