Общ енергиен баланс


Динамичен ред: Energy4.1.xls

ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС ЗА 2015 ГОДИНА
(Хиляди тонове нефтен еквивалент)
  КИД 2008 Връзки Общо Въглища Горива от въглища Природен газ Нефт, нефтени дестилати, кондензати от природен газ и добавки за рафинериите Нефто-продукти Възобно-вяеми горива и отпадъци (вкл. невъзобно-вяемите отпадъци)
Производство на първична енергия   1 11 509 5 831 0 84 126 0 871
Възстановени продукти   2 416 8 0 0 0 4 404
Внос   3 12 762 704 52 2 519 6 742 2 241 139
Изменение на запасите   4 -135 -13 19 -7 -41 -69 -24
Износ   5 5 930 15 0 2 0 4 484 154
Морска бункеровка   6 86 0 0 0 0 86 0
Брутно вътрешно потребление   7 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 18 536 6 515 71 2 594 6 727 -2 394 1 236
Вложено за преобразуване   8 = 9 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 18 450 6 143 297 948 6 910 171 58
Електроцентрали и топлоцентрали   9 = 10 + 11 7 146 5 781 297 832 0 171 53
Обществени   10 7 067 5 781 297 797 0 169 23
Заводски   11 79 0 0 35 0 2 30
АЕЦ   12 3 911 0 0 0 0 0 0
Предприятия за брикетиране   13 362 362 0 0 0 0 0
Коксуващи предприятия   14 0 0 0 0 0 0 0
Доменни предприятия   15 0 0 0 0 0 0 0
Предприятия за заводски газ   16 0 0 0 0 0 0 0
Рафинерии   17 7 026 0 0 116 6 910 0 0
Други   18 5 0 0 0 0 0 5
Получено от преобразуване   19 = 20 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 11 705 0 300 0 0 6 741 3
Електроцентрали и топлоцентрали   20 = 21 + 22 3 324 0 0 0 0 0 0
Обществени   21 3 240 0 0 0 0 0 0
Заводски   22 84 0 0 0 0 0 0
АЕЦ   23 1 337 0 0 0 0 0 0
Предприятия за брикетиране   24 300 0 300 0 0 0 0
Коксуващи предприятия   25 0 0 0 0 0 0 0
Доменни предприятия   26 0 0 0 0 0 0 0
Предприятия за заводски газ   27 0 0 0 0 0 0 0
Рафинерии   28 6 741 0 0 0 0 6 741 0
Други   29 3 0 0 0 0 0 3
Размени и трансфери, постъпления   30 = 31 + 32 + 33 0 0 0 0 164 -163 0
Междупродуктови трансфери   31 -1 0 0 0 0 0 0
Прекласифицирани продукти   32 1 0 0 0 164 -163 0
Постъпления от нефтохимическата промишленост   33 0 0 0 0 0 0 0
Потребление на енергийния сектор   34 = 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 1 304 1 1 190 0 359 0
Производство и разпределение на електроенергия   35 470 0 0 0 0 0 0
ПАВЕЦ   36 20 0 0 0 0 0 0
Производство и разпределение на топлинна енергия   37 17 0 0 0 0 0 0
Добив на въглища   38 69 1 1 0 0 0 0
Предприятия за брикетиране   39 130 0 0 0 0 0 0
Коксуващи и доменни предприятия   40 0 0 0 0 0 0 0
Добив на нефт и газ   41 1 0 0 1 0 0 0
Нефтопроводи и газопроводи   42 149 0 0 147 0 0 0
Рафирении   43 448 0 0 42 0 359 0
Други в енергийния сектор   44 0 0 0 0 0 0 0
Загуби при разпределение   45 490 10 0 13 0 2 0
Налично за крайно потребление   46 = 7 - 8 + 19 + 30 - 34 - 45 9 997 361 73 1 443 -19 3 652 1 181
Крайно неенергийно потребление   47 = 48 + 49 605 8 46 272 0 279 0
Химическа промишленост   48 310 0 0 272 0 38 0
Други отрасли   49 295 8 46 0 0 241 0
Крайно енергийно потребление   50 = 51 + 65 + 70 9 367 320 26 1 165 0 3 371 1 180
Индустрия   51 = 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 2 701 177 5 917 0 177 287
Черна металургия 241; 242; 243; 2451; 2452 52 110 0 0 49 0 0 0
Цветна металургия 244; 2453; 2454 53 133 0 1 32 0 13 0
Химическа промишленост 20; 21 54 872 100 4 319 0 15 10
Неметални минерални суровини 23 55 533 73 0 252 0 91 41
Рудодобивна промишленост 07; 08 56 116 0 0 19 0 5 0
Хранително-вкусова промишленост 10; 11; 12 57 246 1 0 93 0 10 27
Текстил, кожи и облекло 13; 14; 15 58 65 3 0 18 0 1 4
Дървен материал и изделия от него - без мебели 16 59 62 0 0 4 0 0 40
Целулозно-хартиена и полиграфическа промишленост 17 ; 18 60 243 0 0 46 0 0 162
Машини, метални изделия и оборудване 25; 26; 27; 28 61 125 0 0 38 0 6 0
Превозни средства 29; 30 62 17 0 0 7 0 0 0
Строителство 41; 42; 43 63 86 0 0 27 0 36 0
Други в индустрията 22; 31; 32 64 93 0 0 13 0 0 3
Транспорт   65 = 66 + 67 + 68 + 69 3 255 0 0 92 0 2 988 147
Железопътен транспорт   66 39 0 0 0 0 16 0
Автомобилен транспорт   67 3 026 0 0 92 0 2 782 147
Въздушен транспорт   68 190 0 0 0 0 190 0
Вътрешен воден транспорт   69 0 0 0 0 0 0 0
Домакинства, търговия, обществени организации и други   70 = 71 + 72 + 73 + 74 3 411 143 21 156 0 206 746
Домакинства   71 2 213 131 21 52 0 35 716
Селско и горско стопанство 01; 02 72 188 7 0 15 0 132 12
Рибно стопанство 03 73 0 0 0 0 0 0 0
Други 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 74 1 010 5 0 89 0 39 18
Статистическа разлика   75 = 46 - 47 - 50 25 33 1 6 -19 2 1

"-" няма случай
1 Данните са изготвени по оценка на публично достъпна информация от "Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България, 2016" на Министерството на енергетиката.
ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС ЗА 2015 ГОДИНА
(Продължение и край)
(Хиляди тонове нефтен еквивалент)
  КИД 2008 Връзки Общо Топлинна енергия от ВЕИ Електрическа енергия (без ПАВЕЦ) от ВЕИ Ядрена енергия Топлинна енергия Електрическа енергия
Производство на първична енергия   1 11 509 55 731 3 911 0 0
Възстановени продукти   2 416 0 0 0 0 0
Внос   3 12 762 0 0 0 0 365
Изменение на запасите   4 -135 0 0 0 0 0
Износ   5 5 930 0 0 0 0 1 275
Морска бункеровка   6 86 0 0 0 0 0
Брутно вътрешно потребление   7 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 18 536 55 731 3 911 0 -910
Вложено за преобразуване   8 = 9 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 18 450 0 0 3 911 12 0
Електроцентрали и топлоцентрали   9 = 10 + 11 7 146 0 0 0 12 0
Обществени   10 7 067 0 0 0 0 0
Заводски   11 79 0 0 0 12 0
АЕЦ   12 3 911 0 0 3 911 0 0
Предприятия за брикетиране   13 362 0 0 0 0 0
Коксуващи предприятия   14 0 0 0 0 0 0
Доменни предприятия   15 0 0 0 0 0 0
Предприятия за заводски газ   16 0 0 0 0 0 0
Рафинерии   17 7 026 0 0 0 0 0
Други   18 5 0 0 0 0 0
Получено от преобразуване   19 = 20 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 11 705 0 0 0 1 202 3 459
Електроцентрали и топлоцентрали   20 = 21 + 22 3 324 0 0 0 1 187 2 137
Обществени   21 3 240 0 0 0 1 136 2 104
Заводски   22 84 0 0 0 51 33
АЕЦ   23 1 337 0 0 0 15 1 322
Предприятия за брикетиране   24 300 0 0 0 0 0
Коксуващи предприятия   25 0 0 0 0 0 0
Доменни предприятия   26 0 0 0 0 0 0
Предприятия за заводски газ   27 0 0 0 0 0 0
Рафинерии   28 6 741 0 0 0 0 0
Други   29 3 0 0 0 0 0
Размени и трансфери, постъпления   30 = 31 + 32 + 33 0 0 -731 0 0 730
Междупродуктови трансфери   31 -1 0 -731 0 0 730
Прекласифицирани продукти   32 1 0 0 0 0 0
Постъпления от нефтохимическата промишленост   33 0 0 0 0 0 0
Потребление на енергийния сектор   34 = 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 1 304 0 0 0 232 521
Производство и разпределение на електроенергия   35 470 0 0 0 82 388
ПАВЕЦ   36 20 0 0 0 0 20
Производство и разпределение на топлинна енергия   37 17 0 0 0 10 7
Добив на въглища   38 69 0 0 0 14 53
Предприятия за брикетиране   39 130 0 0 0 126 4
Коксуващи и доменни предприятия   40 0 0 0 0 0 0
Добив на нефт и газ   41 1 0 0 0 0 0
Нефтопроводи и газопроводи   42 149 0 0 0 0 2
Рафирении   43 448 0 0 0 0 47
Други в енергийния сектор   44 0 0 0 0 0 0
Загуби при разпределение   45 490 0 0 0 140 325
Налично за крайно потребление   46 = 7 - 8 + 19 + 30 - 34 - 45 9 997 55 0 0 818 2 433
Крайно неенергийно потребление   47 = 48 + 49 605 0 0 0 0 0
Химическа промишленост   48 310 0 0 0 0 0
Други отрасли   49 295 0 0 0 0 0
Крайно енергийно потребление   50 = 51 + 65 + 70 9 367 55 0 0 817 2 433
Индустрия   51 = 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 2 701 0 0 0 369 769
Черна металургия 241; 242; 243; 2451; 2452 52 110 0 0 0 0 61
Цветна металургия 244; 2453; 2454 53 133 0 0 0 13 74
Химическа промишленост 20; 21 54 872 0 0 0 310 114
Неметални минерални суровини 23 55 533 0 0 0 0 76
Рудодобивна промишленост 07; 08 56 116 0 0 0 0 92
Хранително-вкусова промишленост 10; 11; 12 57 246 0 0 0 12 103
Текстил, кожи и облекло 13; 14; 15 58 65 0 0 0 7 32
Дървен материал и изделия от него - без мебели 16 59 62 0 0 0 0 18
Целулозно-хартиена и полиграфическа промишленост 17 ; 18 60 243 0 0 0 0 35
Машини, метални изделия и оборудване 25; 26; 27; 28 61 125 0 0 0 0 81
Превозни средства 29; 30 62 17 0 0 0 0 10
Строителство 41; 42; 43 63 86 0 0 0 1 22
Други в индустрията 22; 31; 32 64 93 0 0 0 26 51
Транспорт   65 = 66 + 67 + 68 + 69 3 255 0 0 0 0 28
Железопътен транспорт   66 39 0 0 0 0 23
Автомобилен транспорт   67 3 026 0 0 0 0 5
Въздушен транспорт   68 190 0 0 0 0 0
Вътрешен воден транспорт   69 0 0 0 0 0 0
Домакинства, търговия, обществени организации и други   70 = 71 + 72 + 73 + 74 3 411 55 0 0 448 1 636
Домакинства   71 2 213 10 0 0 333 915
Селско и горско стопанство 01; 02 72 188 0 0 0 3 19
Рибно стопанство 03 73 0 0 0 0 0 0
Други 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 74 1 010 45 0 0 112 702
Статистическа разлика   75 = 46 - 47 - 50 25 0 0 0 1 0

"-" няма случай
1 Данните са изготвени по оценка на публично достъпна информация от "Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България, 2016" на Министерството на енергетиката.
16.01.2017
ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Сметки в околната среда и енергетиката“

Лице за контакт

Антония Първанова – нефт и нефтени продукти

Иванка Цветкова – електрическа и топлинна енергия

Ивета Минкова - природен газ

Люба Янева - възобновяеми енергийни източници

Ирина Денчева – въглища и продукти от тях

Длъжност

държавен експерт

държавен експерт

главен експерт

държавен експерт

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

aparvanova@nsi.bg

itzvetkova@nsi.bg

iminkova@nsi.bg

lyaneva@nsi.bg

idencheva@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 589

+359 2 9857 590

+359 2 9857 191

+359 2 9857 621

+359 2 9857 625

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване11 август 2015 г.
Дата на публикуване11 август 2015 г.
Дата на последно актуализиране11 август 2015 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Общият енергиен баланс представя данни за ресурсите, преобразуването и крайното потребление на енергийни продукти. Общият енергиен баланс включва подробни показатели за използваните горива и получените горива и енергия при процесите на преобразуване - в електрическите централи, топлоцентралите, нефтените рафинерии, коксовите и доменните предприятия, предприятията за брикетиране на въглища. Крайното потребление на енергийните продукти е показано за енергийно и неенергийно използване. Енергийното използване е представено по групи икономически дейности (съгласно използваната структура от Евростат) с оглед възможност за сравнение с други страни.

Използвани класификации

· Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003) до 31.12.2007 година;

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 година;

· Номенклатура на енергийните продукти като част от Продпром до 2007 година;

· Номенклатура на енергийните продукти (Проденерджи) от 01.01.2008 година.

Обхват

Включва данни от всички производители, големи вносители и износители, и потребители на първични и преобразувани енергийни продукти от всички икономически дейности, съгласно Регламент по енергийна статистика.

Понятия и дефиниции

Данните се отнасят за агрегирани групи енергийни продукти, за всяка от които е представена информация в три основни аспекта:

· Първична енергия;

· Преобразувана енергия;

· Крайно използване на енергия (енергийно и неенергийно).

Статистическа единица

Не се прилага.

Статистическа съвкупност

Не се прилага.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

От 2001 година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Хил. тонове нефтен еквивалент

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно статистиката за енергийния сектор (Приложения А и Б): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1099:20101020:BG:PDF , изменен с Регламент 147/2013, който прави актуализации за месечните и годишните статистически данни и заменя всички четири приложения (А-Г): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:050:0001:0058:BG:PDF

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0164:0173:bg:PDF

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е 30 ноември в годината, следваща отчетната година. Тази дата е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Общият енергиен баланс на страната се публикува на интернет сайта на НСИ в рубрика Енергетика в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

· Енергийни баланси;

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Общият енергиен баланс на страната е достъпен за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Отраслова статистика - Енергетика - Общ енергиен баланс: http://www.nsi.bg/bg/node/4194

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

Приложения А и Б на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент на Съвета от 22 октомври 2008 година относно статистиката за енергийния сектор, заменени с приложения А и Б на Регламент 147/2013.

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Данните предоставят агрегирана информация за енергийните продукти, която е съпоставима с другите страни, тъй като е произведена съгласно Методологията на Евростат (на Регламент 147/2013, Приложения А и Б).

Приложимост
Потребности на потребителите

Информацията се ползва за аналитични, прогнозни и управленски цели от Министерства и други ведомства и организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е налична допълнителна информация за потребители на тeзи данни, тъй като тe са със свободен достъп на интернет сайта на НСИ. Не е провеждано наблюдение за удовлетвореност на потребителите от тези данни.

Пълнота

Данните изцяло покриват изискванията на Регламент 1099/2008 (изменени с Регламент 147/2013) по отношение на обхват на енергийните продукти, структура на потребление.

Точност и надеждност
Обща точност

Статистическите данни са с добра точност и надеждност.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

До 5% грешка, дължаща се на непълен обхват на респондентите, грешно декларирани данни от респондентите – липсващи данни или грешка в мярката. Механизмът на верифициране включва редактиране на данни.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данни от респондентите, използвани за изготвяне на общия енергиен баланс се получават до 3 месеца след отчетния период. Анализът, верифицирането, обработката и изготвяне на общ енергиен баланс за страната се извършва до края на месец ноември след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се публикуват, съгласно Календара за разпространение (30 ноември след отчетната година).

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се изготвят на национално ниво.

Сравнимост във времето

Данните в целия динамичен ред са изчислени по една методология и са сравними. Няма прекъсване в динамичния ред, първият период в който е 2001 година.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

При установяване на некоректни данни – пропуски или неточности в представените данни от респондентите.

Ревизия на данните - практика

Коригиране на данните.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за разработване на общ енергиен баланс на страната са специализирани статистически изследвания (включени в Националната статистическа програма) за енергийните продукти от производители, големи вносители и износители и потребители (нефинансови предприятия, съставящи баланс).

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателни наблюдения за енергийните продукти с електронни статистически формуляри:

· Реализация на основни групи суровини, материали, ел. енергия и горива – по електронна поща;

· Потребление на горива и енергия – онлайн в ИСБС или на хартия;

· Баланс на енергопреобразуващите процеси – по електронна поща;

· Производство на електроенергия и топлоенергия – по електронна поща;

· Доставки на биогорива – по електронна поща.

Валидиране на данни

Прави се сравнителен анализ на предоставените данни от респондентите, с данни от други статистически наблюдения, с административни данни, както и с данните от предходни периоди.

Обработка на данни

Валидираните данни се агрегират по схемата на общия енергиен баланс.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX файлов формат: ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • понеделник, 30 октомври 2017 - 11:00

  През август 2017 г. спрямо юли 2017 г. нараства производството на твърди горива - с 4.4%, безоловен бензин - с 1.3%, дизелово гориво - с 2.2%, и електроенергия - с 1.9%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

  През август 2017 г. спрямо юли 2017 г. нарастват доставките на твърди горива - с 3.3%, пропан-бутанови смеси - с 15.9%, безоловен бензин - с 37.8%, дизелово гориво - с 24.1%, и електроенергия - с 0.7%. Същевременно намаляват доставките на природен газ - с 5.6%.  

 • петък, 29 септември 2017 - 11:00

  През юли 2017 г. спрямо юни 2017 г. нараства производството на твърди горива - с 3.7%, пропан-бутанови смеси - с 10.0%, безоловен бензин - с 1.9%, и електроенергия - с 12.1%. Същевременно намалява производството на дизелово гориво - с 0.4%, и природен газ - с 16.7%.

  През юли 2017 г. спрямо юни 2017 г. нарастват доставките на твърди горива - с 4.7%, и електроенергия - с 6.1%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 8.3%, безоловен бензин - с 28.8%, дизелово гориво - с 10.8%, и природен газ - с 16.9%. 

 • вторник, 29 август 2017 - 11:00

  През юни 2017 г. спрямо май 2017 г. нараства производството на електроенергия с 3.7%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 12.8%, пропан-бутанови смеси - с 9.1%, безоловен бензин - с 3.1%, дизелово гориво - с 4.9%, и природен газ - с 33.3%.

  През юни 2017 г. спрямо май 2017 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 6.7%, безоловен бензин - с 10.6%, и дизелово гориво - с 26.6%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 13.4%, природен газ - с 3.2%, и електроенергия - с 0.2%.

 • петък, 28 юли 2017 - 11:00

  През май 2017 г. спрямо април 2017 г. нараства производството на твърди горива - с 21.0%, безоловен бензин - с 1.9%, и дизелово гориво - с 11.3%. Същевременно намалява производството на електроенергия - с 6.4%, а производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

  През май 2017 г. спрямо април 2017 г. нарастват доставките на твърди горива - с 20.9%, и безоловен бензин - с 14.6%. Същевременно намаляват доставките на дизелово гориво - с 16.8%, природен газ - с 15.7%, и електроенергия - с 8.6%. Доставките на пропан-бутанови смеси остават без изменение.

 • четвъртък, 29 юни 2017 - 11:00

  През април 2017 г. спрямо март 2017 г. нараства производството на пропан-бутанови смеси - с 22.2%, безоловен бензин - с 26.6%, дизелово гориво - с 39.7%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 1.3%, природен газ - с 10.0%, и електроенергия - с 13.4%.

  През април 2017 г. спрямо март 2017 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 18.4%, безоловен бензин - с 2.5%, и дизелово гориво - със 17.8%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 2.0%, природен газ - със 17.1%, и електроенергия - с 10.3%.

 • вторник, 30 май 2017 - 11:00

  През март 2017 г. спрямо февруари 2017 г. намалява производството на твърди горива - с 31.4%, безоловен бензин - със 17.9%, дизелово гориво - с 23.3%, природен газ - с 9.1%, и електроенергия - с 2.5%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

  През март 2017 г. спрямо февруари 2017 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 15.2%, безоловен бензин - с 33.3%, и дизелово гориво - с 12.9%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 29.8%, природен газ - с 13.2%, и електроенергия - с 10.2%. 

 • петък, 28 април 2017 - 11:00

  През февруари 2017 г. спрямо януари 2017 г. нараства производството на твърди горива с 4.4%. Същевременно намалява производството на пропан-бутанови смеси - с 10.0%, безоловен бензин - с 8.5%, дизелово гориво - с 6.3%, природен газ - с 8.3%, и електроенергия - с 13.8%.

  През февруари 2017 г. спрямо януари 2017 г. нарастват доставките на твърди горива - с 3.0%, и  дизелово гориво - с 13.9%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 13.2%, безоловен бензин - с 21.1%, природен газ - с 22.6%, и електроенергия - с 18.0%.

 • петък, 31 март 2017 - 11:00

  През януари 2017 г. спрямо декември 2016 г. нараства производството на електроенергия с 3.5%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 5.0%, безоловен бензин - с 8.3%, дизелово гориво - с 6.9%, природен газ - с 20.0%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

  През януари 2017 г. спрямо декември 2016 г. нарастват доставките на природен газ - с 15.8%, и електроенергия - с 15.2%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 4.4%, пропан-бутанови смеси - с 13.6%, безоловен бензин - с 24.0%, и дизелово гориво - с 27.4%.

 • вторник, 28 февруари 2017 - 11:00

  През декември 2016 г. спрямо ноември 2016 г. нараства производството на твърди горива - с 1.0%, пропан-бутанови смеси - с 11.1%, безоловен бензин - със 7.1%, природен газ - с 36.4%, и електроенергия - с 18.1%. Същевременно намалява производството на дизелово гориво с 0.7%.

  През декември 2016 г. спрямо ноември 2016 г. нарастват доставките на твърди горива - с 0.3%, пропан-бутанови смеси - с 4.8%, безоловен бензин - с 35.1%, природен газ - с 21.3%, и електроенергия - с 18.7%. Същевременно намаляват доставките на дизелово гориво с 13.0%. 

 • понеделник, 30 януари 2017 - 11:00

  През ноември 2016 г. спрямо октомври 2016 г. нараства производството на безоловен бензин - с 1.8%, дизелово гориво - с 2.2%, природен газ - с 37.5%, и електроенергия - с 5.6%. Същевременно намалява производството на твърди горива с 1.7%. Не се наблюдава изменение при производството на пропан-бутанови смеси.

  През ноември 2016 г. спрямо октомври 2016 г. нарастват доставките на дизелово гориво -  със 7.8%, природен газ - с 22.3%, и електроенергия - с 10.4%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 1.3%, и безоловен бензин - със 17.8%. Доставките на пропан-бутанови смеси остават без изменение.

Страници

 • България 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2017. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Енергийни баланси 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2015”. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2009 - 2015 година.
  Представена е подробна информация за:
 • България 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2016. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Енергийни баланси 2014

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2014”. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2008 - 2014 година.

  Представена е подробна информация за:

 • България 2015
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2015. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.                                                                                                    
 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Енергийни баланси 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2013”. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2007 - 2013 година.

 • България 2014

  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2014. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

Страници