Премини към основното съдържание

Календар на ревизии на данни и промени в методологиите на статистическите изследвания


№ по ред Отговорна дирекция Ревизия на данни/Промени в методологии Основание Период, за който се отнася Срок на оповестяване
1 Макроикономическа статистика Годишни финансови сметки Промяна в метода за времево изместване на данъци по препоръка на Евростат 1995-2019 Съгласно Календара за разпространение за 2021 година
2 Макроикономическа статистика Данъци и социални осигуровки по видове данъци и подсектори на “Държавно управление” Промяна в метода за времево изместване на данъци по препоръка на Евростат 1995-2019 Съгласно Календара за разпространение за 2021 година
3 Макроикономическа статистика Държавен дефицит/излишък по подсектори на “Държавно управление” и равнище на дълга Промяна в метода за времево изместване на данъци по препоръка на Евростат 1997-2019 Съгласно Календара за разпространение за 2021 година
4 Макроикономическа статистика Държавен дефицит/излишък по подсектори на “Държавно управление” и равнище на дълга Регулярна ревизия предходните три години Окончателните данни за предходните три години се обявяват през октомври на текущата година съгласно Календара за разпространение
5 Макроикономическа статистика Индекси на потребителските цени Въвеждане на класификацията COICOP 2018 1997-2025 Съгласно Календара за разпространение за 2026 година
6 Макроикономическа статистика Индекси на потребителските цени - данни за януари всяка година Регулярна ревизия поради използването на последни актуални данни от НДБ и други източници януари всяка година Окончателните данни за индексите на потребителските цени за януари всяка година, се обявяват заедно с данните за февруари на съответната година съгласно Календара за разпространение
7 Макроикономическа статистика Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво Регулярна ревизия предходна година Окончателните данни за предходната година се обявяват през октомври на текущата година съгласно Календара за разпространение
8 Макроикономическа статистика Производителност на труда Регулярна ревизия предходна година Окончателните данни за предходната година се обявяват през октомври на текущата година съгласно Календара за разпространение
9 МИС Държавна финансова статистика - Нефинансови показатели за сектор "Държавно управление" Регулярна ревизия предходна година Окончателните данни за предходната година се обявяват през октомври на текущата година съгласно Календара за разпространение
10 Макроикономическа статистика Агрегирани данни за националните сметки Основна ревизия през 2024 година (2024 NA benchmark revision) - въз основа на прилагането на нова методология 1995-2023 Съгласно Календара за разпространение за 2024 година
11 Бизнес статистика Месечни ревизии на краткосрочните бизнес показатели:
Данните за текущия месец се публикуват като предварителни и следващия месец се ревизират с получената по-окончателна информация
Поради кратките срокове за събиране на информацията, данните за текущия месец се считат за предварителни. Всеки месец 30 дни след края на отчетния месец
38-40 дни след края на отчетния месец
12 Бизнес статистика Годишни ревизии на краткосрочните бизнес показатели:
Реконсилиране на месечните данни на база изчерпателните данни от годишното СБС наблюдение
В началото на годината индексите се реконсилират на база на изчерпателните годишни данни от СБС (произведена продукция и оборот). Правят се и корекции на месечните данни и въвеждане на отчети, получени със задна дата. Предходните две календарни години 28-ми февруари
8-10 март
13 Бизнес статистика Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни Обработка на постъпилите допълнителни данни от митнически декларации с оглед намаляване на размера на ревизиите при публикуване на окончателните данни и предоставяне на по-актуални данни потребителите януари - декември 2020 г. 12 март 2021 г.
14 Бизнес статистика Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни Обработка на постъпилите допълнителни данни от митнически декларации с оглед намаляване на размера на ревизиите при публикуване на окончателните данни и предоставяне на по-актуални данни потребителите януари - март 2021 г. 11 юни 2021 г.
15 Бизнес статистика Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни Обработка на постъпилите допълнителни данни от митнически декларации с оглед намаляване на размера на ревизиите при публикуване на окончателните данни и предоставяне на по-актуални данни потребителите януари - юни 2021 г. 14 септември 2021 г.
16 Бизнес статистика Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни Обработка на постъпилите допълнителни данни от митнически декларации с оглед намаляване на размера на ревизиите при публикуване на окончателните данни и предоставяне на по-актуални данни потребителите януари - септември 2021 г. 13 декември 2021 г.
17 Бизнес статистика Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни Обработка на постъпилите коригиращи Интрастат декларации с оглед намаляване на размера на ревизиите при публикуване на окончателните данни и предоставяне на по-актуални данни потребителите януари - декември 2020 г. 12 март 2021 г.
18 Бизнес статистика Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни Обработка на постъпилите коригиращи Интрастат декларации с оглед намаляване на размера на ревизиите при публикуване на окончателните данни и предоставяне на по-актуални данни потребителите януари - март 2021 г. 11 юни 2021 г.
19 Бизнес статистика Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни Обработка на постъпилите коригиращи Интрастат декларации с оглед намаляване на размера на ревизиите при публикуване на окончателните данни и предоставяне на по-актуални данни потребителите януари - юни 2021 г. 14 септември 2021 г.
20 Бизнес статистика Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни Обработка на постъпилите коригиращи Интрастат декларации с оглед намаляване на размера на ревизиите при публикуване на окончателните данни и предоставяне на по-актуални данни потребителите януари - септември 2021 г. 13 декември 2021 г.
21 Бизнес статистика Стокообмен на Р България - окончтелни данни Обработка на постъпилите допълнителни данни от митнически декларации и коригиращи Интрастат декларации с оглед предоставяне на окончателни данни потребителите януари - декември 2020 г. 14 септември 2021 г.
22 Демографска и социална статистика Промяна в методологията на изследването "Статистика на доходите и условията на живот (SILC)" РЕГЛАМЕНТ (EС) 2019/1700 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 октомври 2019 година за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, за изменение на регламенти (EО) № 808/2004, (EО) № 452/2008 и (EО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент (EО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EО) № 577/98 на Съвета от 2021 година данните за 2021 година ще бъдат публикувани през април 2022 година