Премини към основното съдържание

Проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС) за 2022 година“

Публикувано на: 30.03.2023 - 15:00

През февруари 2023 г. Националният статистически институт успешно приключи работа по проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101051339-21-BG-PPP. Проектът беше с продължителност 16 месеца - от ноември 2021 г. до февруари 2023 година.

Осигуряването на основна статистическа информация за изчисляването на ППС е част от дейността на текущата програма по статистика на Европейската комисия: „Измерване на различията в ценовите равнища на стоките и услугите между страните и между отделни населени места“. Програмата за ППС е многостранна дейност, която се ръководи и координира от Евростат съвместно с ОИСР и е част от законодателството на Общността (acquis communautaire), и като цяло допринася за усъвършенстване на базата на статистиката на цените и националните сметки. На практика това се осъществява посредством ежегодното изчисляване на паритети на покупателната способност.

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта са постигнати заложените в него специфични и основни цели:

  • събиране на цени и валидиране на две и подготовката за провеждане на още две потребителски наблюдения на стоки и услуги;
  • събиране на цени за наемите на жилища в избрани агенции за недвижими имоти;
  • провеждане на събирането на цени за 7 строителни проекта и провеждане на предварителна подготовка на наблюдението на машини и съоръжения;
  • събиране на цени за болничните услуги;
  • провеждане на наблюдението на заплатите на заетите в обществения сектор;
  • предоставяне на Евростат на допълнителна информация за целите на изчисляване на паритети на покупателната способност (ИПЦ, действителна и условна рента, разходни тегла по компоненти на БВП, данни за неприспадаем ДДС, бакшиши, данни за образованието и енергетиката);
  • изпращане на доклад за източниците и методите за изчисляване на паритети на покупателната способност (PPP Inventory).