Премини към основното съдържание

НСИ започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2024 6-годишен модул "Достъп до услуги" - Пилотно събиране на годишни данни за 2023 година“

Публикувано на: 13.07.2023 - 17:10

От началото на 2023 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2024 6-годишен модул "Достъп до услуги" - Пилотно събиране на годишни данни за 2023 година“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101122129 - 2022-BG-ILC-SILC.

Изпълнението на дейностите по проекта ще даде възможност за подобряване на обработката на данни; да се изпълнят техническите изисквания за 6-годишния модул за 2024 г. относно достъпа до услуги и да се осигури качество на данните от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“. Дейностите по проекта ще подпомогнат продължаването на изпълнението на пилотното събиране на данни чрез провеждане на допълнителна анкета за социалното включване, условията на живот и благосъстоянието в рамките на Наблюдението на домакинските бюджети (HBS).

За изпълнението на целите на проекта са предвидени следните основни дейности:

  • Организация и координация на изследването SILC с акцент върху техническите характеристики и методологията за променливите в 6-годишния модул за 2024 г. „Достъп до услуги“;
  • Изготвяне на въпросник с променливите от модул 2024, инструкции за анкетьорите и обучение на персонала, участващ в проекта. Актуализация на ИТ приложението за въвеждане, обработка и редактиране на данни;
  • Провеждане на теренна работа и събиране на данни, включително контрол на работата на терен;
  • Организация и координация на Наблюдението на домакинските бюджети с акцент върху техническите характеристики и методология за променливите от допълнителното събиране на данни за социалното включване, условията на живот и благосъстоянието;
  • Актуализация на ИТ приложението за въвеждане, обработка и редактиране на данни;
  • Провеждане на работа на терен за събиране на допълнителната информация, включително и контрол от регионалните отговорници;
  • Предоставяне на надеждни и сравними данни от двете изследвания съгласно утвърдените срокове.

Очакваните резултати от дейностите по проекта са оптимизиране на методите за събиране и обработка на данни в съответствие с новите изисквания за многогодишно планиране и методологични насоки, предоставени от Евростат. Дейностите ще подпомогнат въвеждането на промени в събирането на данни от BG-SILC, техническата им реализация и повишаване на ефективността на обработката и предаването на микроданни към Евростат съгласно методическите указания.

Очакваният резултат от допълнителното събиране на данни за социалното включване, условията на живот и благосъстоянието е успешното прилагане на пилотното събиране на данни, предаването на данните съгласно изискванията на Евростат и предоставянето на доклади за качеството съгласно нормативните изисквания.

Проектът е с продължителност 29 месеца и ще приключи през май 2025 година.