Премини към основното съдържание

Информационна система „Мониторстат“ навърши една година

Публикувано на: 06.01.2021 - 17:25
В края на 2020 г. Информационна система „Мониторстат“ навърши една година. Тя беше разработена в рамките на проект „Изграждане на статистическа база и информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 - 2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

През 2020 г. бяха публикувани близо 200 статистически индикатора за 16 национални, европейски и международни стратегически документа. Паралелно с индикаторите за ключови стратегически документи ИС „Мониторстат“ поддържа и 229 индикатора за резултат, като по този начин предоставя актуална информация за мониторинга на оперативните програми на ЕС за програмния период 2014 - 2020 година.

Интеграция на „Мониторстат“ с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН

След интеграцията между двете системи през второто полугодие на 2020 г. са обслужени 38 процедури по три оперативни програми за програмния период 2014 - 2020 година. Броят на обработените и изпратени към ИСУН заявки с данни за кандидат-бенефициенти е общо 4 750, а оценката на ползите от интеграцията, свързани с услугата на НСИ, е следната:

• Спестени средства
- средно на кандидат-бенефициент - по 56.00 лева (стандартна услуга за издаване на съответните удостоверения и документи)
- общо за всички кандидат-бенефициенти - 266 000 лева
 
• Спестено време
- средно на кандидат-бенефициент - 1 човекоден (подаване на заявление, получаване от НСИ и сканиране и въвеждане в портала на ИСУН)
- общо за всички кандидат-бенефициенти - 4 750 човекодни, или 38 000 човекочаса
 
• Спестени ресурси на НСИ
- средно за изпълнение на 1 една заявка - 2 човекочаса (приемане на заявката, обработка, верифициране и предаване-осчетоводяване)
- общо за изпълнение на всички заявки - 9 500 човекочаса
- спестени приблизително 500 кг хартия
- 4 750 потребители по-малко в приемната на НСИ.