Престъпления по глави от наказателния кодекс, изход на делата и по области


Динамичен ред: JST_1.2.xls

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ГЛАВИ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И ПО ИЗХОД НА ДЕЛАТА ПРЕЗ 2017 г. ПО ОБЛАСТИ 1
Брой
Глави от Наказателния кодекс Области Престъпления, делата по които са свършени с:
общо ефективно осъждане условно осъждане оправдаване прекратяване освобождаване от наказание
Общо 34535 11482 15271 825 351 6606
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 2215 945 800 234 214 22
Престъпления против правата на гражданите 280 131 130 17 2 -
Престъпления против брака, семейството и младежта 965 502 247 12 6 198
Престъпления против собствеността 5882 3691 2001 156 31 3
Престъпления против стопанството 2078 807 1202 60 9 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 160 38 103 13 6 -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1 748 517 1 164 61 5 1
Престъпления против спорта 1 - 1 - - -
Документни престъпления 1104 430 605 56 13 -
Компютърни престъпления 3 1 - 2 - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 640 372 225 35 7 1
Общоопасни престъпления 13065 4048 8789 173 55 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация 1 - - - 1 -
Военни престъпления 11 - 4 6 1 -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Граждански съдилища - общо 2 34389 11470 15222 813 347 6537
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 2209 944 799 233 211 22
Престъпления против правата на гражданите 280 131 130 17 2 -
Престъпления против брака, семейството и младежта 964 502 247 12 6 197
Престъпления против собствеността 5860 3688 1988 153 31 -
Престъпления против стопанството 2074 806 1199 60 9 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 160 38 103 13 6 -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1747 517 1163 61 5 1
Престъпления против спорта 1 - 1 - - -
Документни престъпления 1095 427 602 54 12 -
Компютърни престъпления 3 1 - 2 - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 639 371 225 35 7 1
Общоопасни престъпления 13037 4045 8765 172 55 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация 1 - - - 1 -
Военни престъпления 2 - - 1 1 -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Благоевград 1708 496 792 52 6 362
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 93 33 50 9 - 1
Престъпления против правата на гражданите 15 8 5 2 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 99 56 18 2 - 23
Престъпления против собствеността 226 140 76 9 1 -
Престъпления против стопанството 91 30 59 2 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 - 2 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 108 38 69 1 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 63 30 25 8 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 12 6 4 2 - -
Общоопасни престъпления 661 155 484 17 5 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Бургас 2208 648 1083 31 12 434
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 97 45 41 2 8 1
Престъпления против правата на гражданите 26 11 13 2 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 50 27 16 1 - 6
Престъпления против собствеността 332 210 110 10 2 -
Престъпления против стопанството 79 29 50 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 6 2 2 2 - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 240 50 185 5 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 36 16 20 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 7 5 2 - - -
Общоопасни престъпления 908 253 644 9 2 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Варна 1 475 568 554 48 35 270
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 106 35 28 15 28 -
Престъпления против правата на гражданите 14 5 8 - 1 -
Престъпления против брака, семейството и младежта 39 18 14 - - 7
Престъпления против собствеността 272 189 71 10 2 -
Престъпления против стопанството 67 35 31 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 25 8 15 2 - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 30 15 6 9 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 67 26 40 1 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 12 5 4 3 - -
Общоопасни престъпления 580 232 337 7 4 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Велико Търново 1093 369 457 26 6 235
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 69 26 25 13 4 1
Престъпления против правата на гражданите 3 1 1 1 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 11 8 3 - - -
Престъпления против собствеността 207 129 73 5 - -
Престъпления против стопанството 46 14 30 1 1 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 6 - 6 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 39 23 15 1 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 35 19 15 1 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 28 19 8 1 - -
Общоопасни престъпления 415 130 281 3 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Видин 575 242 280 12 - 41
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 49 26 21 2 - -
Престъпления против правата на гражданите 6 3 3 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 23 18 3 - - 2
Престъпления против собствеността 117 83 32 2 - -
Престъпления против стопанството 44 17 25 2 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 73 17 55 1 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 15 1 13 1 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 6 2 4 - - -
Общоопасни престъпления 203 75 124 4 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Враца 1266 453 489 26 16 282
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 82 44 14 14 10 -
Престъпления против правата на гражданите 5 1 4 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 29 17 3 - - 9
Престъпления против собствеността 227 136 83 4 4 -
Престъпления против стопанството 123 81 42 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 21 11 10 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 29 13 12 4 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 21 16 3 2 - -
Общоопасни престъпления 455 134 317 2 2 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Габрово 706 244 291 22 2 147
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 31 20 7 3 1 -
Престъпления против правата на гражданите 2 2 - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 20 10 2 - - 8
Престъпления против собствеността 119 78 36 5 - -
Престъпления против стопанството 51 22 28 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 4 2 2 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 10 6 2 2 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 16 7 7 2 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 7 5 1 1 - -
Общоопасни престъпления 307 92 206 8 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Добрич 1096 350 508 12 23 203
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 62 29 10 6 17 -
Престъпления против правата на гражданите 11 4 6 1 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 20 10 5 - 1 4
Престъпления против собствеността 181 110 69 1 1 -
Престъпления против стопанството 63 41 22 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 9 2 7 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 99 17 82 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 41 13 27 1 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 8 4 4 - - -
Общоопасни престъпления 403 120 276 3 4 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Кърджали 535 120 277 25 1 112
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 38 11 11 14 1 1
Престъпления против правата на гражданите 6 1 2 3 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 6 3 3 - - -
Престъпления против собствеността 57 36 18 3 - -
Престъпления против стопанството 26 6 20 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 16 9 7 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 28 6 19 3 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 7 2 3 2 - -
Общоопасни престъпления 239 46 193 - - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Кюстендил 964 286 384 50 8 236
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 61 25 23 9 - 4
Престъпления против правата на гражданите 7 2 3 2 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 40 15 12 - 1 12
Престъпления против собствеността 165 99 57 6 3 -
Престъпления против стопанството 47 11 29 7 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - - 1 - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 24 13 11 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 31 9 12 8 2 -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 22 9 10 3 - -
Общоопасни престъпления 346 103 227 14 2 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Ловеч 818 305 348 13 15 137
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 56 25 10 8 13 -
Престъпления против правата на гражданите 8 5 3 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 17 10 6 1 - -
Престъпления против собствеността 141 91 49 1 - -
Престъпления против стопанството 65 32 32 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 19 14 5 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 16 6 10 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 16 10 4 1 1 -
Общоопасни престъпления 343 112 229 1 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Монтана 915 308 360 36 7 204
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 44 17 12 8 6 1
Престъпления против правата на гражданите 5 2 3 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 43 30 7 - - 6
Престъпления против собствеността 153 101 42 10 - -
Престъпления против стопанството 54 15 35 4 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 1 1 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 22 9 11 2 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 31 17 9 5 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 6 3 2 1 - -
Общоопасни престъпления 358 113 238 6 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Пазарджик 1271 346 578 29 25 293
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 98 40 32 5 21 -
Престъпления против правата на гражданите 22 12 10 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 64 24 23 1 - 16
Престъпления против собствеността 127 69 50 6 2 -
Престъпления против стопанството 106 34 67 5 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 6 2 4 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 34 15 17 2 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 39 16 22 1 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 16 7 9 - - -
Общоопасни престъпления 482 127 344 9 2 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Перник 494 140 258 10 2 84
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 29 15 11 3 - -
Престъпления против правата на гражданите 6 3 2 1 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 30 17 2 - - 11
Престъпления против собствеността 65 36 25 4 - -
Престъпления против стопанството 21 7 14 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 13 7 6 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 7 4 3 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 5 3 2 - - -
Общоопасни престъпления 245 48 193 2 2 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Плевен 1635 677 659 18 15 266
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 101 50 33 9 9 -
Престъпления против правата на гражданите 13 6 6 1 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 28 21 5 1 - 1
Престъпления против собствеността 232 141 89 1 1 -
Престъпления против стопанството 192 102 86 - 4 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 41 21 17 3 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 34 19 15 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 33 20 13 - - -
Общоопасни престъпления 695 297 394 3 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Пловдив 3084 1041 1327 91 35 590
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 211 89 74 25 23 -
Престъпления против правата на гражданите 31 15 16 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 73 37 18 1 1 16
Престъпления против собствеността 524 315 185 21 3 -
Престъпления против стопанството 185 58 119 8 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 12 5 7 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 94 50 34 10 - -
Престъпления против спорта 1 - 1 - - -
Документни престъпления 64 26 33 4 1 -
Компютърни престъпления 1 1 - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 69 33 33 3 - -
Общоопасни престъпления 1243 412 807 18 6 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления 1 - - 1 - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Разград 919 306 359 30 14 210
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 85 28 32 12 12 1
Престъпления против правата на гражданите 4 1 2 1 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 20 11 3 1 1 4
Престъпления против собствеността 192 97 92 3 - -
Престъпления против стопанството 38 15 23 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 18 4 14 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 43 32 8 3 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 31 10 20 1 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 33 17 11 5 - -
Общоопасни престъпления 250 91 154 4 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Русе 1142 364 568 22 12 176
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 74 27 31 6 7 3
Престъпления против правата на гражданите 11 2 7 1 1 -
Престъпления против брака, семейството и младежта 21 8 7 1 - 5
Престъпления против собствеността 254 153 95 3 3 -
Престъпления против стопанството 76 20 55 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 132 18 110 4 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 49 12 34 2 1 -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 24 10 14 - - -
Общоопасни престъпления 332 114 214 4 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Силистра 613 165 258 21 4 165
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 28 8 9 7 4 -
Престъпления против правата на гражданите 2 1 1 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 16 7 2 - - 7
Престъпления против собствеността 70 40 24 6 - -
Престъпления против стопанството 39 17 21 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 14 3 11 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 33 9 24 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 14 7 5 2 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 2 - 1 1 - -
Общоопасни престъпления 237 73 160 4 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Сливен 1269 506 452 29 5 277
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 99 52 32 13 1 1
Престъпления против правата на гражданите 9 4 5 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 31 14 14 1 - 2
Престъпления против собствеността 299 208 84 5 2 -
Престъпления против стопанството 40 19 18 3 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 7 4 1 1 1 -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 9 3 6 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 42 20 21 1 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 12 12 - - - -
Общоопасни престъпления 447 170 271 5 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Смолян 463 118 200 8 1 136
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 26 14 9 1 - 2
Престъпления против правата на гражданите 3 1 2 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 13 3 4 - - 6
Престъпления против собствеността 40 28 9 3 - -
Престъпления против стопанството 28 9 18 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 - 2 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 16 6 9 1 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 4 3 1 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 7 6 1 - - -
Общоопасни престъпления 196 48 145 2 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
София (столица) 2198 941 1050 84 24 99
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 159 73 75 8 2 1
Престъпления против правата на гражданите 10 5 5 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 22 9 5 - 1 7
Престъпления против собствеността 674 439 216 15 4 -
Престъпления против стопанството 121 22 84 13 2 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 12 - 6 5 1 -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 73 37 25 11 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 132 57 64 5 6 -
Компютърни престъпления 1 - - 1 - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 80 54 17 7 2 -
Общоопасни престъпления 822 245 553 19 5 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация 1 - - - 1 -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
София 1568 391 833 21 20 303
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 77 36 26 6 8 1
Престъпления против правата на гражданите 1 1 - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 42 22 9 - - 11
Престъпления против собствеността 155 100 50 4 1 -
Престъпления против стопанството 64 15 47 - 2 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 6 - 6 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 167 25 140 2 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 46 10 34 1 1 -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 17 10 5 1 1 -
Общоопасни престъпления 702 172 516 7 7 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Стара Загора 2021 695 834 27 19 446
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 122 49 53 11 9 -
Престъпления против правата на гражданите 20 7 13 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 92 47 33 1 1 10
Престъпления против собствеността 360 234 122 3 1 -
Престъпления против стопанството 104 49 53 2 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 12 3 4 2 3 -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 24 10 11 - 3 -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 69 29 39 - 1 -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 37 27 9 1 - -
Общоопасни престъпления 745 240 497 7 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Търговище 612 162 250 8 6 186
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 52 23 22 2 5 -
Престъпления против правата на гражданите 3 2 1 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 10 3 7 - - -
Престъпления против собствеността 94 54 36 4 - -
Престъпления против стопанството 40 15 25 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 3 1 2 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 10 7 3 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 24 7 17 - - -
Компютърни престъпления 1 - - 1 - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 12 8 4 - - -
Общоопасни престъпления 177 42 133 1 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Хасково 1569 443 811 23 11 281
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 62 22 19 8 11 2
Престъпления против правата на гражданите 26 21 4 1 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 39 21 9 - - 9
Престъпления против собствеността 218 144 71 3 - -
Престъпления против стопанството 120 26 92 2 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 4 1 3 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 259 30 227 2 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 78 14 64 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 7 5 2 - - -
Общоопасни престъпления 486 159 320 7 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Шумен 1026 376 404 18 5 223
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 92 52 29 5 4 2
Престъпления против правата на гражданите 7 3 3 1 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 39 24 7 1 - 7
Престъпления против собствеността 145 92 51 2 - -
Престъпления против стопанството 83 49 31 3 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 4 - 4 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 22 9 13 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 37 21 13 3 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 25 17 8 - - -
Общоопасни престъпления 358 109 245 3 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Ямбол 807 265 372 20 11 139
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 47 14 17 9 7 -
Престъпления против правата на гражданите 4 2 2 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 27 12 7 - - 8
Престъпления против собствеността 186 115 66 4 1 -
Престъпления против стопанството 46 12 32 2 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 70 15 52 2 - 1
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 15 7 8 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 11 7 3 - - 1
Общоопасни престъпления 272 81 185 3 3 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Специализиран наказателен съд 339 145 186 1 7 -
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 59 16 43 - - -
Престъпления против правата на гражданите - - - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта - - - - - -
Престъпления против собствеността 28 21 7 - - -
Престъпления против стопанството 15 4 11 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - - - 1 -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 6 1 3 - 2 -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 2 2 - - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 97 49 44 1 3 -
Общоопасни престъпления 130 52 78 - - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления 1 - - - 1 -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Военни съдилища - общо 146 12 49 12 4 69
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 6 1 1 1 3 -
Престъпления против правата на гражданите - - - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 1 - - - - 1
Престъпления против собствеността 22 3 13 3 - 3
Престъпления против стопанството 4 1 3 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1 - 1 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 9 3 3 2 1 -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 1 1 - - - -
Общоопасни престъпления 28 3 24 1 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления 9 - 4 5 - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -

1 В данните общо за страната и общо по области са вкл. делата по чл.78а (А.Х.).
2 Вкл. Специализирания наказателен съд.
16.07.2018
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване16 юли 2018 г.
Дата на публикуване16 юли 2018 г.
Дата на последно актуализиране16 юли 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на престъпленията, обвиняемите и осъдените лица осигурява данни за извършените престъпления по изход на делата; престъпленията, завършили с осъждане; обвиняемите и осъдените лица. Данните са представени по видови престъпления (съгласно Наказателния кодекс), годината на извършване, по пол, възраст, брой извършители, брой извършени престъпления, по вида и размера на наложените наказания.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща аспекти от дейността на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция „Митници”, Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Понятия и дефиниции

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година

Обвиняемите лица включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

Осъдените лица включват всички осъдени на някакво наказание лица, включително и условно осъдените.

Престъпленията, завършили с осъждане, включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

При съучастие престъплението се счита за завършило с осъждане дори когато само едно от обвиняемите лица е осъдено или условно осъдено.

Престъпление, извършено при съучастие, завършва с оправдаване, когато всички лица са оправдани.

Престъплението завършва с прекратяване, когато спрямо извършителя или всички извършители делото е прекратено.

В броя на опитите за извършени престъпления са включени и приготовленията.

Когато едно лице е осъдено за няколко престъпления, лицето се отнася към най-тежкото наказуемо деяние, а всяко престъпление поотделно - към съответния вид престъпление. Ако според изхода на делата престъпленията са завършили с осъждане, условно осъждане, оправдаване или прекратяване, за всяко престъпление е отразен съответният резултат.

Например ако едно лице е извършило грабеж на собственост, кражба на собственост и измама и за първите две престъпления лицето е осъдено, а за третото - оправдано, осъденото лице се приема като осъдено за грабеж на собственост (най-тежкото наказуемо деяние), а престъпленията се отчитат съответно: първото - като грабеж на собственост, второто - като кражба на собственост, и третото - като измама, завършила с оправдателна присъда.

Когато няколко лица извършват едно престъпление, престъплението се отчита само един път, а всяко лице поотделно - в зависимост от изхода на делото.

Броят на обвиняемите и осъдените лица не съвпада с физическия брой на обвиняемите и осъдените лица, тъй като едно лице през една календарна година може да се яви няколко пъти като обвиняемо или осъдено лице.

При териториалното разпределение на осъдените лица се има предвид мястото, където е извършено най-тежкото наказуемо престъпление, или районът, в който са извършени престъпните действия.

Извършените престъпления в чужбина, подсъдни на съдилищата в Република България, се включват в общия брой на престъпленията.

Престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица се отнасят по области, общини, градове и села съгласно административното деление на страната.

Всички показатели, които характеризират осъдените лица, се отнасят към момента на извършване на престъплението.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години. Непълнолетни лица са лицата, навършили 14, но ненавършили 18 години.

В случаите, когато осъденото лице е извършило повече от едно престъпление, в таблицата по наложени наказания е посочено наложеното наказание по съвкупност.

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените, независимо че данните за непълнолетните лица са обособени в самостоятелен раздел.

От данните за престъпленията и осъдените лица са изключени деянията, амнистирани със законите за амнистия, приети от Народното събрание през май, ноември и декември 1990 г. и обнародвани в „Държавен вестник“, в бр. 37, 91 и 99/1990 година.

Данните за престъпленията, завършили с осъждане и за осъдените лица с влезли в сила присъди от 2008 г. до 2016 г., са получени на база статистическа информация от Националния статистически институт и административен източник (Единна информационна система за противодействие на прастъпността).

Статистическа единица

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. и дейността на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане и осъдените лица с влезли в сила присъди.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - съдилищата на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 - 2017

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg

Достъп на потребителите

Данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации
 • Електронна публикация „Престъпления и осъдени лица“;
 • „Статистически годишник“;
 • „Статистически справочник“;
 • Публикации на Евростат.
Онлайн база данни

Подробни данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Престъпления, обвиняеми и осъдени лица: http://www.nsi.bg

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната по установена процедура и при спазване на изискванията за качество.

Документация за качеството

Съгласно установените критерии за качество на статистическите данни.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на престъпността в страната и информираността на обществото за тенденциите в сферата на наказаната престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Извършват се периодични оценки за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Пълен обхват на Наказателния кодекс.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+6 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основната натовареност е на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната, които са източник на данните.

В НСИ - на експертите, отговарящи за провеждане на наблюдението в ТСБ и ЦУ.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Структурни звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляри „Карта за обвиняемо лице (1-СС), попълвана от органите на досъдебното и съдебното производство и информация от административен източник (ЕИСПП).

Валидиране на данни

На национално ниво - в ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2017
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2017 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2018. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Престъпления и осъдени лица 2016
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2016 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.

Страници