Премини към основното съдържание

Научноизследователска и развойна дейност през 2011 година (предварителни данни)

Публикувано на: 15.10.2012 - 11:00

През 2011 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 429.6 млн. лв., или с 1.9% повече в сравнение с предходната година, като растежът им спрямо предходните години в абсолютна стойност не се отразява върху интензивността на НИРД (измерена като процент на разходите за НИРД от БВП), който е един от ключовите показатели за измерване на напредъка на Европейския съюз (ЕС) в достигане на целите на новата стратегия „Европа 2020” - стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Прессъобщение